Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escut Governo d'Espanya. Ministeri d'Hisenda

Portal Institucional del Ministerio de Hacienda

Direcció General de Tributs

Estructura i funcions (article 3 del Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques)

 • La Direcció General de Tributs exercirà les competències següents:
  • Anàlisi i disseny de la política global d'ingressos públics, pel que fa al sistema tributari.
  • Proposta, elaboració i interpretació de la normativa del règim tributari general i de les figures tributàries no atribuïdes expressament a altres òrgans directius del Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques, així com la realització dels estudis econòmics i jurídics necessaris per al compliment d'aquestes tasques.
  • Estudi de les qüestions relatives a la recaptació i dels efectes econòmics dels diversos tributs i proposta de les corresponents mesures de política fiscal, així com l'elaboració del pressupost de beneficis fiscals.
  • Negociació i aplicació dels convenis per evitar la doble imposició, les concernents a la normativa tributària continguda en els tractats internacionals i els treballs relatius a l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics i a la Unió Europea en l'àmbit tributari.
  • Estudi i preparació de les mesures referents a convenis fiscals internacionals i acords fiscals especials, en coordinació amb altres òrgans de l'Administració, i actuacions de suport relatives a les relacions amb la Unió Europea i altres organismes internacionals de què Espanya sigui part.
  • Realització de les tasques que exigeixi la política d'harmonització fiscal comunitària.
 • La Direcció General de Tributs estarà integrada per les següents sotsdireccions generals:
  • La Sotsdirecció General de Tributs exercirà les funcions que s'indiquen a l'apartat 1.a) i b), en matèria de normativa tributària general o de tributs que no siguin competència exclusiva d'una altra Sotsdirecció General.
  • La Sotsdirecció General d'Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques, que exercirà les funcions que s'indiquen a l'apartat 1.a), b) i d), per a tot el que faci referència a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
  • La Sotsdirecció General d'Impostos sobre les Persones Jurídiques, que exercirà les funcions que s'indiquen a l'apartat 1.a), b) i d), per a tot el que faci referència a l'impost sobre societats, al règim fiscal de cooperatives, societats anònimes laborals i societats agràries de transformació.
  • La Sotsdirecció General d'Impostos sobre el Consum, que exercirà les funcions que s'indiquen a l'apartat 1.a), b) i d), per a tot el que faci referència a l'impost sobre el valor afegit, a l'impost general indirecte canari (sense perjudici del que preceptuï la disposició addicional desena de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmicofiscal de Canàries) i a l'impost sobre la producció, els serveis i la importació a les ciutats de Ceuta i Melilla, amb l'excepció dels gravàmens complementaris sobre les labors del tabac i sobre carburants i combustibles petrolífers.
  • La Sotsdirecció General de Política Tributària, que exercirà les funcions contingudes a l'apartat 1.b), c) i d).
  • La Sotsdirecció General de Tributació de les Operacions Financeres, que exercirà les funcions contingudes a l'apartat 1.a), b) i d), referides a operacions financeres i d'assegurança, institucions d'inversió col•lectiva i fons de pensions.
  • La Sotsdirecció General d'Impostos Patrimonials, Taxes i Preus Públics, que exercirà les funcions que s'indiquen a l'apartat 1.a), b) i d), per atot el que faci referència als impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, sobre el patrimoni, sobre successions i donacions, tributs sobre el joc, taxes i preus públics, així com en relació amb les taxes comunitàries de coresponsabilitat i altres tributs comunitaris de tipus anàleg i els aranzels de funcionaris públics.
  • La Sotsdirecció General d'Impostos Especials i de Tributs sobre el Comerç Exterior, que exerceix les funcions contingudes en els paràgrafs a), b) i d) de l'apartat 1, en relació amb aquests impostos, amb l'impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs , amb l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica, l'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoelèctrica, i l'impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal•lacions centralitzades , amb l'arbitri sobre importacions i lliuraments de mercaderies a les Illes Canàries, sens perjudici del que preceptua l'esmentada disposició addicional desena de la Llei 20/1991, de 7 de juny, i amb els gravàmens complementaris esmentats en el paràgraf d) d’aquest apartat, així com les de coordinació de les funcions que corresponguin a la Direcció General de Tributs en matèria d'imposició mediambiental.
  • La Sotsdirecció General de Fiscalitat Internacional exerceix les funcions contingudes en els paràgrafs a) i b) de l'apartat 1, en relació amb la tributació de no residents, i en els paràgrafs d), e) i f) de l'apartat 1.
  • La Sotsdirecció General de Tributs Locals, que exercirà les funcions contingudes a l'apartat 1.a), b) i d) en relació amb aquests tributs.
 • Dependran de la Direcció General de Tributs la Junta Consultiva de Règim Fiscal de Cooperatives

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius