Protección de Datos

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016Abre nueva ventana, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) (en adiante RGPD) e la Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos DixitaisAbre nueva ventana, establece a obrigación de designar un Delegado de Protección de Datos a toda autoridade ou organismo do sector público que leve a cabo tratamento de datos persoais.

Neste Ministerio as funcións de Delegado de Protección de Datos (DPD), excluídos os Organismos Públicos adscritos, foron asumidas pola Secretaría Xeral Técnica e son exercidas pola Subdirección Xeral de Información de Transparencia, Protección de Datos e Servizos Web.

 • Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: Subdirección General de Información de Transparencia, Protección de Datos y Servicios Web. Secretaría General Técnica del MINHAC. C/ Alcalá, 9. 28071. MADRID. E.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.esAbre nueva ventana
 • Dereitos do interesado: os interesados poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade dos datos, conforme ao establecido nos artigos 15 a 22 do RXPD.
  • Como exercer os seus dereitos: dirixíndose ao responsable do tratamento por vía electrónica, a través da sede electrónica do MinisterioAbre nueva ventana, ou presencialmente a través da rede de oficinas de asistencia en materia de rexistros (https://administracion.gob.esAbre nueva ventana).
  • Tamén poderá pórse en contacto co Delegado de Protección de Datos Abre nueva ventanapolo que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos (art 38.4 RXPD).
  • Con carácter previo á presentación dunha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos contra un determinado responsable ou encargado de tratamento do Ministerio de Facenda, o interesado poderá dirixirse ao Delegado de Protección de Datos de Facenda, quen comunicará ao interesado a decisión que se adoptou.
  • Dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6. 28001. MADRID. (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsfAbre nueva ventana).
 • Rexistro de Actividades de Tratamento do Ministerio de Facenda (excluídos os Organismos Públicos adscritos), de conformidade co Artigo 31 da Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. Documento PDFAbre nueva ventana (aprox.  4 MB), Documento XLSX Abre nueva ventana(aprox. 197 KB) organizado por responsables de tratamento.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos