Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Impost sobre successions i donacions (Ceuta i Melilla)

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Imposts
Codi SIA
997528
Descripció

Procediment per a la presentació de la declaració corresponent a l'impost sobre successions i donacions per tal que l'Agència Tributària practiqui la liquidació per aquest impost. També existeix la possibilitat, a opció del contribuent, de presentar una autoliquidació, que podrà ser revisada i, si s'escau, modificada per l'Administració. Aquest procediment solament resulta aplicable quan el rendiment de l'impost s'entengui produït a Ceuta o a Melilla, o quan el contribuent no sigui resident a Espanya, ja que en qualsevol altre cas la competència per a la seva tramitació i resolució correspondrà a la Comunitat Autònoma en què s'entengui produït el rendiment de l'impost.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Documentació
 • Models 650, 651 o 652 de presentació de declaració o autoliquidació de l'impost sobre successions i donacions. Si s'opta per la declaració, haurà d'adjuntar-se al model una còpia del document que contingui l'acte subjecte a tributació.
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • Agència Estatal d'Administració Tributària
Recursos
 • Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.
 • Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica.
 • Entitats col·laboradores
 • Oficines de l'AEAT.
 • Oficines de Correus.
 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.
Fases del procediment
 • Inici. Presentació pel contribuent del model 650, 651 o 652, de declaració de l'impost sobre successions i donacions, en el termini de sis mesos des de la defunció del causant (en els supòsits de successions) o de trenta dies hàbils des de la celebració de l'acte o contracte (en els supòsits de donacions o de percepcions derivades de contractes d'assegurances de vida).
 • Tramitació. Possibilitat per part de l'Agència Tributària de requerir al contribuent l'aportació de les dades o documents que consideri necessaris per practicar liquidació, concedint-li un termini de deu dies per aportar les dades o documents requerits. Notificació de proposta de liquidació provisional quan l'Agència Tributària hagi de tenir en compte en la liquidació dades diferents de les declarades pel contribuent. En aquest cas, es concedirà al contribuent un termini de quinze dies per presentar les dades, justificants i al·legacions que estimi oportuns.
 • Finalització. Pràctica de liquidació provisional per part de l'Agència Tributària, a notificar al contribuent en el termini màxim de sis mesos des de l'inici del procediment. Si transcorren sis mesos des de l'inici del procediment sense dictar-se i notificar-se la liquidació provisional, es produirà la caducitat del procediment, sens perjudici que l'Administració pugui iniciar un nou procediment (procediment d'ofici en aquest cas) dins el termini de prescripció.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d'informacio económicofinanceraLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública