Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Adquisició onerosa d'immobles o de drets reals, per part de l'Administració General de l'Estat

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Patrimoni
Codi SIA
287967
Descripció

Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se acuerda la adquisición del inmueble o derecho real sobre el inmueble

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Patrimoni de l’Estat (E00126605)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Empresa
 • Administració
Documentació
 • Oferta económica
 • Propuesta de Venta
Termini de resolució

No té

Efecte silenci ofici
No té
Òrgans de resolució
 • Titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública
Fi via
Si
Recursos
 • Recurs potestatiu de reposició davant el titular del Ministeri d'Hisenda, en el termini d'un mes
 • Recurs Contenciós-Administratiu davant la Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos
Normativa Bàsica
 • Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
Lloc presentació
 • Qualsevol dels registres i oficines a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria quarta
Fases del procediment
 • Inicio, Instrucción y Resolución conforme a los artículos 116-118 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
 • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública