Web del Ministerio de Hacienda

Escudo Goberno de España. Ministerio de Facenda

Portal Institucional del Ministerio de Hacienda

Mercado de Tabacos

O mercado de tabacos debe desenvolverse en condicións de neutralidade e de libre competencia en todo o territorio nacional. Iso é posible grazas ás funcións reguladoras e de salvagarda que exerce o Comisionado para o Mercado de Tabacos, organismo autónomo da Administración Xeral do Estado adscrito ao Ministerio de Facenda e Función Pública.

RASTREXABILIDADE E MEDIDAS DE SEGURIDADE DOS PRODUTOS DO TABACO

Os artigos 15 e 16 da Directiva 2014/40/UE Abre nueva ventanaobrigan aos Estados membros da Unión Europea a pór en marcha un sistema de rexistro e seguimento dos produtos do tabaco que se fabriquen ou comercialicen na Unión Europea que esixirá marcar todos os envases cun código identificador único e obrigará a todos os operadores e as súas instalacións a estar rexistrados, debendo trazar o movemento dos produtos do tabaco ao longo da cadea de subministración ata a posta a disposición do consumidor. Así mesmo, os produtos deberán incorporar medidas de seguridade adicionais que irán en precíntalas fiscais. Estas disposicións afectarán os cigarros e a picadura para lear a partir do 20 de maio de 2019 e ao resto de produtos do tabaco a partir do 20 de maio de 2024.

Todo o relativo á rastrexabilidade desenvolveuse pola Comisión Europea mediante o Regulamento de Execución (UE) 2018/574 relativo ás normas técnicas para o establecemento e o funcionamento dun sistema de rastrexabilidade para os produtos do tabaco. Doutra banda, as medidas de seguridade desenvolvéronse mediante a Decisión de Execución (UE) 2018/576 sobre as normas técnicas das medidas de seguridade que se aplican aos produtos do tabacoAbre nueva ventana. Tanto o Regulamento de Execución 2018/574 como a Decisión de Execución 2018/576 son directamente aplicables e obrigatorias en todos os seus elementos.

A Directiva 2014/40/UE traspúxose ao ordenamento xurídico español mediante o Real Decreto 579/2017, de 9 de xuño, polo que se regulan determinados aspectos relativos á fabricación, presentación e comercialización dos produtos do tabaco e os produtos relacionadosAbre nueva ventana, conténdose nos seus artigos 21 e 22 a regulación da rastrexabilidade e as medidas de seguridade dos produtos do tabaco.

Este Real Decreto atribúe ao Ministerio de Facenda as competencias relativas ás materias de rastrexabilidade e as medidas de seguridade dos produtos do tabaco e, especificamente, ao Comisionado para o Mercado de Tabacos todas as funcións relativas ao control e inspección.

O 22 de decembro de 2018 publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde HAC/1365/2018, de 12 de decembro, pola que se aproban as normas técnicas relativas á rastrexabilidade e as medidas de seguridade dos produtos do tabaco, en desenvolvemento dos artigos 21 e 22 do Real Decreto 579/2017, de 9 de xuño, polo que se regulan determinados aspectos relativos á fabricación, presentación e comercialización dos produtos do tabaco e os produtos relacionadosAbre nueva ventana. Mediante esta Orde detalláronse aqueles aspectos necesarios para a implementación do sistema de rastrexabilidade e as medidas de seguridade en España.

EMISOR DE IDENTIFICACIÓN (IDE) DO SISTEMA DE RASTREXABILIDADE EN ESPAÑA: FÁBRICA NACIONAL DE MOEDA E TIMBRE-REAL CASA DA MOEDA

Designouse á Entidade Pública Empresarial Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda como emisor de IDE competente en todo o territorio nacional, de conformidade co previsto no artigo 3.1 do Regulamento de Execución (UE) 2018/574 da Comisión, de 15 de decembro de 2017, relativo ás normas técnicas para o establecemento e o funcionamento dun sistema de rastrexabilidade para os produtos do tabaco.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DO EMISOR DE IDE: “1E”

O código de identificación único da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda como emisor de IDE é “1E”, de acordo co previsto no artigo 3.4 do Regulamento de Execución (UE) 2018/574 da Comisión, de 15 de decembro de 2017, relativo ás normas técnicas para o establecemento e o funcionamento dun sistema de rastrexabilidade para os produtos do tabaco.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE RASTREXABILIDADE E MEDIDAS DE SEGURIDADE

Actualmente está dispoñible unha páxina webAbre nueva ventana no portal da Comisión Europea (unicamente en inglés), con información actualizada. Na mesma publicouse ademais un Manual sobre o sistema de rastrexabilidade Abre nueva ventanaen español.

O Comisionado para o Mercado de Tabacos publicará proximamente a través desta páxina web información adicional para facilitar a todos os operadores do mercado o cumprimento das súas obrigacións e asistirlles na implementación do sistema de rastrexabilidade dos produtos do tabaco.

RECORDATORIO CONTROL VENDA DE TABACO A MENORES DE IDADE 

O Comisionado para o Mercado de Tabacos lembra que de conformidade co disposto no artigo 3.1 e 3.2 da Lei 28/2005, de 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco, está prohibida a venda ou entrega a persoas menores de dezaoito anos de produtos do tabaco, así como calquera outro produto que lle imite e induza a fumar. 

Así mesmo, lémbrase que a rede comerciante polo miúdo de Expendedurías de Tabaco e Timbre asume, entre outras importantes funcións, a da observancia da normativa sanitaria de prohibición de venda de produtos de tabaco a menores, estando tipificado expresamente o seu incumprimento como infracción grave na normativa sectorial do mercado de tabacos.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos