Funció Pública

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

A la Direcció General de Funció Pública li corresponen, entre d’altres, les competències següents: l'impuls de la normativa bàsica de la funció pública, el règim jurídic de l'ocupació pública a l'Administració General de l'Estat, l'elaboració i seguiment de les ofertes d'ocupació pública, l'autorització i gestió dels processos de la carrera administrativa, i les relacions internacionals, amb altres administracions públiques espanyoles competents en matèria d'ocupació pública, i amb les organitzacions sindicals (diàleg social).

El règim jurídic de la funció pública espanyola el reuneixen nombroses normes, partint dels principis recollits a la Constitució  i a la legislació prevista, entre d’altres, el Reial decret legislatiu 5/2015,de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, o la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

Aquest règim jurídic abasta la normativa bàsica estatal, l'accés a la funció pública, les situacions administratives dels funcionaris, el règim disciplinari, les incompatibilitats, la funció pública a l'administració local, la prevenció de riscos laborals, la seguretat social, els drets i deures, l’acció sindical i negociació , les mesures per fomentar la igualtat de gènere a la funció pública, la jornada, els horaris, els permisos, les retribucions i indemnitzacions per raó del servei, i la responsabilitat administrativa.

​Més informació:​

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius