Protecció de Dades

 

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE,Abre nueva ventana Reglament general de protecció de dades(d'ara endavant RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets DigitalsAbre nueva ventana, estableix l'obligació de designar un Delegat de Protecció de Dades a tota autoritat o organisme del sector públic que dugui a terme tractament de dades personals.

En aquest Ministeri les funcions del Delegat de Protecció de Dades (DPD), exclosos els Organismes Públics adscrits, han estat assumides per la Secretaria General Tècnica i són exercides per la Sotsdirecció General d'Informació de Transparència, Protecció de Dades i Serveis Web.

 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: Subdirección General de Información de Transparencia, Protección de Datos y Servicios Web. Secretaria General Tècnica del MINHAC. C/ Alcalá, 9. 28071. MADRID. E.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.esAbre nueva ventana
 • Drets de l'interessat: els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició i portabilitat de les dades, conforme a l'establert en els articles 15 a 22 del RGPD.
 • Registre d'Activitats de Tractament del Ministeri d'Hisenda (exclosos els Organismes Públics adscrits), de conformitat amb l'Article 31 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Document PDFAbre nueva ventana (aprox. 4 MB), Document XLSXAbre nueva ventana (aprox. 197 KB) organitzat per responsables de tractament.

  Cercador

  Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

  Banners Destacados

  Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

  Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius