Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procediments Administratius

----

Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Modelo 173. Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales 3029265 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
01.- Portal d'anàlisi de Tributs Cedits. Informe per Comunitat (versió accessible) 995018 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
02.- Sistema de dades SIECE. Inspecció General. 993321 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
03. Portal danàlisi de dades SIECE. Inspecció General. 993322 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
04.- Sistema SIECE dinspecció. Inspecció General. 993323 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
05.- Memoria Anual de Delegaciones. Inspección General. 993324 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
06. Sistema de dades dels tributs cedits a les comunitats autònomes. 993325 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
07.- Portal danàlisi dels tributs cedits. Informe per a cada comunitat. 993327 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
08. Portal danàlisi dels tributs cedits. Informe comparatiu. 993326 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
09.- Sistema de dades de la recaptació líquida dels tributs de les comunitats autònomes. 993354 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
10.- Sistema danàlisi de la recaptació líquida dels tributs de les comunitats autònomes. 993355 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
11.- Indicadors de gestió de tributs cedits totalment a les comunitats autònomes 998675 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
13.- Seguiment de Planes d'Objectius 223861 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
14.- Sistema de seguiment de vagues 201211 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
16 - Sistema de dades de tribunals DaTEA. Inspecció General 203072 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
17 - Portal d'anàlisi de dades TEAR. Inspecció General 203073 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de declaració de prescripció del dret a la devolució. 998062 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Duanes i Impostos Especials. 998033 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Gestió Tributària. 998045 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent. 998119 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Recaptació. 998029 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos d'homologació de software de digitalització certificat de factures 998084 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos d'Inspecció. 998058 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos en procediments de contractació i de responsabilitat patrimonial. 998063 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Accés a dades cadastrals 180061 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Acords de col·laboració 2242619 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos para la contratación basada en acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición de la DGRCC. 2083211 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Actuaciones en el ámbito de Incentivos Regionales 204779 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Actuacions de Control i Inspecció 1998424 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Ajornament i fraccionament de deutes 992010 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Ajudes d'Acció Social del Parc Mòbil de l'Estat 235082 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Alienació de béns embargats o aportats com a garantia mitjançant subhasta 998318 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Alienació per compravenda d'immobles i de drets reals de l'Administració General de l'Estat 287968 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Altres autoritzacions la competència de les quals correspon a les dependències regionals de Duanes i Impostos Especials 998478 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Altres autoritzacions la competència de les quals correspon a les oficines gestores d'Impostos Especials 998479 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Altres autoritzacions la competència de les quals correspon al Departament de Duanes i Impostos Especials 998437 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Altres comprovacions censals. 998093 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Altres procediments de Duanes 214159 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Altres procediments de Gestió Tributària 214089 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Altres procediments de recaptació 215183 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Aportació de la documentació sol·licitada en visita d'Inspecció 2410115 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Assignació de NIF 201465 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització a les entitats col·laboradores per efectuar devolucions de l'IVA en règim de viatgers 998110 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització de certificats electrònics per a l'accés a serveis de l'Agència Tributària 2717125 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització de despatx duaner. 202486 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització de destinatari registrat d'impostos especials 998434 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització de dipòsit fiscal 998483 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització de fàbriques d'impostos especials 998433 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització de l'adquisició i renovació de vehicles del Sector Públic Estatal 201900 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització de magatzems fiscals 998435 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització de tancament temporal d'expenedories 993277 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització d'expedidor registrat d'impostos especials 998436 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització d'extensions transitòries d'expenedories. 171230 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització d'ús d'embarcacions d'alta velocitat 1998067 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització per a la determinació de la base imposable de l'IVA mitjançant el marge de benefici global en el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció 998107 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització per a la presentació conjunta de l'IVA corresponent a diversos subjectes passius 998106 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització singular de fraccionament o quitament d'avals ICO 2450368 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització Targetes pagament gasoil professional 998482 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions administratives per a determinades exempcions en importació de béns 998109 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions en matèria de facturació i llibres registre 998104 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions precursors impor-expor. 997911 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Sol·licituds de plans de valoració de les despeses de direcció i generals d'administració imputables a un establiment permanent. 997866 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Acords de valoració prèvia de despeses corresponents a projectes de recerca científica i innovació tecnològica. 997821 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Acords de valoració prèvia entre persones o entitats vinculades 997824 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Acords previs de valoració de les retribucions en espècie del treball personal a l'efecte de la determinació de l'ingrés a compte de l'IRPF corresponent 997825 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Acords previs de valoració o de qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangibles. 201842 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Sol·licitud de plans de despeses corresponents a actuacions mediambientals. 997861 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials d'amortització. 997862 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials de reinversió. 997867 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials d'inversions i despeses de les comunitats titulars de forests veïnals de mancomú. 997863 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions. Sol·licituds de criteris d'imputació temporal diferents de la meritació. 997865 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Becas de formación en investigación para titulados universitarios 182420 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Becas para la preparación de pruebas selectivas 2965636 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Becas para la preparación de pruebas selectivas de acceso por promoción interna a Cuerpos especiales y especialidades adscritas al Ministerio de Hacienda y a la AEAT. 772732 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Beneficios tributarios para autopistas de peaje 991712 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Beneficis fiscals de caràcter no pregat. 200984 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Calendari del contribuent. 992858 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Campus virtual del Instituto de Estudios Fiscales 998036 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Canal interno de información Ley 2/2023 (comunicación de infracciones realizadas por el personal que presta servicios en el Ministerio de Hacienda y Función Pública) 3017548 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Canvi de titularitat del projecte. Incentius Regionals. 172550 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Canvi d'ubicació del projecte. Incentius Regionals. 993317 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Canvis d'emplaçament d'expenedories de tabac i timbre. 175260 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Cens territorial de l'impost sobre Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle. 201516 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificado de empleado público con Seudónimo Adm. Justicia (Sector Público) de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 2409976 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificado de empleado público con seudónimo de Adm. Justicia de Firma Centralizada (Sector Público) de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 2409978 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificado de Firma Centralizada (Sector Público) de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 2409977 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificado de persona física de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 991968 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificado de representante de entidad sin personalidad jurídica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 991970 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificado de representante de persona jurídica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 991969 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificado de sello electrónico de Sector Público de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 2815186 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificado SSL tipo 1 EV de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 2815198 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificado SSL tipo 2 OV de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 2815201 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificados AC Componentes Informáticos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 235102 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificados de empleado Público (Sector Público) de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 2409974 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificados de empleado Público con Seudónimo (Sector Público) de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 2409975 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificados de Representación para administradores únicos o solidarios de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - (FNMT) 235083 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificados de Sello de Entidad de AC Representación 3036692 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificat d'ajudes de minimis. 2962665 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Certificat genèric 687677 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Autoliquidacions 997961 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Condició de subjecte passiu d'IVA 997965 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Contractistes i subcontractistes. 992909 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Entitat sense fins lucratius. 997935 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Estar al corrent de les obligacions tributàries. 998010 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Exempció de l'impost sobre societats 997964 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. IAE 997959 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Import net de la xifra de negocis 997934 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Impost sobre societats. 997963 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. IRPF 997967 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. IVA 997966 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Operadors intracomunitaris 997936 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Residència fiscal 997962 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Resum del 190 997960 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Situació censal 997937 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris: Exoneració de retenció als arrendadors d'immobles. 998314 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats. Expedició de certificats de deute pendent. 997817 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats. Expedició de certificats de successió d'activitat 997969 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Certificats. Expedició de certificats d'ingressos realitzats - Autoliquidacions 997932 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Cita prèvia. 201477 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Classificació dempreses 991580 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Col·laboració social i codis de bones pràctiques tributàries 998295 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Compensacions. Compensació a instància. 992011 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Compensacions. Compensació d'ofici. 992013 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprobación Censal – Gestión y Control del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales de productos incluidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos 2987876 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprobación del estado del certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 991974 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprovació censal - Gestió i control del Registre de Devolució Mensual 997799 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprovació censal - Gestió i control del Registre d'Operadors Intracomunitaris. 997802 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprovació censal - Grans empreses. 998094 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprovació censal del règim especial del grup d'entitats en l'IVA. 998102 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprovació censal. Baixes cautelars REDEME. 201552 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprovació del cens de grups de societats. 998229 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprovació del domicili fiscal. 998035 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comprovacions fiscals. Comprovació de valors. 997813 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comptabilitat d'existències Gasos Fluorats Efecte Hivernacle. 201520 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Compte corrent tributari 998112 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunicació dels preus de venda al públic i dels etiquetatges, envasats i presentacions dels productes del tabac 171210 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunicació perquè la conservació i/o expedició de factures es realitzi per un no establert a la Unió Europea. 998108 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunicaciones Ley 2/2023 de protección al informante. Canal externo 3016811 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunicacions al registre de Vehicles del Sector Públic Estatal 202912 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunicacions entre els intervinents i partícips en els mecanismes transfronterers de planificació fiscal 2408732 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Adhesión al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas 687779 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Autorizaciones de avales y otras garantías. 687755 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Autorizaciones de operaciones de endeudamiento. 687754 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Consejo de Política Fiscal y Financiera y órganos relacionados. 687796 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Ejecución/Disposición de Préstamos con cargo al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas y tramitación de expedientes de gasto 687781 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Estudio e informe de leyes y proyectos de presupuestos y medidas 687772 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario. Actuaciones relativas al instrumento de sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario. 1017502 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Líneas Fundamentales de los Presupuestos 3055772 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Planes Presupuestarios a medio plazo 3055774 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Procedimientos relativos a los Planes Económico Financieros 687760 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Propuesta de aprobación y rendición de las cuentas anuales del FFCCAA. 687773 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Propuesta de fijación de los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria y deuda para las CCAA. 3015669 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunidades Autónomas. Tramitación ACDGAEs relativos al FFCCAA 687780 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunitats Autònomes. Canvi de xifra relativa doperacions dins de la tributació foral. 997834 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunitats Autònomes. Consultes tributàries forals 997833 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Concurso de acreedores 3030225 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Concursos de provisió de llocs de treball convocats pel Departament per a personal funcionari 991867 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Confrontació de documents electrònics. 998290 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta de butlletins de laboratori. 998267 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta de certificacions expedides. 202447 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta de l'aranzel integrat d'aplicació (TARIC) 998293 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta de l'estat de tramitació 998149 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta de Puntos de Venta con Recargo 2074380 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta d'expendedurías 2082575 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta sobre empresaris en estimació objectiva, a l'efecte de practicar retenció. 201561 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consultas tributarias escritas 991962 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consultes taules codis. 998266 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Contabilidad de existencias de Gases Fluorados de Efecto Invernadero (desde 1 de septiembre de 2022) 2982571 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Contabilidad Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 3014387 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Contabilización de retenciones de crédito y de obtención del certificado de retención. 992025 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària. 998286 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Control de la presentació de declaracions informatives. 998115 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Control de presentació de declaracions i autoliquidacions 998117 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Control financiero de subvenciones y ayudas nacionales. 999118 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
CUARTA ayuda directa al transporte, Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio (no beneficiarios devolución gasóleo profesional) 3021785 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració administrativa de l'Administració General de l'Estat com a hereva abintestat 202580 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de baix valor. Franquícia aranzelària i exempció IVA per enviaments sense valor estimable 997742 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de dipòsit temporal. 992134 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de la informació ETR/DAC3 1994414 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de lesivitat d'actes anul·lables de Duanes i Impostos Especials. 998017 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de lesivitat d'actes anul·lables de Gestió. 998038 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de lesivitat d'actes anul·lables de Recaptació. 992900 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de lesivitat d'actes anul·lables d'Inspecció. 998051 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de mitjans de pagament. 997831 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de prohibició de contractar amb el sector públic 206188 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de trameses d'escàs valor (H7) fins a 150 euros 2415043 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració d'existències Gasos Fluorats Efecte Hivernacle. 201518 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració responsable per a la comercialització d'altres articles a les expenedories de tabac i timbre. 171220 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració sumària de sortida (EXS) 202446 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració sumària d'entrada (ENS) 202445 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles 1320727 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaracions informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada. 203597 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Denúncia de pagaments en efectiu 200985 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Denúncia tributària 998298 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Denúncies no tributàries 2094293 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Descàrrega de dades estadístiques per a organismes autoritzats. 201479 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Designación de representante de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para los actos de comprobación material de la inversión. 992017 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Destinatari autoritzat de trànsit de la Unió/comú. 203648 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Devolució d'ingressos indeguts d'impostos medioambientals 201498 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Devolució d'ingressos indeguts 998013 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Devolució especial per l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica. 201499 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Devolució ordinària d'impostos mediambientals 201497 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Devolució prorrateig impost sobre activitats econòmiques. 201354 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Devolución por ingresos realizados durante períodos suspendidos del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Modelo 583 3056272 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Devolucions a successors de persones físiques. 201480 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Direcció General de Tributs 998400 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Document de transport electrònic com a declaració de trànsit (ETD) 1993256 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Document electrònic de reemborsament de l'impost sobre el valor afegit a viatgers. (DER). 214998 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Documents d'acompanyament: EMCS / SIANE / Model 503 997386 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Dret de petició 991560 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Ejercicio de derechos de protección de datos personales 3015970 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Ejercicio de derechos de protección de datos personales 3017140 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Elaboració del programa editorial 201575 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Els meus documents pendents de signatura 2311238 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Embargament de comptes bancaris 998273 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Embargament de crèdits, efectes i drets realitzables a l'acte o a curt termini. 998276 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Embargament de sous, salaris i pensions 998274 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Embargament de valors. 998275 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Emisión Canon concesional anual 2259801 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Emissió de cartes de pagament de la Direcció General del Cadastre. 201239 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Adhesión al FFEELL. 687984 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Anticipos Impuestos sobre Bienes Inmuebles o sobre Actividades Económicas. 991543 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Autorizaciones de avales y otras garantías. 3056101 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Autorizaciones de operaciones de endeudamiento. 991990 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Central de Información de Riesgos de EELL (CIR local). 991993 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Certificación del esfuerzo fiscal. 998145 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Compensación por beneficios fiscales en tributos locales 991491 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Compensaciones. Pérdida de recaudación en el Impuesto sobre la Producción, Servicios e Importación (IPSI) a las ciudades de Ceuta y Melilla. 991517 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Distribución de tributos locales de gestión centralizada. 991534 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Ejecución/Disposición del préstamo con cargo al FFEELL. 688003 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Entregas a cuenta. 991544 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Estudio e informe de proyectos de presupuestos 687983 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Informe de Sostenibilidad Financiera sobre nuevas competencias en el ámbito de la tutela financiera del Ministerio de Hacienda 687712 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Informes trimestrales lucha contra la morosidad. 999238 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Inversiones Financieramente Sostenibles. 1017703 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Líneas Fundamentales de los Presupuestos 688007 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Órganos de tutela. 687714 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: concesión de anticipos de tesorería. 991546 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: liquidación definitiva. 991548 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Planes de Saneamiento. 998141 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Planes Presupuestarios a medio plazo 688012 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Procedimientos relativos a los Planes de Ajuste. 688026 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Procedimientos relativos a los Planes Económico Financieros. 991991 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Propuesta de aprobación y rendición de las cuentas anuales del FFEELL. 3055794 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Retención de la participación en Tributos del Estado para la satisfacción de deudas con acreedores públicos. 991541 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Subvenciones: nominativas. 687721 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Tramitación ACDGAEs relativos al FFEELL. 3055792 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entitats sense fins lucratius Llei 49/2002. Presentació de la memòria econòmica anual. 200432 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Enviament de documents des d'Hisenda tributària de Navarra 998308 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Envío de documentación por FOGASA 2945057 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Estatut duaner de la mercaderia: Autorització per expedir una prova d'estatut de la UE a operadors. 201291 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Estatut duaner de la mercaderia: Expedir prova d'estatut de la UE a companyies marítimes (manifestos). 203654 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Estatut duaner de la mercaderia: Serveis marítims regulars. 203655 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Etiquetes identificatives. 998292 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Exercici dels drets de protecció de dades personals 703379 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Expedició i visat de documents T2L. 200484 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Exportació 998044 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet 998288 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització acords especials en trameses de valor inferior a 150 euros 2350826 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització d'autoavaluació 750553 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de declaració a través de la inscripció en els registres del declarant 182830 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de declaració simplificada habitual. 201292 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de despatx centralitzat. 202442 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de pesador autoritzat de plàtans. 202443 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de simplificació en la determinació del valor en duana 212233 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització d'exportació temporal d'envasos retornables 2406221 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Altres llocs (de presentació o/i de dipòsit temporal). 203657 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Autorització d'exportador autoritzat d'origen 997689 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Locals autoritzats per a l'exportació. 203658 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Magatzem de dipòsit temporal. 203656 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formulari d'acord extrajudicial de pagaments (notaris, registradors i cambres oficials). 201456 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formulari de declaració del concurs (administradors concursals). 200333 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Frau de llei tributària 998619 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Funcions residuals respecte al personal funcionari i laboral d'organismes dissolts. 2409970 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Garantia i pagament: Autorització d'ajornament del pagament de drets (no única operació) 2249757 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Garantia i pagament: Autorizació de garantia global (incloent-hi reduccions i dispensa). 203544 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Gestió de serveis automobilístics del Parc Mòbil de l'Estat 212157 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada 212887 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Gestió del conveni CIE-Notific@ 2277257 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Gestió d'empleats públics. 202301 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Gestió recaptatòria per compte d'altres ens. 998319 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Gestión de contratos basados en acuerdos marco y contratos específicos de sistemas dinámicos de adquisición de suministros y servicios declarados de contratación centralizada 991758 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Gestión de Convenios 215019 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Gestión de la Formación 2350868 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Gestions Intrastat 997917 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Homologació de software de digitalització certificat de factures. 997811 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Homologació de vehicles d'exclusiva aplicació industrial, comercial, agrícola, clínica o científica 998105 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IAE. Declaració d'alta, variació o baixa en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i comunicació de l'import net de la xifra de negocis a l'efecte d'IAE (tramitació davant l'AEAT). 996978 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Desnaturalització en destinació d'alcohol importat 182020 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Desnaturalització en destinació de l'alcohol rebut en supòsits de circulació intracomunitària 182010 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Desnaturalització parcial de l'alcohol amb desnaturalitzant general en establiment destinació 182000 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Desnaturalitzant per a bioetanol en el supòsit d'aplicació del tipus impositiu als biocarburants 997822 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Desnaturalizants parcials específics per a l'alcohol 181990 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Destrucció i desnaturalització de labors del tabac 182150 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Devolució a fàbrica o DF de productes o destrucció per inadequació consum humà 997694 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Dispensa de notificació de marcatge amb mitjans automàtics 997823 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Dispensa d'expedició de document d'acompanyament en circulació de productes per canonades fixes 997898 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Incorporació traçadors i marcadors en recepcions de productes de l'àmbit comunitari no intern, per destinataris registrats, per a l'aplicació d'exempció 182060 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Introducció de biocarburant a Dipòsit fiscal logístic 997820 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Mescla d'hidrocarbur amb biocarburant (Oficina Gestora) 997877 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Mescla d'hidrocarbur amb biocarburant en diversos establiments (Centre Gestor) 997819 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Presentació de llibres comptables d'impostos especials 997900 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Prestació de garantia global 997901 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Reenviament a fàbrica o dipòsit fiscal de productes barrejats o contaminats 182142 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Cens beneficiaris devolució gasoil professional. 997692 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Declaració d'adquisició intracomunitària de barreges de biocarburant amb carburant convencional amb destinació a una fàbrica o dipòsit fiscal. 998674 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Destil·ladors artesanals per a la devolució de l'impost especial sobre alcohol i begudes alcohòliques 991942 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Destrucció 997839 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolució de gasoil professional 997915 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolució especial IVMDH 998480 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolució especial per execució de sentència en matèria d'Impostos especials. 997912 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolució ingressos indeguts per Impostos Especials 997904 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolució per productes inadequats per a consum humà 997687 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolucions. Circulació intracomunitària irregular 997838 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolucions. Devolució de l'impost especial per devolució a fàbrica o dipòsit fiscal de productes barrejats o contaminats. 182141 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolucions. Expedicions d'alcohol i begudes derivades, procedents de Canàries amb destinació a UE 997690 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolucions. Introducció de begudes, per destil·ladors artesanals, en fàbriques de begudes derivades 997691 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Devolucions. Per reciclat i destrucció labors del tabac 991944 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Expedicions d'alcohol i begudes derivades, procedents de la Península amb destinació a Canàries 997913 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Gasoil agrícola. Sol·licitud de devolució gasoil agrícola 997840 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Gasoil professional. Presentació de relacions de subministraments 997902 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Gasoil professional. Sol·licitud d'inscripció de beneficiaris/vehicles 997841 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Inscripció en el cens de l'impost sobre el carbó 997899 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Inscripció en el cens de l'impost sobre l'electricitat 202366 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Inscripció en el cens d'II. EE 997693 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Llibre comptabilitat d'existències 997758 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Model 504/505. Recepció de productes subjectes a impostos especials procedents de la UE per a operadors no registrats, receptors en el sistema d'enviaments garantits i representants fiscals en el sistema de vendes a distància 991938 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels impostos especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques 991941 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Model 571. Aplicació del benefici devolució dels impostos especials sobre hidrocarburs 182100 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Procediment d'intervenció d'Impostos Especials 997930 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Relació anual de quilòmetres efectuats 997876 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Subministrament de productes exempts en el marc de relacions internacionals 181820 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Subministrament de productes exempts. Forces armades de l'OTAN 181830 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Subministrament exempt d'hidrocarburs en producció d'electricitat, transport per ferrocarril, construcció, modificació, proves i manteniment d'aeronaus i embarcacions i en la injecció en alts forns 182080 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Utilització com a carburant de productes de l'article 46.2 LIE, o com a combustible dels hidrocarburs de l'article 42.3 997914 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IIEE. Devolució ingressos indeguts per IVMDH 997903 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Importació 997916 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Impost sobre determinats mitjans de transport. Verificació de dades / Comprovació limitada. 997981 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Incidències en la contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària. 998287 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Incidències en la contractació en l'àmbit del Parc Mòbil de l'Estat 287844 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Informació administrativa. 991980 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Informació arxivística 991699 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Informació bibliogràfica 991979 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Informació editorial 991981 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Informació sobre el tractament de les dades personals de l'interessat 750604 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Información sobre el tratamiento de datos personales del interesado 3017141 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Informe Preceptiu Oficina Nacional d'Avaluació (article 333.3 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic) 2716766 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Ingresos no tributarios. Modelo 069. Trámites. 210417 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Intercanvi d'informació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 998401 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Interposició de reclamacions economicoadministratives entre particulars 998150 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Interposició de recursos, incidents o sol·licitud de suspensió relatius a la tramitació de reclamacions economicoadministratives 998151 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local configurado como un registro público administrativo. 225040 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Investigació de béns i drets que presumiblement formin part del patrimoni de lAdministració General de lEstat 181010 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRNR. Devolució. Procediment de devolució. 998028 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRNR. Verificació de dades / Comprovació limitada. 997980 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRPF. Declaració de la minoració del rendiment net en les activitats en estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals 998562 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRPF. Devolució. Procediment de devolució. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 150. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim abans de l'1 de gener de 2015). 998616 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRPF. Devolució. Procediment de devolució. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 151. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir de l'1 de gener de 2015) 2844311 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRPF. Reconeixement del dret a l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics. 992912 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRPF. Regularització a falta de presentació. 998186 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRPF. Verificació de dades / Comprovació limitada. 997920 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRPF. Verificació de dades / Comprovació limitada. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 150. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim abans de l'1 de gener de 2015). 998615 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IRPF. Verificació de dades/comprovació limitada. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 151. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir de l'1 de gener de 2015).‏ 1286261 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IS. Comprovació censal de l'índex d'entitats. 998103 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IS. Devolució. Procediment de devolució 997988 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IS. Devolució. Procediment de devolució. Grups 997987 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IS. Inscripció en el Registre especial d'unions temporals d'empreses del Ministeri d'Hisenda 997931 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IS. Verificació de dades / Comprovació limitada 997972 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IS. Verificació de dades / Comprovació limitada. Grups. 998043 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Comunicació de la modificació de la base imposable en supòsits de concurs en l'Impost sobre el Valor Afegit i per crèdit incobrable 201495 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Devolució. Procediment de devolució. 997989 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Devolució. Procediment de devolució. Grups d'entitats. 997986 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Devolució. Procediment de devolució. No periòdiques. 998052 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Devolució. Procediment de devolució.Autoliquidacions. 997990 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT 220294 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Reconeixement de l'exempció de l'IVA en entregues de béns a organismes reconeguts per a la seva exportació fora de la CE en el marc de les seves activitats humanitàries, caritatives o educatives. 997829 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Reconeixement d'un percentatge provisional de prorrata i sol·licitud de canvi. 998088 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Reconeixement d'un règim de deducció comú al conjunt de sectors diferenciats. 998089 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Regularització a falta de presentació. 998187 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada - Autoliquidacions 997971 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. 997970 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. Grups d'entitats. 997973 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. No periòdiques. 997976 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies. 200485 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Liquidació de Patronats de Cases de Funcionaris Civils de l'Estat 2409967 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Liquidació de recàrrecs per presentació fora de termini de declaracions i autoliquidacions 998111 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Liquidació d'interessos de demora de gestió tributària. 203252 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Llibreria virtual 750554 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Llibreria virtual 993494 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Llicències d'activitat precursors 997910 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Lliure designació 2844364 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Manifestos de càrrega 997695 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
MINERVA: Análisis de riesgos de conflicto de interés 3014382 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 030. Cens d'obligats tributaris - Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals. 996979 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 038. Declaració Informativa. Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics. 997262 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 043. Taxa fiscal sobre el joc. Sales de bingo. Sol·licitud liquidació. 997267 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 044. Taxa fiscal sobre el joc. Cases de joc. 997258 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 045. Taxa fiscal sobre el joc. Màquines o aparells automàtics. Declaració-liquidació. 997263 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 05. Reconeixement previ de determinats supòsits de no-subjecció, exempció o reducció en l'impost de matriculació. 997259 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 06. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Exempcions i no-subjecció sense reconeixement previ. 997260 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 100. Impost sobre la renda de les persones físiques. Declaració anual. 992806 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda. Autoliquidació. 992747 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 113. Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produeixi a un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària. 203021 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 115. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o el subarrendament d'immobles urbans. 992749 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 117. Retencions i ingressos a compte en l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre societats i l'impost sobre la renda de no residents. Rendes procedents de la transmissió o el reemborsament d'accions o participacions en institucions d'Inversió Col·lectiva y de las transmisiones de derechos de suscripción. 992750 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 121. Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec: Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració 215994 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 122. Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració 215995 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes. 992774 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 124. Retencions i ingressos a compte. Rendes i rendiments del capital mobiliari derivats de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol tipus d'actiu representatius de la captació i utilització de capitals aliens. 992775 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 126. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del capital mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres. 992777 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 128. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurances de vida o invalidesa. 992778 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Pagament fraccionat. 992780 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Pagament fraccionat. 992781 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 136. Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre la renda de no residents. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació. 201222 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 140. IRPF. Deducció per maternitat. Sol·licitud de l'abonament anticipat i comunicació de variacions. 992797 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 143. IRPF. Abonament anticipat de la deducció per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec. 202302 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 145. IRPF. Retencions sobre rendiments del treball. Comunicació de dades al pagador. 997364 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 146. IRPF. Pensionistes amb dos o més pagadors. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions. 997362 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 147. IRPF. Comunicació del desplaçament a territori espanyol efectuat per treballadors per compte d'altri. 997370 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 149. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. Comunicació de l'opció, renúncia o exclusió. 997369 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 150. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Per a contribuents que hagin optat per aquest règim abans de l'1 de gener de 2015.) 997322 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 151. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. 203506 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 156. Declaració Informativa. Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a l'efecte de la deducció per maternitat. Resum anual. 997318 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 159. Declaració Informativa. Declaració anual de consum d'energia elèctrica. 998719 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 165. Declaració Informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de creació nova o recent. 201493 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 170. Declaració Informativa. Declaració anual de les operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit. 998744 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 171. Declaració Informativa. Declaració anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document. 998745 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 179. Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques 1994415 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 180. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans. Resum anual. 992798 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 181. Declaració Informativa. Préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles. 992799 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 182. Declaració Informativa. Donatius, donacions i aportacions rebudes. 997319 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 184. Declaració Informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual. 997371 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 185. Declaració Informativa. Declaració informativa mensual dels òrgans i les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats. 997375 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 186. Declaració Informativa. Subministrament d'informació relativa a naixements i defuncions. 997374 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 187. Declaració Informativa. Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte del IRPF, IS i IRNR en relació amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments d'aquestes accions, participacions i drets de subscripció. 997270 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 188. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments de capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa. Resum anual. 997271 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 189. Declaració Informativa. Valors, assegurances i rendes. Declaració anual. 997269 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 190. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum anual. 992800 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 192. Declaració Informativa. Operacions amb lletres del tresor. Declaració anual. 997599 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 193. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte del IRPF sobre determinats rendiments del capital mobiliari. Retencions i ingressos a compte del IS i IRNR (establiments permanents) sobre determinades rendes. Resum anual. 992804 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 194. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte del IRPF, IS i IRNR (establiments permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens. Resum anual. 997598 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 195. Declaració Informativa. Declaració trimestral de comptes o operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit en el termini establert. 997600 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 196. Declaració Informativa. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres. 997459 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 198. Declaració Informativa. Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris. 992805 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 199. Declaració Informativa. Declaració anual d'identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit. 997662 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 200. IS. Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents. Documents d'ingrés o devolució. (Model 200 i 206) 997800 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 202. IS. Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol). Pagament fraccionat. 997620 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 210. IRNR. Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent. 997601 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 211. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Retenció en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent. 997602 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 213. IRNR. Gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents. 997604 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 216. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració - document d'ingrés). 997663 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 217. Gravamen especial SOCIMI 212905 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 220. IS. Règim consolidació fiscal. Document d'ingrés o devolució. 997801 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 221. Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració Tributària. 223903 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 222. IS. Règim consolidació fiscal. Pagament fraccionat. 997622 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 226. Sol·licitud d'aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents a altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària. 203023 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 228. Sol·licitud de devolució per exempció per reinversió en habitatge habitual per a contribuents de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària. 203022 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 230. Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre la renda de no residents: Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació 201111 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 231. Declaració informativa. Declaració d'informació país per país (CBC/DAC4) 213060 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 232. Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals 687678 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 234. Declaració informativa de mecanismes transfronterers 2408412 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 235. Declaració d'informació d'actualització de mecanismes transfronterers comercialitzables 2408413 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 236 Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers 2509738 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 247. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuat per treballadors per compte d'altri. 997664 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 270. Resum anual de retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. 201494 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 280. Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini. 203235 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 282. Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de la REF de les Canàries i altres ajudes d'Estat, derivades de l'aplicació del dret de la Unió Europea. 203505 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 289. Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua. 213061 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 290. Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americans (FATCA). 202195 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 291. Declaració Informativa. Impost sobre la renda de no residents. Comptes de no residents sense establiment. 997606 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 294. Declaració Informativa. Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, i d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions. 997623 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 295. Declaració Informativa. Relació anual individualitzada dels clients amb la posició inversora en les institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles. 997624 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 296. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de no residents (sense establiment permanent). Resum anual. 997625 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 303. IVA. Autoliquidació. 997618 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 308. IVA. Règim especial del recàrrec equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals. Sol·licitud de devolució. 992820 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 309. IVA. Declaració-liquidació no periòdica. 992821 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 318. Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis. 2250825 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 322. IVA. Grups d'entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. 997619 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 341. IVA. Reintegrament de compensacions en el règim especial d'IVA d'agricultura, ramaderia i pesca 992830 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 345. Declaració Informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència. Declaració anual partícips i aportacions. 997460 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 346. Declaració Informativa. Subvencions i indemnitzacions satisfetes per entitats públiques/privades a agricultors o ramaders. 997538 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 347. Declaració Informativa. Declaració anual d'operacions amb terceres persones. 997539 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 349. Declaració Informativa. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. 992831 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 353. IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual. 997502 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 360-Model 361. IVA. Gestió de devolucions d'IVA a empresaris o professionals no establerts en el territori en el qual suporten l'impost. 992833 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 362. IVA. Sol·licitud de reemborsament en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts per Espanya. (Article 10, apartat 3, del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre). 998012 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 363. IVA. Sol·licitud de reconeixement previ de l'exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts per Espanya. (Article 10, apartat 1, del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre). 997519 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 364. Impost sobre el valor afegit. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als quarters generals internacionals d'aquesta organització i als estats part en aquest tractat (art. 5 del Reial decret 160/2008, de 8 de febrer) 214039 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 365. Impost sobre el valor afegit. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als quarters generals internacionals d'aquesta organització i als estats part en aquest tractat (art. 5 del Reial decret 160/2008, de 8 de febrer) 214040 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 368. Declaració d'IVA dels règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics. 202440 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 369. Declaracions d'IVA del règim One Stop Shop (OSS) 2844303 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 380. IVA. Operacions assimilades a les importacions 992854 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 390. IVA. Declaració resum anual. 992855 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 410. Pagament a compte de l'impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit. 202094 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 411. Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit 202562 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 430. Primes d'assegurances. Declaració-liquidació. 997721 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 480. Primes d'assegurances. Declaració resum anual. 997718 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 490. Impost sobre determinats serveis digitals. Autoliquidació 2402101 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 506. II. EE. Sol·licitud de devolució per introducció en dipòsit fiscal 181870 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 507. II. EE. Sol·licitud de devolució en el sistema d'enviaments garantits 184570 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 508. II. EE. Sol·licitud de devolució pel sistema de vendes a distància 181880 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 510. II. EE. Declaració d'operacions de recepció de la resta de la UE 997321 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 511. II. EE. Notes d'entrega 997324 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 512. II. EE. Destinataris de productes de tarifa segona 997323 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 521. II. EE. Relació trimestral de primeres matèries lliurades. 998838 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 522. II. EE. Informe trimestral de productes a què es refereix l'article 108 ter del Reglament dels impostos especials. 998673 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 524. II. EE. Sol·licitud de devolució sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques 991940 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 540. II. EE. Avituallaments exempts aeronaus. Vendes en ruta 997924 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 541. II. EE. Avituallaments exempts a embarcacions. Vendes en ruta 997926 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 542. II. EE. Avituallaments exempts. Aeronaus 997925 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 543. II. EE. Avituallaments exempts. Embarcacions i operacions de dragatge 997927 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 544. II. EE. Pagaments efectuats mitjançant xec o targetes de gasoil bonificat 997500 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 545. II. EE. Subministraments de carburants per a relacions internacionals amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs 991937 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 546. II. EE. Avituallament de gasoil a embarcacions amb dret a la devolució de l'impost sobre hidrocarburs 182120 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 547. II. EE. Relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat 997501 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 548. Declaració informativa de quotes repercutides. 201358 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 553. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits de vi i begudes fermentades 997361 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 554. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals d'alcohol 997363 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 555. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de productes intermedis 997366 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 556. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques de productes intermedis (Art. 32 Llei 38/1992) 997367 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 557. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de begudes derivades 997372 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 558. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de cervesa 997373 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 559. II. EE. Impostos sobre alcohol i begudes derivades. Règims de destil·lació artesanal i de colliter. 997907 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 560. II. EE. Impost sobre l'electricitat 997376 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 561. II. EE. Impost sobre la cervesa 997377 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 562. II. EE. Impost sobre productes intermedis 997378 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 563. II. EE. Impost sobre alcohol i begudes derivades 997379 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 566. II. EE. Impost sobre labors del tabac 997382 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 568. Impost sobre determinats mitjans de transport. Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori. 997526 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 570. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals d'hidrocarburs 997384 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 572. II. EE. Sol·licitud de devolució de l'impost sobre hidrocarburs 182110 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 576. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Autoliquidació. 997020 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 580. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de labors del tabac 997385 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 581. Declaració-Liquidació. Impostos sobre hidrocarburs 997381 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 583/588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Autoliquidació i pagaments fraccionats. 201287 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 584. Declaració Liquidació. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoelèctrica. 201235 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 585. Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Autoliquidació i pagaments fraccionats. 201236 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 586. Declaració informativa. Gasos fluorats. 201517 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 587. Declaració-liquidació gasos fluorats efecte hivernacle. 201519 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 589. Impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensació. Autoliquidació i pagament fraccionat. 204804 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 590. II. EE. Sol·licitud de devolució per exportació o expedició 181860 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 591. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Declaració anual d'operacions amb contribuents. 202095 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 595. II. EE. Impost sobre el carbó 997928 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 596. II. EE. Declaració anual d'operacions realitzades. Impost sobre el carbó 997905 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 602. Taxa per la gestió administrativa del joc 2326402 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 604. Impost sobre les transaccions financeres. Autoliquidació 2366961 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 611. Declaració Informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava els documents negociats per entitats col·laboradores. Declaració resum anual. 997719 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 616. Declaració Informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comportin acció canviària o siguin endossables a l'ordre. Declaració resum anual. 997720 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 650. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "mortis causa". 202532 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 651. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "entre vius". 202647 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 655. Impost sobre successions i donacions. Consolidació de domini per extinció d'usdefruit. 202527 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 681. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius a què es refereix l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997. 998419 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 682. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius a què es refereix l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997. 998420 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 683. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius derivats de la fabricació d'elements combustibles, inclòs el desmantellament de les instal·lacions de fabricació. 998421 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 684. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius generats en altres instal·lacions. 998422 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 685. Taxa sobre apostes i combinacions aleatòries, autoliquidació. 998423 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 695. Sol·licitud de devolució taxa judicial. 201319 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 696. Taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil i contenciós administratiu i social. (Taxa judicial). 997530 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 714. Impost sobre el patrimoni. Declaració i document d'ingrés. 997540 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 720. Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger. 201110 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 763. Autoliquidació de l'impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals. 200231 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 770. Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista en l'article 252 de la Llei general tributària 2312271 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 771. Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu Electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària prevista en l'article 252 de la Llei general tributària 2299224 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 791. Ocupació pública. Presentació instàncies oposicions. 997808 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 791. Representant duaner: Presentació de sol·licitud d'admissió a les proves 204666 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 933. Informació de les comunitats autònomes sobre guarderies i centres d'educació infantil autoritzats 2844305 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 980. Informació dels interessos de demora pagats als contribuents per les comunitats autònomes 2346775 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 981. Subministrament d'informació sobre la prestació de maternitat/paternitat 2072687 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 990. Informació mensual per part de les CA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec 202194 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 991. Declaració informativa de fiances derivades de l'arrendament d'immobles 2824513 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 992. Tributs cedits sobre el joc de les comunitats autònomes 2844306 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 993. Control de deduccions autonòmiques. 201009 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 995. Cessió d'informació urbanística per entitats locals. 998486 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 996. Embargament de devolucions gestionades per l'AEAT. 998320 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 997. Embargament de pagaments pressupostaris d'altres administracions públiques. 998399 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 040. Registros de Operadores de Plataforma. 3048309 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 172. Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales 3029264 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 239. Declaración informativa de mecanismos de planificación fiscal en el ámbito del AMAC sobre intercambio automático relativo a los mecanismos de elusión del estándar común de comunicación de información y las estructuras extraterritoriales opacas 3116488 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 281. Declaración informativa trimestral de operaciones de comercio de bienes corporales realizadas en la Zona Especial Canaria sin que las mercancías transiten por territorio canario. 3034211 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 379. Declaración informativa sobre pagos transfronterizos 3036670 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 592. Declaración-Liquidación Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación 2980967 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 593. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Autoliquidación 2986143 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 718. Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. 3021784 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 721. Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero 3029263 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 792. Autoliquidación de la aportación a realizar por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma. 2986039 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 793. Pagos a cuenta de la aportación a realizar por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma. 2986040 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 795. Gravamen temporal energético. Declaración del ingreso de la prestación 2981247 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 796. Gravamen temporal energético. Pago anticipado 2981248 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 797. Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Declaración del ingreso de la prestación. 2981249 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo 798. Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Pago anticipado. 2981250 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modelo A22. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución. 3014391 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Models 036 i 037. Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada. 996998 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Models 515 i 517. II.EE. Petició de marques fiscals a l'oficina gestora d'impostos especials. 997326 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Models 518/519/520. II. EE. Declaracions de treball 997906 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Ceuta i Melilla i altres supòsits). 997018 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modificació de l'activitat del projecte. Incentius Regionals. 993319 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modificació de projectes inferior al 10%. Incentius Regionals. 172520 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modificació de projectes superior al 10%. Incentius Regionals. 172510 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modificación de oficio del porcentaje de la ayuda concedida igual o superior al 10%. Incentivos Regionales 204776 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modificación de oficio del porcentaje de la ayuda concedida inferior al 10%. Incentivos Regionales 204775 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
NIF: Assignació de número d'identificació fiscal a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica. 996922 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Notificació de moviment de mercaderies en un dipòsit temporal (G5) 2844307 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Notificació presentació mercaderies d'escàs valor (G3) 2844308 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Notificacions 998289 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Estar al corrent de les obligacions tributàries. 998762 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre Activitats Econòmiques. 200307 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 200236 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Ocupació pública. Devolució de les taxes d'examen indegudament ingressades 997809 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Ocupació pública. Elecció de destinacions. 998778 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Oficines Registre Cl@ve altres organismes. 202051 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Opció pel règim de fusions, escissions, aportacions no dineràries i bescanvi de valors. 200983 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Operador Econòmic Autoritzat 997744 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Otras solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos genéricos. 998618 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Pagament de deutes amb béns del Patrimoni Històric Espanyol. 991999 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Pagament i consultes de comerç exterior. 998268 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Pagaments d'impostos. 998277 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Partions Administratives 181000 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Plantejament de conflicte davant la Junta Arbitral del Concert Econòmic del País Basc 3013923 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Plataforma de pago a proveedores de Entidades Locales 2023 (apartados 3 y 4 del art. 40 Real Decreto-ley 17/2014 y ACDGAE de 06-02-23) 3014381 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Premios de estudio e investigación 185160 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació d'al·legacions 998152 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació d'allegacions en els procediments tramitats davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 998938 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació d'altres comunicacions referents a reclamacions o recursos en via economicoadministrativa 998153 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació de denúncies en relació amb el mercat de tabacs. 171320 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació de factures al cobrament i altres documents relacionats amb el cobrament de factures. 201664 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació de l'inventari d'existències per inici o cessament d'activitat subjecta a règims especials de l'impost sobre el valor afegit (IVA). 203087 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació de recursos en relació amb el mercat de tabacs. 998493 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentacion de Alegaciones en relación con el Mercado de Tabacos 998494 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentación de Consultas en relación con el Mercado de Tabacos 2300208 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentación de quejas y sugerencias. FNMT-RCM 200233 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
PRIMERA ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios Real Decreto-ley 20/2022 2981268 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment censal. Precursors 997909 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de comprovació especial d'IRPF 201290 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de comprovació limitada especial de l'impost sobre la renda de no residents. 201297 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de comprovació limitada per oficines gestores d'impostos especials 998100 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de comprovació limitada respecte a declaracions duaneres. 202368 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de comprovació limitada, actuacions d'Inspecció de Duanes i Impostos Especials 998101 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de comprovacions de caràcter formal ROI/REDEME 2249762 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de comunicació per part de les entitats financeres dipositàries de béns mobles i saldos abandonats 994615 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de constrenyiment. 991998 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de declaració de responsabilitat solidària 992007 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de declaració de responsabilitat subsidiària 992009 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de recaptació davant els successors. 992006 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de rectificació de declaracions duaneres. 202369 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de recuperació d'ajuts d'Estat en supòsits de regularització dels elements de l'obligació tributària afectats per la decisió de recuperació 215158 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de responsabilitat comptable 1985037 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de revisió sobre drets aranzelaris. 203680 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de verificació de dades per a ENS, EXS, declaracions sumàries i manifestos. 200486 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de verificació de dades per oficines gestores d'impostos especials 998099 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de verificació de dades respecte a declaracions duaneres. 202367 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de verificació especial de l'Impost sobre la Renda de No Residents. 201720 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment d'extinció de deutes d'entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències. 998272 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment d'incompliment. Incentius Regionals. 993318 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment disciplinari del personal laboral de l'Administració general de l'Estat 1161402 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment disciplinari dels funcionaris de l'Administració general de l'Estat 1161247 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment genèric de revisió. 998315 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment informació aranzelària vinculant 184020 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment inspector de comprovació i investigació (contribuents en règim d'estimació objectiva) 998120 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment inspector de comprovació i investigació de Duanes i Impostos Especials 998098 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment inspector de comprovació i investigació. 997815 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment inspector de l'Oficina Nacional de Gestió Tributària (ONGT) 2844309 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment per a la formulació i tramitació de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent 998097 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment per a la pràctica de liquidacions en l'àmbit duaner (article 134 del RGAT). 997929 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment per a la presentació de queixes i suggeriments 2350352 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment per a la provisió d'expenedories de tabac i timbre de l'Estat. 171200 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment per al reconeixement de beneficis fiscals de caràcter pregat. 200232 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment per reduir signes, índexs o mòduls d'estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments, avaries greus de l'equip industrial o per incapacitat temporal del titular. 998087 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador abreujat de Gestió Tributària. 992905 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 gestionat per Duanes i Impostos Especials. 201307 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 gestionat per Inspecció 201005 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador de Duanes i Impostos Especials 997836 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador de Recaptació. 997859 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador d'Inspecció. 997858 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador en matèria d'estadístiques dels intercanvis de béns entre estats membres de la Unió Europea (INTRASTAT). 998118 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador general de Gestió Tributària. 997837 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador. 206162 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimiento amistoso competencia de la AEAT. 203507 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimiento de autorización de Almacén Complementario y/o de realización de obras en Expendedurías de Tabaco y Timbre 2310922 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimiento de comunicación de promociones de labores de tabaco 2300156 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimiento de reintegro de Subvenciones recibidas de Fondos Europeos 998009 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimiento especial para microempresas 2963117 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Processos selectius per a personal funcionari i personal laboral del Departament. 991868 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Programes d'utilitat per a la gestió econòmica del sector públic administratiu que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat posa a la disposició d'altres organitzacions públiques 992031 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
PRÓRROGA de la ayuda al transporte para beneficiarios de la devolución por Gasóleo Profesional, Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre 2972298 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Pròrroga del termini del projecte. Incentius Regionals. 172560 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries. 202860 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Queixes i Suggeriments generals davant el Ministeri d'Hisenda i la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa 991960 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Quejas y Sugerencias 2983002 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Quejas, sugerencias o reclamaciones 3016729 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Quota de Drets Passius. Model 061 210416 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recaptació. Canvi d'adscripció 997921 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recaptació. Mesures cautelars. 997869 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recaptació. Procediment de reemborsament del cost de les garanties. 997816 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació contra la desestimació d'una sol·licitud o queixa en matèria d'accessibilitat web. 2328523 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació economico-administrativa contra actes de Duanes i Impostos Especials 998121 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació economicoadministrativa contra actes de Gestió Tributària 998123 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació economico-administrativa contra actes de Recaptació 998124 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació economico-administrativa contra actes d'Inspecció 998122 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació economicoadministrativa contra declaració de prescripció del dret a la devolució 998125 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació en matèria de contractació (Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer). 1161136 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección de Datos de Hacienda y Función Publica. 1986989 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección de Datos del Parque Móvil del Estado, O.A. 3017142 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'IVMDH 215004 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamacions de terceria de domini. 991997 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamacions de terceria de millor dret. 997826 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamacions per responsabilitat patrimonial. 991822 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamacions prèvies a la via judicial, civil. 997827 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social. 998011 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reconeixement del dret al tipus reduït d'IVA del 4% en les operacions relatives a vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda 997798 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reconeixement exempció IVA en el marc de relacions diplomàtiques, consulars, organismes internacionals o OTAN (no Espanya), per adquisicions fora del territori d'aplicació de l'impost. 998299 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació censal 200986 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació d'autoliquidacions de Duanes i Impostos Especials. 997860 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació d'autoliquidacions de Gestió Tributària. 992911 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació de declaracions de Duanes i Impostos Especials. 998297 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació de declaracions de Gestió Tributària. 998296 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació derrors 994796 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació d'errors d'actes de Duanes i Impostos Especials 998042 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació d'errors d'actes de Gestió Tributària. 998037 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació d'errors d'actes de Recaptació. 998061 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació d'errors d'actes d'Inspecció 998049 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació d'errors de la declaració de prescripció del dret a la devolució. 998039 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs dalçada 991558 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs d'Alçada 1977421 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs d'alçada contra les sancions per infracció de l'art. 7 Llei 7/2012. 201612 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs d'alçada. Direcció General del Cadastre 998227 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs de reposició contra actes de Duanes i Impostos Especials 998014 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs de reposició contra actes de Gestió Tributària. 998015 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs de reposició contra actes de Recaptació. 998030 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs de reposició contra actes d'Inspecció. 998016 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs de reposició contra declaració de prescripció del dret a la devolució. 998031 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs de reposició. Direcció General del Cadastre 998228 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs especial basat en les causes de nul·litat previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 1161184 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs extraordinari de revisió 991592 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs extraordinari de revisió contra resolució sancionadora Intrastat 274453 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs potestatiu de reposició 991557 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurso de alzada en materia de contratación 3015971 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurso de reposición 223862 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurso especial en materia de contratación 3015972 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recursos i reclamacions en matèria de recursos humans. 997810 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recursos Llei 39/2015 i Especials. 998294 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règim dentitats navilieres en funció del tonatge 991708 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització de destinació final. 997745 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització de dipòsit diferent del duaner 209991 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització de la utilització de la importació temporal, la destinació final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en què s'apliqui l'art. 163 del Reglament delegat 210019 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització de transferència de drets i obligacions a la destinació final (TORO) 1523394 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització del règim de perfeccionament actiu 210016 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització del règim de perfeccionament passiu 210017 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització del règim d'importació temporal 210018 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització d'instal·lació per al dipòsit duaner de mercaderies 209990 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registre censal dels règims especials aplicables a les prestacions de serveis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments interiors. Formulari 035 2843094 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registre de les successions i representacions legals de menors i incapacitats 2249758 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registre d'operadors d'embarcacions d'alta velocitat 1994412 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registre i obtenció de Cl@ve PIN 201492 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registre telemàtic de contractes 991581 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Autorització (o revocació de l'autorització) de cessió de dades a l'ICEX Espanya Exportació i Inversions per a la inclusió en el Directori d'Exportadors Espanyols. 998269 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Autorització-revocació en el cens del directori de comerç exterior 998270 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Registre de treballadors fronterers a l'Administració de Duanes i Impostos Especials de La Línea de la Concepción. 201768 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Registre d'exportadors registrats (REX) 214073 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Sol·licitud d'alta del número de registre i identificació d'operadors econòmics (EORI) o d'associació EORI-NIF. 998185 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Sol·licitud d'inscripció en el registre de representants duaners. 200974 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registro Territorial de expedidores y destinatarios certificados habituales 2982314 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registro Territorial del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 2964319 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registro Territorial del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos 2964326 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Regularització per falta de presentació de l'impost sobre la Renda de No Residents 201721 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rehabilitació del NIF 998091 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Relación entre los órganos gestores y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la fiscalización de expedientes. 992020 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Remisión de expedientes de gestión catastral a los Tribunales económico-administrativos 202951 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Remisión de información a otros órganos. 687800 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Remisión de información sobre subvenciones públicas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 992024 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Representant duaner. Devolució de taxes d'examen indegudes ingressades. 204668 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Requeriment d'informació de Duanes i Impostos Especials 997919 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Requeriment d'informació de Gestió Tributària 998090 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Requeriment d'informació de Recaptació 997868 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Requeriment d'informació de vigilància duanera 2447882 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Requeriment d'informació d'Inspecció 997818 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques 991561 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Resposta a sol·licituds d'informació de les dependències d'Informàtica 201496 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Resposta a sol·licituds d'informació tributària. 992862 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Retenció de mercaderia per vulneració de marques. 997740 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reutilització d'informació pública 201064 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revisió d'actes nuls de ple dret de Duanes i Impostos Especials 992899 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revisió d'actes nuls de ple dret de Gestió Tributària 998046 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revisió d'actes nuls de ple dret de Recaptació 998059 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revisió d'actes nuls de ple dret d'Inspecció 998050 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revisió d'actes nuls de ple dret sobre la declaració de prescripció del dret a la devolució. 998040 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocació d'actes de Duanes i Impostos Especials 992901 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocació d'actes de Gestió Tributària 998047 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocació d'actes de Recaptació 998060 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocació d'actes d'Inspecció 998041 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocació de la declaració de prescripció del dret a la devolució 998032 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocació del NIF 998092 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocación de certificados de persona física de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 991971 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocación de certificados de representante administrador único o solidario de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 235097 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocación de certificados de representante de entidad sin personalidad jurídica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 235099 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Revocación de certificados de representante de persona jurídica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 235098 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sanciones tabaco crudo 3033613 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Seguiment del Pla d'Acció de Transformació Digital 277068 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
SEGUNDA ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios Real Decreto-ley 5/2023 3017733 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
SEGUNDA ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 2982533 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
SILICIE- Comptabilitat d'establiments d'impostos especials 2249760 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Simuladors 998291 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol.licitud de nul.litat 991590 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'actuacions prèvies a l'aixecament. 203236 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'autorització de Punt de Venda amb Recàrrec. 991508 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de baixa com a titular 998219 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de certificats electrònics de representant 2328189 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de certificats i còpies autèntiques de documents i expedients custodiats a lArxiu Central 991697 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de liquidació de subvenció. Incentius Regionals. 993320 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de remesa de les hisendes forals a l'AEAT 2844310 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de subvenció d'Incentius Regionals 993174 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud del pagament de les rendes corresponents als immobles arrendats pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 991724 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud del pagament dels tributs de les Entitats Locals corresponents als immobles arrendats pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 991725 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'exclusió del sistema de notificacions electròniques obligatòries. 998698 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'informació prèvia. Formulari de presentació de sol·licituds 2404766 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'inscripció de trasters i places d'estacionament en proindivís 998225 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'intervenció de marques 997739 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'un sistema de facturació electrònica. 997864 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licituds a l'autoritat duanera no regulades en altres procediments 998481 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licituds d'informació accessible i queixes en matèria d'accessibilitat web 2328521 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licituds d'informació tributària en matèria de duanes. 201244 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud Cita Previa: atención en oficinas 2307654 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud de autorización para importación ocasional 2402212 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud de Extinción de Expendedurías de Tabaco 2408687 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud de información en impuestos especiales y medioambientales 3053460 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud devolución por aportaciones a Mutualidades 3053619 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitudes de acceso a información pública (Transparencia) 3016725 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Subhastes de vehicles i altres béns mobles 991600 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats no tributàries. 998306 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats tributàries. 998307 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Subscripció a avisos informatius de l'AEAT i gestió de dispositius mòbils 214097 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Suspensió del procediment de recaptació. 998271 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Taxa de superfície d'hidrocarburs. 201187 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Taxació pericial contradictòria de Duanes i Impostos Especials 998138 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Taxació pericial contradictòria de Gestió Tributària 998139 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Taxació pericial contradictòria d'Inspecció 998144 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Taxes de superfície de mines. 201188 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
TERCERA ayuda directa al transporte, Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre (no beneficiarios devolución gasóleo profesional) 2982534 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tractament de dades personals - Reglament general de protecció de dades 1161262 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tramesa d'imprès d'inscripció en el Registre d'Operadors a distribuïdors a l'engròs, fabricants i importadors de labors de tabac. 993476 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tramesa d'informes mensuals i anuals de vendes. 995121 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tramitació d'accidents de circulació en l'àmbit del Parc Mòbil de l'Estat 288011 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tramitació de procediments sancionadors 2349916 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Transferència de documents a l'arxiu central 201568 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit 997738 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Destinatari autoritzat sota règim TIR. 203650 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Expedidor autoritzat de trànsit de la Unió/comú 203649 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Procediments simplificats propis dels transports per via aèria (nivel I) 203651 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Procediments simplificats propis dels transports per via marítima (nivell I). 203652 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit 687300 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Utilització de precintes de tipus especial 203653 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tránsito: Empleo de declaración en aduana con menos requisitos de datos 3015140 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Transmissió de titularitat de les expenedories (entre vius) 175273 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Transmissió de titularitat de les expenedories (per causa de mort) 998241 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Valisa diplomàtica 182750 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Ventanilla Única Aduanera (VUA) 2962302 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada - Altres 997982 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments a compte 998034 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments fraccionats imp. societats 997975 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments fraccionats IRPF- estimació objectiva 997974 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions i ingressos a compte 997979 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions IRPF (Model 111). 997978 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions IRPF (Model 190). 997977 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada de discrepàncies absolutes en el model 180. 201060 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada de discrepàncies absolutes en el model 190. 201061 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades / Comprovació limitada. Retencions i ingressos a compte IRNR. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. 999098 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació de dades/comprovació limitada taxa judicial. 201559 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Verificació d'obligacions tributàries 2264439 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
VIES 998305 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Vinculació a dipòsit 997749 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius