Administració Electrònica

 

Oferir als ciutadans la possibilitat de relacionar-se amb l'administració a través d'Internet ha estat i és un dels grans objectius del govern en el seu afany per modernitzar els serveis públics.

Des de l'any 2004, s'han posat en marxa tota una sèrie d'iniciatives per impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica a Espanya i millorar l'atenció als ciutadans.

El principal element catalitzador actual  de l'administració electrònica són la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions PúbliquesAbre nueva ventana, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; que converteixen en universal el dret dels ciutadans a relacionar-se amb totes les Administracions de manera electrònica. Unes lleis per a la societat del segle XXI, que promouen una Administració més eficient, eficaç, més propera i més transparent. Per això, des del punt de vista tecnològic totes les Administracions estan treballant en la seva implantació i per a això poden comptar amb els materials i einesAbre nueva ventana, posades a la seva disposició per l'aquest Ministeri.

A més, s'han posat en marxa un seguit de solucions, infraestructures i serveis comuns Abre nueva ventanaque faciliten la implantació de l'administració electrònica en les diferents Administracions públiques i que esdevenen peces clau algunes d'elles segon recull la pròpia Llei 11/2007  i ara en les lleis 39 i 40/2015. Alguns exemples especialment representatius són:

L'avanç espectacular de l'administració electrònica a Espanya no hagués estat possible sense un marc legislatiu complet que ha incidit especialment en lainteroperabilitat entre les Administracions públiques Abre nueva ventanai en la seguretatAbre nueva ventana dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics.

L'engegada del Punt d'Accés General (PAG)Abre nueva ventana   i de la Carpeta Ciutadana Abre nueva ventanadefineix un nou model d'atenció al ciutadà a través d'Internet unificant l'accés als diferents serveis proveïts per l'Administracions Públiques.

L'Observatori de l'Administració Electrónica Abre nueva ventanarealitza el seguiment de la situació de l'administració electrònica a Espanya a través de diferents informes propis i participant en estudis de tercers oferint la informació pròpia com a part de la política RISP del Ministeri.

Per a més informació sobre totes aquestes temàtiques pot consultar els portals i seccions específiques sobre aquest tema.

Portal firma electrónica Portal Administración Electrónica Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE)

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius