Regulación e Supervisión da Contratación

Logotipo de la  Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon)

NOVIDADES

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector PúblicoIreki leiho berrian, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, establece un novo sistema de gobernación co fin de garantir o cumprimento da normativa en materia de contratación pública.

Neste sistema ocupa un lugar fundamental a Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación (OIReScon), órgano colexiado creado coa finalidade de velar pola correcta aplicación da lexislación e, en particular, promover a concorrencia e combater as ilegalidades, en relación coa contratación pública. Actuará no desenvolvemento da súa actividade e o cumprimento dos seus fins con plena independencia orgánica e funcional.

Por outra banda, a Lei 9/2017 crea a Oficina Nacional de Avaliación, órgano colexiado integrado na OIReScon, que ten como finalidade específica analizar a sustentabilidade financeira dos contratos de concesións de obras e contratos de concesión de servizos, a través da emisión de informes preceptivos.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos