Procedementos Administrativos

----

Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
01.- Proba de certificados dixitais e electrónicos. Uso libre. 993394 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
02.- Sistema de datos SIECE. Inspección Xeral. 993321 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
03.- Portal de análise de datos SIECE. Inspección Xeral. 993322 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
04.- Sistema SIECE de Inspección. Inspección Xeral. 993323 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
05.- Memoria Anual de Delegaciones año 2019. Inspección General. 993324 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
06.- Sistema de datos tributos cedidos ás CC. AA. 993325 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
07.- Portal de análise de tributos cedidos. Informe por comunidade. 993327 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
08.- Portal de análise de tributos cedidos. Informe comparativo. 993326 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
09.- Sistema de datos de recadación líquida de tributos de CC.AA. 993354 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
10.- Portal de análise de recadación líquida de tributos de CC.AA. 993355 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
11.- Indicadores de xestión de tributos totalmente cedidos ás CC.AA. 998675 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
12.- Informe de actividade ordinaria da Delegación de Economía e Facenda (SIECE) 998564 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
13.- Seguimento de actividade de consellerías financeiras 223861 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
14.- Sistema de Seguimento de Folgas 201211 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
16.- Sistema de datos de Tribunais DaTEA. Inspección Xeral. 203072 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
17.- Portal de análise de datos TEAR. Inspección Xeral. 203073 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
18.- Comprobación da sinatura dixital e o rexistro electrónico 995018 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a Arquivo de Clases Pasivas 200335 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Aduanas e Impostos Especiais. 998033 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de declaración de prescrición do dereito á devolución. 998062 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de homologación de soporte lóxico de dixitalización certificado de facturas 998084 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Inspección. 998058 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte. 998119 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Recadación. 998029 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Xestión Tributaria. 998045 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos en procedementos de contratación e de responsabilidade patrimonial. 998063 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a datos catastrais 180061 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Actuacións de Control e Inspección 1998424 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Actuacións no ámbito de aplicación da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais, e o seu Regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real Decreto 899/2007, de 6 de xullo. 204779 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acuerdos de colaboración 2242619 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Adquisición onerosa de inmobles ou dereitos reais sobre inmobles pola Administración Xeral do Estado 287967 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Alleamento de bens embargados ou achegados como garantía mediante poxa 998318 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Alleamento por compravenda de inmobles e dereitos reais sobre inmobles da Administración Xeral do Estado 287968 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Anticipos do Fondo de Garantía do Pago de Alimentos 993614 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Aprazamento e fraccionamento de débedas 992010 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Asignación de NIF 201465 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Auditorías a Habilitados de Clases Pasivas 1878883 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autoliquidación Tasa AIReF 216017 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización ás Entidades Colaboradoras para efectuar devolucións do IVE en réxime de viaxeiros 998110 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización ás entidades cooperativas para tomar participacións en entidades non cooperativas en porcentaxe superior ao 40% 991711 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización da adquisición e renovación de vehículos do Sector Público Estatal 201900 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de almacéns fiscais 998435 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de Depósito Fiscal 998483 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de despacho aduaneiro. 202486 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de destinatario rexistrado de impostos especiais 998434 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de Expedidor Rexistrado de Impostos Especiais 998436 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de extensións transitorias de expendedorías. 171230 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de fábricas de azucre e isoglicosa. 997918 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de fábricas de impostos especiais 998433 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de homologación do tipo de precinto. 1994413 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de peche temporal de expendedoría 993277 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de uso de embarcacións de alta velocidade 1998067 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización para a determinación da base impoñible do IVE mediante a marxe de beneficio global no Réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección 998107 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización para a presentación conxunta do IVE correspondente a diversos suxeitos pasivos 998106 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización para transformar azucre ou isoglicosa industrial. 200235 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización Tarxetas pagamento gasóleo profesional 998482 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización. Acordos de valoración previa de gastos correspondentes a proxectos de investigación científica e innovación tecnolóxica. 997821 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización. Acordos de valoración previa entre persoas ou entidades vinculadas 997824 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización. Acordos previos de valoración das retribucións en especie do traballo persoal para os efectos da determinación do correspondente ingreso á conta do IRPF 997825 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións administrativas para determinadas exencións en importación de bens 998109 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións en materia de facturación e libros de rexistro 998104 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións precursores import-export. 997911 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitudes de plans de valoración dos gastos de dirección e xerais de administración imputables a un establecemento permanente. 997866 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Acordos previos de valoración ou de cualificación e valoración de rendas procedentes de determinados activos intanxibles. 201842 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitude de plans de gastos correspondentes a actuacións ambientais 997861 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitude de plans especiais de amortización. 997862 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitude de plans especiais de investimentos e gastos das Comunidades Titulares de Montes Veciñais en Man Común. 997863 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitude de plans especiais de reinvestimento. 997867 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitudes de criterios de imputación temporal diferentes á devengo. 997865 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Axudas a vítimas de delitos violentos 185400 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Beneficios fiscais de carácter non pregado. 200984 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Calendario do contribuínte. 992858 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cambio de cifra relativa de operacións en tributación foral 997834 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cambio de localización do proxecto. Incentivos Rexionais. 993317 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cambio de titularidade do proxecto. Incentivos Rexionais. 172550 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cambios de localización de expendedorías de tabaco e timbre. 175260 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Campus virtual do Instituto de Estudos Fiscais 998036 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Captura de datos. Registro de convenios de Entidades Locales y Comunidades Autónomas 202303 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Censo territorial do Imposto sobre gases fluorados efecto invernadoiro. 201516 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificación previa para a realización material de pagamentos da Comunidade Autónoma de Cataluña a través do Tesouro (Alínea Segunda antiga Orde HFP/878/2017) 281333 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificación previa para a realización material de pagamentos de organismos da Comunidade Autónoma de Cataluña a través das entidades de crédito (Alínea Terceira antiga Orde HFP/878/2017) 278178 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Certificado Xenérico 687677 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Autoliquidacións 997961 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Condición de suxeito pasivo de IVE 997965 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Contratistas e subcontratistas. 992909 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Entidade sen fins lucrativos. 997935 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Estar ao corrente de obrigas tributarias 998010 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Exención do imposto sobre sociedades 997964 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IAE 997959 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Importe neto da cifra de negocios 997934 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Imposto sobre Sociedades. 997963 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IRPF 997967 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IVE 997966 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Operadores intracomunitarios 997936 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Residencia fiscal 997962 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Resumo do 190 997960 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Situación censual 997937 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios: Exoneración de retención aos arrendadores de inmobles. 998314 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados. Expedición de certificados de débeda pendente. 997817 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados. Expedición de certificados de sucesión de actividade 997969 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados. Expedición de certificados de ingresos realizados - Autoliquidacións 997932 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cita previa. 201477 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cita Previa: atención en oficinas 2307654 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Clasificación de empresas 991580 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Colaboración social e Códigos de Boas Prácticas Tributarias 998295 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Compensacións. Compensación a instancia. 992011 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Compensacións. Compensación de oficio. 992013 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual - Grandes empresas. 998094 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual - Xestión e control do Rexistro de Devolución Mensual 997799 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual - Xestión e control do Rexistro de Operadores Intracomunitarios. 997802 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual do réxime especial do grupo de entidades no IVE. 998102 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual. Baixas preventivas Rexistro de Devolución Mensual (REDEME). 201552 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación do censo de Grupos de Sociedades. 998229 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación do domicilio fiscal. 998035 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación do estado do certificado 991974 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobacións fiscais. Comprobación de valores. 997813 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunicación de los precios de venta al público y de los etiquetados, envasados y presentaciones de los productos del tabaco 171210 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunicación para que a conservación e/ou expedición de facturas se realice por un non establecido na Unión Europea. 998108 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunicacións ao rexistro de Vehículos do Sector Público Estatal 202912 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Actuaciones relativas a la tramitación de pagos a terceros por el Estado por cuenta de la Comunidad Autónoma en el ámbito del RD 17/2014, de 26 de diciembre. 1000138 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario. Actuaciones relativas a la participación de la Secretaría de Estado de Hacienda en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. 1017503 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario. Actuaciones relativas a los convenios de colaboración suscritos con la industria sanitaria. 1017504 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario. Actuaciones relativas al instrumento de sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 1017502 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario. Indicadores: consulta de información. 962799 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario: captura de información (CIMCA). 962787 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario: intercambio de información con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 1017505 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Inventario de entes. Información sistematizada de las formas de organización y de prestación de servicios del inventario: consulta de información. 962354 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Inventario de entes: captura de información. 991967 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Inventario de entes: consulta de información. 993356 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Periodo medio de pago y deuda comercial y no financiera (RD 635/2014 y RD 1040/2017): captura de información. 962777 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Periodo medio de pago y deuda comercial y no financiera (RD 635/2014 y RD 1040/2017): consulta de información. 962786 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Presupuestos. Ejecución mensual: captura de información (CIMCA). 201454 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Presupuestos. Ejecución mensual: consulta de información. 201455 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Presupuestos. Liquidación: consulta de información. 993357 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Presupuestos. Verificación de los informes anuales sobre el anteproyecto de presupuestos generales en relación al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto previstos en el ACDGAE de 31/03/2016. 1000136 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Presupuestos: captura de información. 962776 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Presupuestos: consulta de información. 993358 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Procedimientos relativos a la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria en materia de objetivos de estabilidad, regla de gasto, Periodo Medio de Pago y Planes de ajuste de las CC. AA. 1000137 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunidades Autónomas. Verificación informes mensuales sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto previstos en ACDGAE 31/03/2016. 962800 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta de boletíns de laboratorio. 998267 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta de certificacións expedidas. 202447 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta de datos de pensionistas de Clases Pasivas 202789 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta de expendedurías 2082575 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta de Puntos de Venta con Recargo 2074380 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta do Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) 998293 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta do estado de tramitación 998149 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta empresarios en estimación obxectiva para os efectos de practicar retención. 201561 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consultas Táboas códigos. 998266 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consultas tributarias forais. 997833 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Conta corrente tributaria 998112 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Contabilidade de existencias Gases Fluorados Efecto Invernadoiro. 201520 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Contestación a solicitudes de información das Dependencias de Informática 201496 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Contestación a solicitudes de información tributaria. 992862 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Contratación no ámbito da Axencia Tributaria. 998286 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Control da presentación de declaracións informativas. 998115 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Control de presentación de declaracións e autoliquidacións 998117 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Control financeiro de subvencións e axudas nacionais 999118 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cota de Dereitos Pasivos. Modelo 061. 210416 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cotexo de documentos electrónicos. 998290 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cuestión de nulidade (Lei 31/2007, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía,os transportes e os servizos postais) 998960 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cuestión de nulidade (Texto refundido da lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro). 998959 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración administrativa da Administración Xeral do Estado como herdeira abintestato 202580 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración da información ETR/DAC3 1994414 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles 1320727 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de Baixo Valor. Franquía arancelaria e exención IVE por envíos sen valor estimable 997742 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de existencias Gases Fluorados Efecto Invernadoiro. 201518 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de lesividade de actos anulables de Aduanas e Impostos Especiais. 998017 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de lesividade de actos anulables de inspección. 998051 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de lesividade de actos anulables de Recadación. 992900 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de lesividade de actos anulables de Xestión. 998038 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de medios de pagamento S-1. 997831 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de prohibición de contratar co sector público 206188 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración responsable dos órganos de contratación e os interventores que fiscalicen as actuacións administrativas dirixidas á entrega de bens ou prestación de servizos á Comunidade Autónoma de Cataluña (Alínea Quinta da antiga Orde HFP/878/2017) 281335 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración responsable para a comercialización doutros artigos nas expendedoría de tabaco e timbre. 171220 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración sumaria de descarga. 992134 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración sumaria de entrada (ENS) 202445 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración sumaria de saída (EXS) 202446 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaracións Informativas. Verificación de datos / Comprobación limitada. 203597 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Denuncia de pagamentos en efectivo 200985 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Denuncia tributaria 998298 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Denuncias non tributarias 2094293 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Dereito de petición 991560 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Descarga de datos estatísticos para organismos autorizados. 201479 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Deslindes administrativos 181000 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución de ingresos indebidos 998013 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución de ingresos indebidos de impostos ambientais 201498 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución Especial por Imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica. 201499 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución ordinaria de impostos ambientais 201497 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución rateo Imposto sobre actividades económicas. 201354 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolucións a sucesores de persoas físicas. 201480 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Dirección Xeral de Tributos 998400 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD) 1993256 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Documento electrónico de reembolso do Imposto sobre o valor engadido a viaxeiros. (DER). 214998 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Documentos de Acompañamiento: EMCS / SIANE / Modelos 503/551. 997386 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Ejercicio del derecho de acceso a información pública. 2260421 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Elaboración de memorias del presupuesto anual del FFCCAA y envío a la Oficina Presupuestaria 687785 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Embargo de contas bancarias 998273 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Embargo de créditos, efectos e dereitos realizables no acto ou a curto prazo. 998276 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Embargo de soldos, salarios e pensións 998274 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Embargo de valores. 998275 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Emisión Canon concesional anual 2259801 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Emisión de cartas de pagamento da Dirección Xeral do Catastro. 201239 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Emprego público. Devolución taxas de exame indebidamente ingresadas 997809 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Emprego público. Elección de destinos. 998778 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Emprego público. Solicitude para participar nos concursos de provisión de postos de traballo convocados polo Departamento para persoal funcionario 991867 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Emprego público. Solicitude para participar nos procesos selectivos (persoal funcionario e persoal laboral) do Departamento. 991868 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Anticipos Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 991543 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Autorización de gasto para proyectos de Inversiones Financieramente Sostenibles: captura de información. 1017703 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Autorización de operación de endeudamiento a largo plazo. 991990 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Base de datos general de EE. LL.: captura de información. 991984 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Base de datos general de EE. LL.: consulta de información. 991989 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Central de Información de Riesgos de EE. LL. (CIR Local): captura de información (actualización continua). 991993 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Certificación del esfuerzo fiscal: captura de información. 998145 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Compensaciones. Cuotas municipales en tributos locales de las Sociedades Cooperativas y de las Sociedades Agrarias de Transformación. 991491 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Compensaciones. Exenciones reconocidas a centros educativos concertados en el IBI. 991510 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Compensaciones. Exenciones y bonificaciones en tributos locales establecidas con motivo de catástrofes. 991509 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Compensaciones. Pérdida de recaudación en el Impuesto sobre la Producción, Servicios e Importación (IPSI) a las ciudades de Ceuta y Melilla. 991517 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Coste efectivo de los servicios prestados por las EE. LL.: captura de información. 687356 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Coste efectivo de los servicios prestados por las EE. LL.: consulta de información. 687981 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Distribución de tributos locales de gestión centralizada: cuotas nacionales de telefonía móvil. 991535 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Distribución de tributos locales de gestión centralizada: cuotas nacionales y provinciales del IAE (Impuesto de Actividades Económicas). 991534 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Distribución de tributos locales de gestión centralizada: pagos por canon de Telefónica. 991536 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Imposición local, tipos de gravamen, índices y coeficientes: captura de información. 991985 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Imposición local, tipos de gravamen, índices y coeficientes: consulta de información. 991986 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Inventario de entes del sector público local: consulta de información. 993894 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Mecanismos de financiación. Adhesión al Fondo de Financiación a EE. LL. (Fondo de Impulso Económico (art. 50 RDL 17/2014) 687986 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Mecanismos de financiación. Adhesión al Fondo de Financiación a EE. LL. (Fondo de Ordenación por prudencia financiera (art. 39.1.b) RDL 17/2014) 687985 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Mecanismos de financiación. Adhesión al Fondo de Financiación a EE. LL. (Fondo de Ordenación por riesgo financiero (art. 39.1.a) RDL 17/2014) 687984 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Mecanismos de financiación. Comunicación por las EE. LL. de disposiciones de fondos con cargo al Fondo de Financiación a EE. LL. para el ICO 688003 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Mecanismos de financiación. Elegibilidad en el Fondo de Impulso Económico. 688000 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Mecanismos de financiación. Elegibilidad en el Fondo de Ordenación por riesgo financiero. 688001 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades locales. Órganos de tutela: captura de información periódica. 687714 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: comunicación de los importes a transferir anualmente en concepto de entregas a cuenta. 688021 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: concesión de anticipos de tesorería. 991546 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: determinación de las entregas a cuenta mensuales. 991544 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: liquidación definitiva. 991548 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: reducción del porcentaje de retención. 991541 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: retención por no entrega del recargo provincial del IAE. 991547 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Periodo medio de pago a proveedores (RD 635/2014 y RD 1040/2017): captura de información. 687679 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Planes de ajuste. Seguimiento: captura de información 688026 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Planes de saneamiento (RDL 5/2009): captura de información. 998141 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Planes Económico Financieros: captura de información inicial y seguimiento. 991991 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Presupuestos y liquidaciones: consulta de información 991988 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Presupuestos. Ejecución trimestral: captura de información. 688027 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Presupuestos. Líneas fundamentales: captura de información. 688007 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Presupuestos. Liquidación: captura de información. 991982 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Presupuestos. Plan a medio plazo: captura de información. 688012 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Presupuestos. Proyecto de presupuesto para informe preceptivo y vinculante, previo del MINHAC: captura de información. 687983 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Presupuestos: captura de información. 991983 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Subvenciones: nominativas. 687721 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Subvenciones: servicios de transporte colectivo urbano. 991523 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades sen fins lucrativos Lei 49/2002. Presentación de memoria económica anual. 200432 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Envío de documentos dende Facenda Tributaria de Navarra 998308 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Autorización para expedir proba de estatuto da UE a operadores. 201291 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Expedir proba de estatuto da UE a compañías marítimas (manifestos). 203654 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Servizos marítimos regulares. 203655 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Etiquetas identificativas. 998292 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Evaluación y seguimiento de la información sobre endeudamiento en los Planes de Ajuste 687782 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Evaluación y seguimiento de la información sobre endeudamiento en los PEF (Planes Económico Financieros) 687760 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Exercicio de dereitos de protección de datos persoais 703379 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Expedición de documentos de ingresos non tributarios e pagamento telemático destes. 992018 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Expedición e visado de documentos T2L. 200484 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Exportación 998044 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Financiamento parcial do metro lixeiro da área metropolitana de Tenerife. 991526 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Apoderamento para a realización de trámites e actuacións en materia tributaria por Internet 998288 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de autoavaliación 750553 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración a través de inscrición nos rexistros do declarante 182830 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración simplificada habitual. 201292 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de despacho centralizado. 202442 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de pesador autorizado de plátanos. 202443 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de simplificación na determinación do valor en alfándega 212233 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Almacén de depósito temporal. 203656 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Autorización de exportador autorizado de orixe 997689 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Locais autorizados para a exportación. 203658 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Outros lugares (de presentación ou/e de depósito temporal). 203657 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formulario acordo extraxudicial de pagamentos (Notarios, Rexistradores e Cámaras Oficiais). 201456 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formulario de propósito general 287984 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formulario declaración do concurso (Administradores concursais). 200333 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Franquías arancelarias e exencións de IVE 182750 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Fraude de Lei tributaria 998619 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Garantía e pagamento: Autorización aprazamento do pagamento de dereitos (non única operación) 2249757 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Garantía e pagamento: Autorización de garantía global (incluíndo reducións e dispensa). 203544 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Gestión de Convenios 215019 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Homologación de software de dixitalización certificada de facturas. 997811 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Homologación de vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agrícola, clínica ou científica 998105 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IAE. Declaración de alta, variación ou baixa no Imposto sobre actividades económicas (IAE) e comunicación do importe neto da cifra de negocios para vos efectos de IAE (tramitación ante a AEAT). 996978 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE Devolución ingresos indebidos por IVMDH 997903 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalización en destino de alcohol importado 182020 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalización en destino do alcohol recibido en supostos de circul. intracomunitaria 182010 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalización parcial do alcohol con desnaturalizante xeral en establecemento destino 182000 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalizante para bioetanol no suposto de aplicación do tipo impositivo aos biocarburantes 997822 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalizantes parciais específicos para o alcohol 181990 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Destrución e desnaturalización de labores do tabaco 182150 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Devolución a fábrica ou DF de produtos ou destrución por inadecuación consumo humano 997694 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Dispensa de expedición de documentos de acompañamento en circulación de produtos por canalizacións fixas 997898 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Dispensa de notificación de marcado con medios automáticos 997823 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Incorporación trazadores e marcadores en recepcións de produtos do ámbito comunitario non interno, por destinatarios rexistrados, para a aplicación de exención 182060 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Introdución de biocarburante en Depósito Fiscal Loxístico 997820 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Mestura de hidrocarburo con biocarburante (Oficina Xestora) 997877 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Mestura de hidrocarburo con biocarburante en varios establecementos (Centro Xestor) 997819 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Presentación de libros contables de Impostos Especiais 997900 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Prestación de garantía global 997901 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Reenvío a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados 182142 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Censo beneficiarios devolución gasóleo profesional. 997692 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Declaración de adquisición intracomunitaria de mesturas de biocarburante con carburante convencional con destino a unha fábrica ou depósito fiscal. 998674 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Destiladores artesanais para a devolución do IE sobre alcohol e bebidas alcohólicas 991942 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Destrución 997839 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución de gasóleo profesional 997915 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución especial IVRDH 998480 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución especial por execución de sentenza en materia de Impostos Especiais. 997912 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución ingresos indebidos por Impostos Especiais 997904 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución por produtos inadecuados para consumo humano 997687 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Circulación intracomunitaria irregular 997838 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Devolución do imposto especial por devolución a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados. 182141 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Expedicións de Alcohol e bebidas derivadas, procedentes de Canarias con destino a UE 997690 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Introdución de bebidas, por destiladores artesanais, en fábricas de bebidas derivadas 997691 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Por reciclaxe e destrución labores do tabaco 991944 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Expedicións de alcohol e bebidas derivadas, procedentes da Península con destino a Canarias 997913 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Gasóleo agrícola. Solicitude de devolución gasóleo agrícola 997840 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Gasóleo profesional. Presentación de relacións de subministracións 997902 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Gasóleo profesional. Solicitude de inscrición de Beneficiarios/Vehículos 997841 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Inscrición no censo de II. EE 997693 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Inscrición no censo do Imposto sobre a Electricidade 202366 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Inscrición no censo do imposto sobre o carbón 997899 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Libro contabilidade de existencias 997758 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Modelo 504/505. Recepción de produtos suxeitos a impostos especiais procedentes da UE para operadores non rexistrados, receptores no sistema de envíos garantidos e representantes fiscais no sistema de vendas a distancia 991938 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Modelo 571. Aplicación do beneficio devolución dos IIEE sobre hidrocarburos 182100 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Procedemento de intervención de Impostos Especiais 997930 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Relación anual de quilómetros realizados 997876 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Subministración de produtos exentos no marco de relacións internacionais 181820 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Subministración de produtos exentos. Forzas Armadas da OTAN 181830 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Subministración exenta de hidrocarburos en produción de electricidade, transporte por ferrocarril, construción, modificación, probas e mant. de aeronaves e embarcacións e na súa inxec. altos fornos 182080 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Utilización como carburante de produtos do art. 46.2 LIE, ou como combustible dos hidrocarburos do art. 42.3 997914 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IIEE. Modelo 523. Aplicación do beneficio de devolución dos IIEE sobre o alcohol e bebidas alcohólicas 991941 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Importación 997916 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Imposto sobre determinados medios de transporte. Verificación de datos / Comprobación limitada. 997981 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Imposto sobre sucesións e doazóns (Ceuta e Melilla) 997528 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Incidencias en la contratación en el ámbito del Parque Móvil del Estado 287844 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Incidencias na contratación no ámbito da Axencia Tributaria. 998287 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Información Administrativa. 991980 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Información arquivística. 991699 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Información bibliográfica 991979 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Información editorial 991981 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Información mensual por parte das CC. AA. sobre familias numerosas ou con persoas con discapacidade a cargo (Modelo 990). 202194 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Información previa á xubilación, sobre o importe da pensión de Clases Pasivas a recibir 994654 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Información sobre o tratamento de datos persoais do interesado 750604 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Informe de los presupuestos y otras normas de las CCAA a efectos del cumplimiento de la normativa de endeudamiento y estabilidad 687772 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Informe de Sostenibilidad Financiera del artículo 7.4 de la LBRL 687712 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Informes relativos a concesión de subvenciones, suscripción de convenios y conferencias sectoriales en aplicación del artículo 20.3 de la LOEPSF 687795 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Informes trimestrales lucha contra la morosidad (Ley 15/2010) 999238 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Ingresos no tributarios. Modelo 069. Trámites 210417 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Instancia General de solicitud de información 216016 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Intercambio de información do Imposto sobre Actividades Económicas 998401 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Interposición de reclamacións económico-administrativas entre particulares 998150 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Interposición de recursos, incidentes ou solicitude de suspensión relativos á tramitación de reclamacións económico-administrativas 998151 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Investigación de bens e dereitos que presumiblemente formen parte do patrimonio da AXE 181010 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRNR. Devolución. Procedemento de devolución. 998028 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRNR. Verificación de datos / Comprobación limitada. 997980 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Declaración da minoración do rendemento neto nas actividades en estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais 998562 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Devolución. Procedemento de devolución. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español.(Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). 998616 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Recoñecemento do dereito á exención do IRPF de determinados premios literarios, artísticos ou científicos. 992912 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Regularización por falta de presentación. 998186 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Verificación de datos / Comprobación limitada. 997920 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Verificación de datos / Comprobación limitada. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). 998615 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Verificación de datos/comprobación limitada. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 151. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). 1286261 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS Verificación de datos / Comprobación limitada. Grupos 998043 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS. Comprobación censual do índice de entidades. 998103 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS. Devolución. Procedemento de devolución 997988 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS. Devolución. Procedemento de devolución. Grupos 997987 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS. Inscrición no Rexistro Especial de Unións Temporais de Empresas do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 997931 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS. Verificación de datos / Comprobación limitada 997972 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Comunicación da modificación da base impoñible en supostos de concurso no Imposto sobre o Valor Engadido e por crédito incobrable 201495 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Devolución. Procedemento de devolución. 997989 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Autoliquidacións. 997990 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Grupos de entidades. 997986 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Non periódicas. 998052 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Libros rexistro de IVE a través da Sede electrónica da AEAT 220294 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Recoñecemento da exención do IVE das prestacións de servizos e entregas de bens accesorios efectuadas aos seus membros por determinados organismos sen finalidade lucrativa. 998086 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Recoñecemento da exención do IVE en entregas de bens a organismos recoñecidos para a súa exportación fóra da CE no marco das súas actividades humanitarias, caritativas ou educativas. 997829 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Recoñecemento do dereito á exención do IVE dos servizos prestados directamente aos seus membros por determinadas entidades. 998085 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Recoñecemento dun réxime de dedución común ao conxunto de sectores diferenciados. 998089 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Recoñecemento dunha porcentaxe provisional de pro rata e solicitude de cambio. 998088 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Regularización por falta de presentación. 998187 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada - Autoliquidacións 997971 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. 997970 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. Grupos de entidades. 997973 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. Non periódicas. 997976 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Libraría virtual 750554 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Libraría virtual 993494 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Licencias de actividad precursores 997910 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Liquidación de pensións do Réxime de Clases Pasivas da Estado 201930 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Liquidación de recargas por presentación fóra de prazo de declaracións e autoliquidacións 998111 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Liquidación de xuros de mora de Xestión Tributaria. 203252 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Manifestos de carga 997695 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 030. Censo de obrigados tributarios-Declaración censual de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais. 996979 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 038. Declaración Informativa. Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos. 997262 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 043. Taxa fiscal sobre o xogo. Salas de bingo. Solicitude liquidación. 997267 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 044. Taxa fiscal sobre o xogo. Casas de xogo. 997258 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 045. Taxa fiscal sobre o xogo. Máquinas ou aparatos automáticos. Declaración-liquidación. 997263 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 05. Recoñecemento previo de determinados supostos de non suxeición, exención ou redución no imposto de matriculación. 997259 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 06. Imposto especial sobre determinados medios de transporte. Exencións e non suxeición sen recoñecemento previo. 997260 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 100. Imposto sobre a renda das persoas físicas. Declaración anual. 992806 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 111. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de Renda. Autoliquidación. 992747 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 113. Comunicación de datos relativos ás ganancias patrimoniais por cambio de residencia cando se produza a outro Estado Membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. 203021 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 115. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos. 992749 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 117. Retencións e ingresos á conta en imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes. Rendas procedentes de transmisión ou reembolso de accións ou participacións en Institucións de Investimento Colectivo y de las transmisiones de derechos de suscripción. 992750 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 121. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración. 215994 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 122. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendente con dous fillos separado legalmente ou sen vínculo matrimonial. Regularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración 215995 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 123. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes). Determinados rendementos do capital mobiliario ou determinadas rendas. 992774 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 124. Retencións e ingresos á conta. Rendas e rendementos do capital mobiliario derivadas da transmisión, amortización, reembolso, cambio ou conversión de calquera tipo de activo representativos da captación e utilización de capitais alleos. 992775 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 126. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do capital mobiliario obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras. 992777 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 128. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos do capital mobiliario procedente de operacións de capitalización e de contratos de seguros de vida ou invalidez. 992778 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 130. IRPF. Empresarios e profesionais en Estimación Directa. Pagamento fraccionado. 992780 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 131. IRPF. Empresarios e profesionais en Estimación Obxectiva. Pagamento fraccionado. 992781 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 136. Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non-residentes. Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación. 201222 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 140. IRPF. Dedución por maternidade. Solicitude do aboamento anticipado e comunicación de variacións. 992797 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 143. IRPF. Aboamento anticipado dedución de familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou por persoas con discapacidade a cargo. 202302 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 145. IRPF. Retencións sobre rendementos do traballo. Comunicación de datos ao pagador. 997364 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 146. IRPF. Pensionistas con dous ou máis pagadores. Solicitude de determinación do importe das retencións. 997362 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 147. IRPF. Comunicación do desprazamento a territorio español efectuado por traballadores por conta allea. 997370 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 149. IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. Comunicación da opción, renuncia ou exclusión. 997369 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 150. IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). 997322 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 151. Declaración do Imposto sobre a renda das persoas físicas do réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. 203506 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual. 997318 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 159. Declaración Informativa. Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica. 998719 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 165. Declaración Informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación. 201493 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 170. Declaración Informativa. Declaración anual das operacións realizadas polos empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou de débito. 998744 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 171. Declaración Informativa. Declaración anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento. 998745 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 180. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendementos procedentes do arrendamento de inmobles urbanos. Resumo anual. 992798 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 181. Declaración Informativa. Préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles. 992799 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 182. Declaración Informativa. Donativos, doazóns e achegas recibidas. 997319 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 184. Declaración Informativa. Entidades en réxime de atribución de rendas. Declaración anual. 997371 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 185. Declaración Informativa. Declaración informativa mensual dos órganos e entidades xestores da Seguridade Social e Mutualidades. 997375 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 186. Declaración Informativa. Subministración de información relativa a nacementos e defuncións. 997374 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 187. Declaración Informativa. Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e resumo anual de retencións e ingresos á conta do IRPF, IS e IRNR en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións, participacións e dereitos de subscrición. 997270 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 188. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos capital mobiliario procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez. Resumo anual. 997271 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 189. Declaración Informativa. Valores, seguros e rendas. Declaración anual. 997269 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 190. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas. Resumo anual. 992800 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 192. Declaración Informativa. Operacións con Letras do Tesouro. Declaración anual. 997599 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 193. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do IRPF sobre determinados rendementos do capital mobiliario. Retencións e ingresos á conta do IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas. Resumo anual. 992804 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 194. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do IRPF, IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre rendementos do capital mobiliario e rendas derivadas da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos. Resumo anual. 997598 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 195. Declaración Informativa. Declaración trimestral de contas ou operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito no prazo establecido. 997600 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 196. Declaración Informativa. Resumo anual de retencións e ingresos á conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras. 997459 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios. 992805 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 199. Declaración Informativa. Declaración anual de identificación das operacións con cheques das entidades de crédito. 997662 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 200. IS. Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes. Documentos de ingreso ou devolución. (Modelo 200 e 206) 997800 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 202. IS. Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español). Pagamento fraccionado. 997620 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 210. IRNR. Imposto sobre a Renda de Non Residentes sen establecemento permanente. 997601 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 211. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Retención na adquisición de bens inmobles a non residentes sen establecemento permanente. 997602 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 213. IRNR. Gravame especial sobre bens inmobles de entidades non residentes. 997604 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 216. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente. Retencións e ingresos á conta (declaración - documento de ingreso). 997663 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 217. Gravame especial SOCIMI 212905 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 220. IS. Réxime consolidación fiscal. Documento de ingreso ou devolución. 997801 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 221. Prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria. 223903 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 222. IS. Réxime consolidación fiscal. Pagamento fraccionado. 997622 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 230. Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non residentes: Retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas; Imposto sobre sociedades: Retencións e ingresos á conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación 201111 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 231. Declaración informativa. Declaración de información país por país (CBC/DAC4) 213060 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 232. Declaración informativa de operacións ligadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais 687678 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 247. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Comunicación do desprazamento ao estranxeiro efectuada por traballadores por conta allea. 997664 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. 201494 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 280. Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo. 203235 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 282. Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF de Canarias e outras axudas de Estado, derivadas da aplicación do dereito da Unión Europea. 203505 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 289. Declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua. 213061 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 290. Declaración informativa anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidenses (FATCA). 202195 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 291. Declaración Informativa. Imposto sobre a renda dos non-residentes. Contas de non-residentes sen establecemento permanente. 997606 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 294. Declaración Informativa. Relación individualizada dos clientes perceptores de beneficios distribuídos por institucións de investimento colectivo españolas, así como daqueles por contas dos cales a entidade comercializadora efectuara reembolsos ou transmisións de accións ou participacións. 997623 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 295. Declaración Informativa. Relación anual individualizada dos clientes coa posición investidora nas institucións de investimento colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo españolas. 997624 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 296. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda dos non-residentes (sen establecemento permanente). Resumo anual. 997625 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 303. IVE. Autoliquidación. 997618 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 308. IVE. Réxime especial da recarga equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais. Solicitude de devolución. 992820 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 309. IVE. Declaración-Liquidación non periódica. 992821 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 318. Regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anteriores ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos 2250825 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 322. IVE. Grupos de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. 997619 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 341. IVE. Reintegro de compensacións no Réxime especial de IVE de agricultura, gandaría e pesca 992830 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 345. Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurados, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes e achegas. 997460 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 346. Declaración Informativa. Subvencións e indemnizacións satisfeitas por entidades públicas/privadas a agricultores ou gandeiros. 997538 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 347. Declaración Informativa. Declaración anual de operacións con terceiras persoas. 997539 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias. 992831 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 353. IVE. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual. 997502 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 360-Modelo 361. IVE. Xestión de devolucións de IVE a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o imposto. 992833 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 362. IVE. Solicitude de reembolso no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 3 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro). 998012 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 363. IVE. Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 1 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro). 997519 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 364. Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado (art. 5 do Real decreto 160/2008, do 8 de febreiro) 214039 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 365. Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de recoñecemento previo das exencións relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado (art. 5 do Real decreto 160/2008, do 8 de febreiro) 214040 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 368. Declaración de IVE dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos. 202440 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 380. IVE. Operacións asimiladas ás importacións 992854 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 390. IVE. Declaración resumo anual. 992855 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 410. Pagamento á conta do Imposto sobre os depósitos das entidades de crédito. 202094 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 411. Imposto sobre os Depósitos nas Entidades de Crédito 202562 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 430. Primas de seguros. Declaración-liquidación. 997721 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 480. Primas de seguros. Declaración resumo anual. 997718 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 506. II. EE. Solicitude de devolución por introdución en depósito fiscal 181870 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 507. II. EE. Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos. 184570 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 508. II. EE. Solicitude de devolución polo sistema de vendas a distancia 181880 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 510. II. EE. Declaración de operacións de recepción do resto da UE. 997321 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 511. II. EE. Notas de entrega 997324 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 512. II. EE. Destinatarios de produtos de Tarifa Segunda 997323 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 513. II. EE. Declaración anual de actividade. Imposto sobre a electricidade. 998694 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 515 e 517. II. EE. Petición de marcas fiscais á Oficina Xestora de Impostos Especiais. 997326 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 521. II. EE. Relación trimestral de primeiras materias entregadas. 998838 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 522. II. EE. Parte trimestral de produtos a que se refire o artigo 108 ter do Regulamento dos Impostos Especiais. 998673 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 524. II. EE. Solicitude de devolución sobre o alcohol e as bebidas alcohólicas 991940 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 540. II. EE. Avituallamentos exentos aeronaves. Vendas en ruta 997924 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 541. II. EE. Avituallamentos exentos a embarcacións. Vendas en ruta 997926 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 542. II. EE. Avituallamentos exentos. Aeronaves 997925 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 543. II. EE. Avituallamentos exentos. Embarcacións e operacións de dragado 997927 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 544. II. EE. Pagamentos efectuados mediante cheque ou tarxetas de gasóleo bonificado 997500 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 545. II. EE. Subministracións de carburantes para relacións internacionais con devolución do imp. hidrocarburos 991937 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 546. II. EE. Avituallamento de gasóleo a embarcacións con dereito á devolución do imp. hidrocarburos 182120 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 547. II. EE. Relación de aboamentos realizados a retallistas de gasóleo bonificado 997501 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 548. Declaración informativa de cotas repercutidas. 201358 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 553. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos de viño e bebidas fermentadas 997361 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 554. II. EE. Declaración de Operacións en fábricas e depósitos Fiscais de Alcohol 997363 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 555. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de Produtos Intermedios 997366 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 556. II. EE. Declaración de operacións en fábricas de produtos intermedios (Art.º 32 Lei 38/1992) 997367 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 557. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de bebidas derivadas 997372 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 558. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de cervexas 997373 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 559. II. EE. Impostos sobre alcohol e bebidas derivadas. Réximes de destilación artesanal e de colleiteiro. 997907 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 560. II. EE. Imposto sobre a electricidade 997376 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 561. II. EE. Imposto sobre a cervexa 997377 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 562. II. EE. Imposto sobre produtos intermedios 997378 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 563. II. EE. Imposto sobre alcohol e bebidas derivadas 997379 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 566. II. EE. Imposto sobre labores do tabaco 997382 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 568. Imposto sobre determinados medios de transporte. Solicitude de devolución por revenda e envío de medios de transporte fóra do territorio. 997526 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 570. II. EE. Declaración de Operacións en fábricas e depósitos fiscais de Hidrocarburos 997384 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 572. II. EE. Solicitude de devolución do imposto sobre hidrocarburos 182110 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 576. Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Autoliquidación. 997020 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 580. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de labores do tabaco 997385 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 581. Declaración–Liquidación. Impostos sobre hidrocarburos. 997381 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 583/588. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e pagamentos fraccionados. 201287 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 584. Declaración Liquidación. Imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica. 201235 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 585. Imposto sobre o almacenamento de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos en instalacións centralizadas. Autoliquidación e pagamentos fraccionados. 201236 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 586. Declaración informativa. Gases Fluorados. 201517 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 587. Declaración-Liquidación Gases Fluorados Efecto Invernadoiro. 201519 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 589. Imposto sobre o valor da extracción de gas, petróleo e condensados. Autoliquidación e pagamento fraccionado. 204804 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 590. II. EE. Solicitude de devolución por exportación ou expedición 181860 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 591. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Declaración anual de operacións con contribuíntes. 202095 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 595. II. EE. Imposto sobre o carbón 997928 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 596. II. EE. Declaración anual de operacións realizadas. Imposto sobre o carbón 997905 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 611. Declaración Informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava os documentos negociados por entidades colaboradoras. Declaración resumo anual. 997719 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 616. Declaración Informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava a emisión de documentos que leve aparellada acción cambiaria ou sexan endosables á orde. Declaración resumo anual. 997720 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 650. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición mortis causa. 202532 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 651. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición "ínter vivos". 202647 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 655. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Consolidación de dominio por extinción de usufruto. 202527 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 681. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos aos que se refire a alínea 3 da disposición adicional sexta da Lei 54/1997. 998419 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 682. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos aos que se refire a alínea 4 da disposición adicional sexta da Lei 54/1997. 998420 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 683. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos derivados da fabricación de elementos combustibles, incluído desmantelamento de instalacións de fabricación. 998421 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 684. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos xerados noutras instalacións. 998422 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 685. Taxa sobre apostas e combinacións aleatorias, autoliquidación. 998423 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 695. Solicitude de devolución taxa xudicial. 201319 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 696. Taxa polo exercicio da potestade xurisdicional nas ordes civil, contencioso-administrativo e social. 997530 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 714. Imposto sobre o patrimonio. Declaración e documento de ingreso. 997540 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bens e dereitos situados no estranxeiro. 201110 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 763. Autoliquidación do imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais. 200231 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 770. Autoliquidación de xuros de mora e recargas para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei xeral tributaria 2312271 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 771. Autoliquidación de cotas de conceptos e exercicios sen modelo dispoñible na Sede electrónica da AEAT para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei xeral tributaria 2299224 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 777. Declaracións-liquidacións extemporáneas e complementarias. Documento de ingreso ou devolución. 997626 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 791. Emprego público. Presentación instancias oposicións. 997808 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 791. Representante aduaneiro: Presentación solicitude de admisión ás probas. 204666 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 981. Subministración de información sobre a prestación por maternidade/paternidade 2072687 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 993. Control de deducións autonómicas. 201009 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 995. Cesión de Información Urbanística por EELL. 998486 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 996. Embargo de devolucións xestionadas pola AEAT. 998320 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelos 036 e 037. Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censual de alta, modificación e baixa e declaración censual simplificada. 996998 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelos 518/519/520. II. EE. Declaracións de traballo 997906 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelos 600-610-615-620-630. Transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados - Autoliquidación do imposto (tramitación ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria: Ceuta e Melilla e outros supostos). 997018 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelos non vixentes do imposto sobre o valor engadido 998321 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modificación da actividade do proxecto. Incentivos Rexionais. 993319 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modificación de datos de pensións 994715 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modificación de oficio igual ou superior ao 10% da porcentaxe da axuda concedida ao amparo da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais 204776 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modificación de oficio inferior ao 10% da porcentaxe da axuda concedida ao amparo da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais. 204775 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modificación de proxectos inferior ao 10%. Incentivos Rexionais.. 172520 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modificación de proxectos superior ao 10%. Incentivos Rexionais. 172510 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
NIF: Asignación de Número de Identificación Fiscal ás persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica. 996922 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Notificacións 998289 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Estar ao corrente de obrigas tributarias. 998762 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 200236 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Imposto sobre Actividades Económicas. 200307 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Oficinas Rexistro Cl@ve outros organismos. 202051 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Opción polo réxime de funcións, escisións, achegas non monetarias e troco de valores. 200983 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Operador Económico Autorizado 997744 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Os meus documentos pendentes de sinatura 2311238 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ao Departamento de Aduanas e Impostos Especiais 998437 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Dependencias Rexionais de Aduanas e Impostos 998478 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Oficinas Xestoras de Impostos Especiais 998479 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outras comprobacións censuais. 998093 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outras solicitudes, escritos , comunicacións e documentos xenéricos. 998618 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outros modelos non vixentes 998322 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outros procedementos de Alfándegas 214159 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outros procedementos de Recadación 215183 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outros procedementos Xestión Tributaria 214089 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Pagamento de débedas con bens do Patrimonio Histórico Español. 991999 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Pagamento de impostos. 998277 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Pagamento e consultas de Comercio exterior. 998268 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Pensións en aplicación de Regulamentos Comunitarios 185390 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Pensións extraordinarias por actos de terrorismo 991613 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Petición de certificacións e copias auténticas de documentos e expedientes custodiados no Arquivo Central. 991697 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Petición de informes e recibos de nómina de pensionistas de Clases Pasivas 202811 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Poxas de vehículos e outros bens persoais 991600 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Premios a teses de doutoramento 185160 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Preparación memoria anual de las actividades del CPFF 687799 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Preparación reuniones del CPFF (Consejo de Política Fiscal y Financiera), de sus Grupos de Trabajo y de las Comisiones Mixtas 687796 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentacion de Alegaciones en relación con el Mercado de Tabacos 998494 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación de alegacións 998152 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación de alegacións nos procedementos tramitados perante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais. 998938 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación de Consultas en relación con el Mercado de Tabacos 2300208 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación de denuncias en relación co Mercado de Tabacos. 171320 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación de facturas ao cobramento e outros documentos relacionados co cobramento de facturas. 201664 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación de quejas y sugerencias. FNMT-RCM 200233 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación de recursos en relación co Mercado de Tabacos. 998493 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación de solicitudes de participación en procesos de selección de Oferta de Empleo Público (OEP), convocados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). 200234 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita réximes especiais do Imposto sobre o valor engadido (IVE). 203087 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación doutras comunicacións referentes a reclamacións ou recursos en vía económico-administrativa 998153 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Préstamo de documentos de archivo 1523399 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento amigable competencia da AEAT. 203507 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento censual. Precursores 997909 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación especial de IRPF 201290 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación limitada especial do Imposto sobre a renda dos non-residentes. 201297 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación limitada por Oficinas Xestoras de Impostos Especiais 998100 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación limitada respecto a declaracións aduaneiras. 202368 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación limitada, actuacións de inspección de Aduanas e Impostos Especiais 998101 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobacións de carácter formal ROI/REDEME 2249762 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comunicación polas entidades financeiras depositarias de bens mobles e saldos abandonados 994615 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de concesión de beneficios tributarios para autoestradas de peaxe 991712 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de constrinximento. 991998 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de declaración de responsabilidade solidaria 992007 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de declaración de responsabilidade subsidiaria 992009 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de extinción de débedas de entidades de dereito público mediante deducións sobre transferencias. 998272 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de incumprimento. Incentivos Rexionais. 993318 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de recadación fronte aos sucesores. 992006 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de rectificación de declaracións aduaneiras. 202369 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de recuperación de axudas de estado en supostos de regularización dos elementos da obriga tributaria afectados pola decisión de recuperación. 215158 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de revisión sobre dereitos arancelarios. 203680 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de verificación de datos para ENS, EXS, declaracións sumarias e manifestos. 200486 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de verificación de Datos por Oficinas Xestoras de Impostos Especiais 998099 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de verificación de datos respecto a declaracións aduaneiras. 202367 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de verificación especial do Imposto sobre a Renda dos Non-Residentes. 201720 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento disciplinario de funcionarios da Administración Xeral do Estado 1161247 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento disciplinario do persoal laboral da Administración Xeral do Estado 1161402 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento información arancelaria vinculante 184020 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento inspector de comprobación e investigación (contribuíntes en réxime de estimación obxectiva) 998120 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento inspector de comprobación e investigación de Aduanas e Impostos Especiais 998098 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento inspector de comprobación e investigación. 997815 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento para a formulación e tramitación de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte 998097 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento para a práctica de liquidacións no ámbito aduaneiro (Artigo 134 RXAT). 997929 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento para a presentación de consultas tributarias ao abeiro dos artigos 88 e 89 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. 991962 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento para a provisión de expendedoría de tabaco e timbre do Estado. 171200 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento para o recoñecemento de beneficios fiscais de carácter rogado. 200232 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento para reducir signos, índices ou módulos de estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos, graves avarías do equipo industrial ou por incapacidade temporal do titular. 998087 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador 206162 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador abreviado de Xestión Tributaria. 992905 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador art. 7 Lei 7/2012 xestionado por inspección 201005 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador art. 7 Lei 7/2012 xestionado por Xestión Tributaria. 201189 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador art.º 7 Lei 7/2012 xestionado por Alfándegas e Impostos Especiais. 201307 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador de Aduanas e Impostos Especiais 997836 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador de inspección. 997858 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador de recadación. 997859 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador en materia de estatísticas dos intercambios de bens entre Estados membros da Unión Europea (INTRASTAT). 998118 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador xeral de Xestión Tributaria. 997837 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento xenérico de revisión. 998315 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimiento de autorización de Almacén Complementario y/o de realización de obras en Expendedurías de Tabaco y Timbre 2310922 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimiento de comunicación de promociones de labores de tabaco 2300156 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimiento de reclamación contra la desestimación de una solicitud o queja en materia de accesibilidad web. 2328523 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimiento de reintegro de Subvenciones recibidas de Fondos Europeos 998009 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimiento de responsabilidad contable 1985037 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Programa de formación de titulados universitarios 182420 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Propuesta de aceptación de solicitud de adhesión a los distintos compartimentos del FFCCAA por parte de las CCAA 687779 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Propuesta de aprobación y rendición de las cuentas anuales del FFCCAA (Fondo de Financiación de las CCAA) 687773 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Propuesta de autorización de concesión de avales a las CCAA 687755 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Propuesta de autorización de endeudamiento a las CCAA (Comunidades Autónomas) 687754 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Propuesta de distribución por compartimentos y determinación de límite máximo a percibir por las CCAA del FFCCAA según acuerdo de la CDGAE 687780 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Propuesta de fijación de los objetivos de deuda para las CCAA 687756 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Prórroga do prazo do proxecto. Incentivos Rexionais. 172560 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Publicidade de situacións de incumprimento relevante das obrigas tributarias. 202860 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Queixas e Suxestións xerais ante o Ministerio de Facenda e a Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital 991960 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recadación. Cambio de adscrición 997921 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recadación. Medidas preventivas. 997869 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recadación. Procedemento de reembolso do custo das garantías. 997816 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra actos de Aduanas e Impostos Especiais 998121 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra actos de Inspección 998122 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra actos de Recadación 998124 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra actos de Xestión Tributaria 998123 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra declaración de prescrición do dereito á devolución 998125 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación en procedemento de adxudicación (Lei 31/2007, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais) 998881 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación previa potestativa ante o Delegado de Protección de Datos de Facenda 1986989 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamacións de Responsabilidade Patrimonial do IVMDH 215004 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamacións de terceiría de dominio. 991997 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamacións de terceiría de mellor dereito. 997826 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamacións por responsabilidade patrimonial. 991822 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamacións previas á vía xudicial, civil. 997827 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento da condición de entidade ou establecemento de carácter social. 998011 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento de haberes devengados e non percibidos 994676 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento de pensións de xubilación de funcionarios pertencentes ao Réxime de Clases Pasivas do Estado. 185380 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento de pensións en favor dos familiares de funcionarios pertencentes ao Réxime de Clases Pasivas do Estado 991680 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento do dereito ao tipo reducido de IVE do 4% nas operacións relativas a vehículos destinados ao transporte de persoas con discapacidade en cadeiras de rodas ou con mobilidade reducida 997798 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento exención IVE no marco de relacións diplomáticas, consulares, Organismos Internacionais ou OTAN (non España), por adquisicións fóra do territorio de aplicación do imposto. 998299 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento pensións derivadas da guerra civil 991683 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación censual 200986 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de autoliquidacións de Aduanas e Impostos Especiais. 997860 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de autoliquidacións de Xestión Tributaria. 992911 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de declaracións de Aduanas e Impostos Especiais. 998297 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de declaracións de Xestión Tributaria. 998296 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros da declaración de prescrición do dereito á devolución. 998039 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros de actos de Aduanas e Impostos Especiais 998042 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros de actos de inspección 998049 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros de actos de Recadación. 998061 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros de actos de Xestión Tributaria. 998037 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros 994796 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de Alzada 1977421 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de alzada contra as sancións por infracción do art.º 7 Lei 7/2012. 201612 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de alzada 991558 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de alzada. Dirección Xeral do Catastro 998227 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra actos de Aduanas e Impostos Especiais 998014 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra actos de Inspección. 998016 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra actos de Recadación. 998030 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra actos de Xestión Tributaria. 998015 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra declaración de prescrición do dereito á devolución. 998031 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición previo ao recurso contencioso-administrativo 1814057 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición. Dirección Xeral do Catastro 998228 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso especial en materia de contratación (Texto refundido da lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.) 998880 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso especial en materia de contratación previsto na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. 1161136 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso especial fundado en causas de nulidade, Lei 9/2017, do 8 de novembro de 2017, de contratos do sector público. 1161184 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso extraordinario de revisión contra resolución sancionadora Intrastat 274453 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso extraordinario de revisión. 991592 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso potestativo de reposición 991557 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recursos e reclamacións en materia de recursos humanos. 997810 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recursos Lei 39/2015 e especiais. 998294 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Redacción y conservación de las Actas del CPFF y órganos relacionados 687797 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Regularización cotizacións de azucre e isoglucosa. 201719 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Regularización por falta de presentación do Imposto sobre a Renda dos Non-Residentes 201721 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rehabilitación do NIF 998091 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Remisión al ICO (Instituto de Crédito Oficial) de las instrucciones necesarias, en función de los ACDGAE, para la formalización de los contratos de préstamo y la realización de las operaciones de pago de las obligaciones de las CCAA 687781 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Remisión de expedientes de gestión catastral a los Tribunales económico-administrativos 202951 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Remisión de impreso de inscrición no rexistro de operadores a distribuidores maioristas, fabricantes e importadores de labores de tabaco. 993476 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Remisión de información a petición de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) (captura de datos CIMCA) 687800 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Remisión de información a petición de la SGTPF (Secretaría General del Tesoro y Política Financiera) (captura de datos CIMCA) 687801 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Remisión de informes mensuais e anuais de vendas. 995121 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Remisión información sobre el cumplimiento de los objetivos de deuda a la IGAE para la emisión de los informes respectivos (art 17.3-4 LOEPSF) 687759 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Representante aduaneiro. Devolución das taxas de exame indebidas ingresadas. 204668 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Requirimento de información de Aduanas e Impostos Especiais 997919 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Requirimento de información de inspección 997818 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Requirimento de información de Recadación 997868 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Requirimento de información de Xestión Tributaria 998090 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Responsabilidade patrimonial das administracións públicas. 991561 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Retención de mercadoría por vulneración de marcas. 997740 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos administrativos en materia de Clases Pasivas 994374 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito de Aduanas e Impostos Especiais 992899 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito de inspección 998050 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito de Recadación 998059 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito de Xestión Tributaria 998046 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito sobre a declaración de prescrición do dereito á devolución. 998040 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revocación de certificados de persona física 991971 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revocación de certificados de representante administrador único o solidario 235097 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revocación de certificados de representante de entidad sin personalidad jurídica 235099 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revocación de certificados de representante de persona jurídica 235098 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación da declaración de prescrición do dereito á devolución 998032 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación de actos de Aduanas e Impostos Especiais 992901 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación de actos de inspección 998041 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación de actos de Recadación 998060 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación de actos de Xestión Tributaria 998047 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación do NIF 998092 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réxime de entidades navieiras en función da tonelaxe. 991708 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización da utilización da importación temporal, o destino final, o perfeccionamento activo ou o perfeccionamento pasivo en situacións nas que se aplique o art. 163 do Regulamento Delegado 210019 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización de depósito distinto do alfandegueiro 209991 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización de destino final. 997745 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización de instalación para o depósito alfandegueiro de mercadorías 209990 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización de transferencia de dereitos e obrigas en destino final (TORO) 1523394 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización do réxime de importación temporal 210018 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización do réxime de perfeccionamento activo 210016 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización do réxime de perfeccionamento pasivo 210017 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistro censual dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos. Formulario 034 201899 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistro das sucesións e representacións legais de menores e incapacitados 2249758 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistro de operadores de embarcacións de alta velocidade 1994412 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistro e obtención de Cl@ve PIN 201492 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistro telemático de contratos 991581 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Autorización (ou revogación da autorización) de cesión de datos ao ICEX España Exportación e Investimentos para a inclusión no Directorio de Exportadores Españois. 998269 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Autorización-Revogación no Censo do Directorio de Comercio Exterior 998270 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Rexistro de exportadores rexistrados (REX) 214073 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Rexistro de traballadores fronteirizos nas Administracións de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción. 201768 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Solicitude de alta do número de rexistro e identificación de operadores económicos (EORI) ou de asociación EORI-NIF. 998185 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Solicitude de inscrición no rexistro de representantes aduaneiros. 200974 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Seguimiento del Plan de Acción de Transformación Digital 277068 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Servizo de contabilización de retencións de crédito e de obtención do certificado de retención. 992025 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Servizo electrónico de descarga de programas de utilidade para a xestión económica do sector público administrativo que a Intervención Xeral da Administración do Estado pon á disposición doutras organizacións públicas. 992031 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Servizo electrónico para a remisión de información sobre subvencións públicas á base de datos nacional de subvencións. 992024 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Servizo electrónico para a solicitude de designación de representante da Intervención Xeral da Administración do Estado (IXAE) para os actos de comprobación material do investimento. 992017 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
SILICIE- Contabilidade de establecementos de Impostos Especiais 2249760 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Simuladores 998291 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Sistema para a presentación das contas anuais das entidades suxeitas á instrución de contabilidade para a Administración institucional do Estado e a súa rendición ao Tribunal de Contas, por medios telemáticos. 992022 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Sistema para a remisión das contas anuais e demais información para as entidades do sector público empresarial e fundacional e a súa rendición ao Tribunal de Contas e a información económico-financeira para remitir á IXAE, por medios telemáticos. 998958 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud de certificados AC Administración Pública software 235100 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud de certificados AC Administración Pública tarjeta 235101 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud de certificados AC Componentes Informáticos 235102 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud de Certificados de persona física. 991968 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud de Certificados de Representación para administradores únicos o solidarios 235083 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud de certificados de representante de entidad sin personalidad jurídica 991970 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud de certificados de representante de persona jurídica 991969 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud de incrementos de las rentas correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 991723 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud del pago de las rentas correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 991724 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud del pago de los gastos de comunidad correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 995658 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud del pago de los tributos de las Entidades Locales correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 991725 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude certificados electrónicos de representante 2328189 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de actuacións previas ao levante. 203236 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de aplicación do réxime opcional para contribuíntes persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. 203023 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de autorización de punto de venda con recarga. 991508 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de baixa como titular 998219 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de bolsas para a preparación de probas selectivas de acceso por promoción interna a corpos especiais e especialidades adscritas ao Ministerio de Facenda (MINHAC) e á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 772732 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de devolución por exención por reinvestimento en vivenda habitual para contribuíntes da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. 203022 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de exclusión do sistema de notificacións electrónicas obrigatorias. 998698 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de inscrición de rochos e prazas de estacionamento en pro indiviso 998225 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de intervención de marcas 997739 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de liquidación de subvención. Incentivos Rexionais. 993320 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de nulidade 991590 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de reutilización de información pública 201064 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de subvención de Incentivos Rexionais 993174 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude dun sistema de facturación electrónica. 997864 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitudes á autoridade aduaneira non consideradas noutros procedementos 998481 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitudes de información accesible y quejas en materia de accesibilidad web 2328521 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitudes de información tributaria en materia de alfándegas. 201244 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Subministración de información a Administracións Públicas para finalidades non tributarias. 998306 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Subministración de información a Administracións Públicas para finalidades tributarias. 998307 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Subministración de información de pagamentos presupostarios doutras Administracións Públicas. 998399 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Subscrición a avisos informativos da AEAT e xestión de dispositivos móbiles 214097 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Suspensión do procedemento de recadación. 998271 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxa de superficie de hidrocarburos. 201187 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxación pericial contraditoria de Aduanas e Impostos Especiais 998138 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxación pericial contraditoria de inspección 998144 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxación pericial contraditoria de Xestión Tributaria 998139 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxas de superficie de minas. 201188 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tramitación de conflitos ante as Xuntas Arbitrais do Concerto e Convenio Económico 2216674 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tramitación decisiones del CPFF según naturaleza y destino 687798 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tramitación electrónica de expedientes nas relacións entre os órganos xestores e a Intervención 992020 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tramitación expedientes de gasto partida 22 922N 877 para la aportación patrimonial al FFCCAA 687783 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito 997738 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Destinatario autorizado baixo réxime TIR. 203650 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Destinatario autorizado de tránsito da Unión/común. 203648 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Emprego dun documento de transporte electrónico como declaración de tránsito 687300 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Expedidor autorizado de tránsito da Unión/común. 203649 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía aérea (nivel 1 e nivel 2). 203651 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía marítima (nivel 1 e nivel 2). 203652 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Utilización de precintos de tipo especial 203653 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Transmisión de titularidade das expendedoría (mortis causa) 998241 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Transmisión de titularidade das expendedorías (inter vivos) 175273 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tratamento de accidentes de tráfico no ámbito do Parque Móbil do Estado 288011 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tratamento de datos persoais - Regulamento Xeral de Protección de datos 1161262 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tributos Cedidos a las CC. AA. Cuentas de Gestión HAC/805/2004. 2241496 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Outros 997982 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos á conta 998034 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos fraccionados I. Sociedades 997975 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos fraccionados IRPF- estimación obxectiva 997974 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións e ingresos á conta 997979 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións IRPF (Modelo 111). 997978 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións IRPF (Modelo 190). 997977 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada de discrepancias absolutas en modelo 190. 201061 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada de discrepancias absolutas no modelo 180. 201060 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada. Retencións e ingresos á conta IRNR. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente. 999098 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos/comprobación limitada taxa xudicial. 201559 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de los informes anuales sobre el anteproyecto de presupuestos generales en relación al cumplimiento del objetivo de deuda previstos en el ACDGAE de 31/03/2016 687762 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de obrigas tributarias 2264439 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación informes mensuales sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de deuda previstos en ACDGAE 31/03/2016 (Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos) 687761 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
VIES 998305 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Vinculación a depósito 997749 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xestión de contratos de acordos marco de bens e servizos declarados de contratación centralizada 991758 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xestión de empregados públicos. 202301 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xestión de solicitudes de información non estruturada 212887 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xestión do Convenio CIE-Notific@ 2277257 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xestión recadatoria por conta doutros entes. 998319 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xestións Intrastat 997917 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xustificación do estatuto comunitario das mercadorías. 200485 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)

Nueva búsqueda

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos