Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escut Governo d'Espanya. Ministeri d'Hisenda

Portal Institucional del Ministerio de Hacienda

Doctrina

Segons estableixen els articles 88 i 89 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, els contribuents poden formular a la Direcció General de Tributs consultes respecte al règim, la classificació o la qualificació tributària que en cada cas els correspongui.

La resposta a aquestes consultes tributàries escrites, formulades abans que finalitzi el termini establert per a l'exercici dels drets, la presentació de declaracions o autoliquidacions o el compliment d'altres obligacions tributàries, s'ha de dur a terme en el termini de sis mesos des de la presentació i té efectes vinculants per als òrgans i entitats de l'administració tributària encarregats de l'aplicació dels tributs en la seva relació amb el consultant, tret que plantegin qüestions relacionades amb l'objecte o tramitació d'un procediment, recurs o reclamació iniciat amb anterioritat a la formulació de la consulta.

La resolució de les reclamacions economicoadministratives que s'interposin contra els actes dictats pels òrgans centrals del Ministeri d'Economia i Hisenda (i altres òrgans que determina la Llei), de les reclamacions en les quals calgui oir o s'hagi oït com a tràmit previ al Consell d'Estat, així com dels recursos d'alçada contra les resolucions dictades en primera instància pels tribunals economicoadministratius regionals i locals, dels recursos extraordinaris de revisió i dels extraordinaris d'alçada per a unificació de criteri correspon al Tribunal Economicoadministratiu Central.

D'altra banda, contra les resolucions en matèria tributària dictades pel Tribunal Economicoadministratiu Central es pot interposar recurs extraordinari per a la unificació de doctrina pel director general de Tributs, quan estigui en desacord amb el contingut d'aquestes resolucions davant la Sala Especial per a la Unificació de Doctrina, que dictarà resolució en el termini de sis mesos i establirà la doctrina aplicable, vinculant per als tribunals econimicoadministratius i per a la resta de l'administració tributària.

L'article 86 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que el Ministeri d'Hisenda (avui Ministeri d'Economia i Hisenda) ha de publicar les respostes a les consultes i les resolucions economicoadministratives de més transcendència i repercussió.

Per a més informació:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius