Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Incompatibilitats i conflictes d'interessos

Página no actualizada. Para ver la información de esta página al día, consulte el portal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en:​ Incompatibilidad y conflictos de intereses.
Competències de l'Oficina de Conflictes d'Interessos Membres del Govern i alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat (Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec).Elaborar els informes previstos a la llei.La gestió del règim d'incompatibilitats i conflictes d'interessos dels alts càrrecs de l'Estat.Requerir el compliment de les obligacions previstes a la llei als qui siguin nomenats o cessin com a alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.L'administració i la gestió dels Registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, i la responsabilitat de la custòdia, la seguretat i la indemnitat de les dades i documents que hi constin.Col·laborar amb òrgans de naturalesa anàloga, en les matèries que li són pròpies.Personal al servei de les administracions públiques (Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, que desplega la llei, i Ordre HAP/1335/2012, de 14 de juny, de delegació de competències a l'Oficina de Conflictes d'Interessos).Gestió dels procediments de compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc o activitat en el sector públic, quan l'ocupació principal correspongui a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.Gestió dels procediments de compatibilitat per a l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les administracions públiques, quan l'activitat pública correspongui a l'àmbit de l'Administració General de l'EstatL  'emissió dels informes relacionats amb les sol·licituds de compatibilitat d'activitats en el sector públic, quan el segon lloc correspongui a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i s'hagin de resoldre en l'àmbit de competències d'una comunitat autònoma o d'una corporació local.La resolució de les opcions entre llocs públics incompatibles. Més informació i accés als formularis: ​Membres del Govern i alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública