Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escut Governo d'Espanya. Ministeri d'Hisenda

Incluye información de la SE Función Pública

Mercat de Tabacs

El mercat de tabacs ha de desenvolupar-se en condicions de neutralitat i lliure competència a tot el territori nacional. Això és possible gràcies a les funcions reguladores i de salvaguarda que exerceix el Comissionat per al Mercat de Tabacs, organisme autònom de l'Administració General de l'Estat adscrit al Ministeri d'Hisenda.

 

TRAÇABILITAT I MESURES DE SEGURETAT DELS PRODUCTES DEL TABAC

Els articles 15 i 16 de la Directiva 2014/40/UE Abre nueva ventanaobliguen als Estats membres de la Unió Europea a engegar un sistema de registre i seguiment dels productes del tabac que es fabriquin o comercialitzin en la Unió Europea que exigirà marcar tots els envasos amb un codi identificador únic i obligarà a tots els operadors i les seves instal·lacions a estar registrats, havent de traçar el moviment dels productes del tabac al llarg de la cadena de subministrament fins a la posada a la disposició del consumidor. Així mateix, els productes hauran d'incorporar mesures de seguretat addicionals que aniran en les precintes fiscals. Aquestes disposicions afectaran als cigarrets i la picada per embolicar a partir del 20 de maig de 2019 i a la resta de productes del tabac a partir del 20 de maig de 2024.

Tot el relatiu a la traçabilitat es va desenvolupar per la Comissió Europea mitjançant el Reglament d'Execució (UE) 2018/574 relatiu a les normes tècniques per a l'establiment i el funcionament d'un sistema de traçabilitat per als productes del tabac. D'altra banda, les mesures de seguretat es van desenvolupar mitjançant la Decisió d'Execució (UE) 2018/576 sobre les normes tècniques de les mesures de seguretat que s'apliquen als productes del tabacAbre nueva ventana. Tant el Reglament d'Execució 2018/574 com la Decisió d'Execució 2018/576 són directament aplicables i obligatòries en tots el seu elements.

La Directiva 2014/40/UE es va traslladar a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret 579/2017, de 9 de juny, pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionatsAbre nueva ventana, contenint-se en els seus articles 21 i 22 la regulació de la traçabilitat i les mesures de seguretat dels productes del tabac.

Aquest Reial decret atribueix al Ministeri d'Hisenda les competències relatives a les matèries de traçabilitat i les mesures de seguretat dels productes del tabac i, específicament, al Comissionat per al Mercat de Tabacs totes les funcions relatives al control i inspecció.

El 22 de desembre de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre HAC/1365/2018, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les normes tècniques relatives a la traçabilitat i les mesures de seguretat dels productes del tabac, en desenvolupament dels articles 21 i 22 del Reial decret 579/2017, de 9 de juny, pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionatsAbre nueva ventana. Mitjançant aquesta Ordre s'han detallat aquells aspectes necessaris per a la implementació del sistema de traçabilitat i les mesures de seguretat a Espanya.

EMISSOR D'IDENTIFICACIÓ (ANEU) DEL SISTEMA DE TRAÇABILITAT A ESPANYA: FÀBRICA NACIONAL DE MONEDA I TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

S'ha designat a l'Entitat Pública Empresarial Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda com a emissor d'ANEU competent en tot el territori nacional, de conformitat amb el previst en l'article 3.1 del Reglament d'Execució (UE) 2018/574 de la Comissió, de 15 de desembre de 2017, relatiu a les normes tècniques per a l'establiment i el funcionament

CODI D'IDENTIFICACIÓ ÚNIC DE L'EMISSOR D'ANEU: “1I”

El codi d'identificació únic de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda com a emissor d'ANEU és “1I”, d'acord amb el previst en l'article 3.4 del Reglament d'Execució (UE) 2018/574 de la Comissió, de 15 de desembre de 2017, relatiu a les normes tècniques per a l'establiment i el funcionament d'un sistema de traçabilitat per als productes del tabac.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE TRAÇABILITAT I MESURES DE SEGURETAT

Actualment està disponible una pàgina webAbre nueva ventana al portal de la Comissió Europea (únicament en anglès), amb informació actualitzada. En la mateixa s'ha publicat a més un Manual sobre el sistema de traçabilitat Abre nueva ventanaen espanyol.

El Comissionat per al Mercat de Tabacs publicarà pròximament a través d'aquesta pàgina web informació addicional per facilitar a tots els operadors del mercat el compliment de les seves obligacions i assistir-los en la implementació del sistema de traçabilitat dels productes del tabac.

RECORDATORI CONTROL VENDA DE TABAC A MENORS D'EDAT 

El Comissionat per al Mercat de Tabacs recorda que de conformitat amb el que es disposa en l'article 3.1 i 3.2 de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, està prohibida la venda o lliurament a persones menors de divuit anys de productes del tabac, així com qualsevol altre producte que li imiti i indueixi a fumar. 

Així mateix, es recorda que la xarxa minorista d'Expendedurías de Tabac i Timbre assumeix, entre altres importants funcions, la de l'observança de la normativa sanitària de prohibició de venda de productes de tabac a menors, estant tipificat expressament el seu incompliment com a infracció greu en la normativa sectorial del mercat de tabacs.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius