Incompatibilidade e conflitos de intereses

Página no actualizada. Para ver la información de esta página al día, consulte el portal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en:​ Incompatibilidad y conflictos de interesesAbre nueva ventana.

Competencias da Oficina de Conflitos de Intereses

 Membros do Goberno e altos cargos da Administración Xeral do Estado  (Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo).

  • Elaborar os informes previstos na lei.
  • A xestión do réxime de incompatibilidades e conflitos de intereses dos altos cargos do Estado.
  • Requirir a quen sexan nomeados ou cesen no exercicio dun alto cargo da Administración Xeral do Estado o cumprimento das obrigacións previstas na lei.
  • A levanza e xestión dos rexistros de actividades e de bens e dereitos patrimoniais de altos cargos da Administración Xeral do Estado, e a responsabilidade da custodia, seguridade e indemnidade dos datos e documentos que neles se conteñan.
  • Colaborar, nas materias que lle son propias, con órganos de natureza análoga.

Persoal ao servizo das administracións públicas (Lei 53/1984, do 26 de decembro, de  incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, Real Decreto 598/1985, do 30 de abril, que desenvolve a lei e Orde HAP/1335/2012, do 14 de xuño, de delegación de competencias na Oficina de Conflitos de Intereses).

  • Xestión de procedementos de compatibilidade para o desempeño dun segundo posto ou actividade no sector público, cando a actividade principal corresponda ao ámbito da Administración Xeral do Estado.
  • Xestión de procedementos de compatibilidade para o exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fose das Administracións Públicas cando a actividade pública corresponda ao ámbito da Administración Xeral do Estado.
  • A emisión dos informes en relación con peticións de compatibilidade de actividades no sector público, cando o segundo posto corresponda ao ámbito da Administración Xeral do Estado e deban resolverse no ámbito de competencias dunha comunidade autónoma ou dunha corporación local.
  • A emisión dos informes en relación con peticións de compatibilidade de actividades no sector público, cando o segundo posto corresponda ao ámbito da Administración Xeral do Estado e deban resolverse no ámbito de competencias dunha comunidade autónoma ou dunha corporación local..

Máis información e acceso a formularios: 

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos