Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Recurso especial en materia de contratación (Texto refundido da lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.)

Tipo de procedemento ou servizo
Revisión de actos administrativos e recursos
Materia
Recursos e reclamacións
Código SIA
998880
Descrición

Impugnación dos actos aos que se refire o artigo 40 do Texto refundido da lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Órgano responsable da tramitación
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Información xeral do procedemento/servizo

Normativa Básica
Forma de iniciación
  • Interesado
Efecto silencio interesado
Negativo
Destinatario interesado
  • Cidadán
  • Empresa
Lugar Presentación
  • No rexistro do Órgano de contratación ou por vía electrónica na subsede do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais.
Fases do procedemento
  • Iniciación/Tramitación/Resolución: consonte ao disposto nos artigos 40 e seguintes do texto refundido da lei de contratos do sector público.
Formularios
Prazo de resolución

2 Mes/es

Órganos de resolución
  • Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais
Recursos
  • contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, de conformidade co disposto nos artigos 10.1.letra K), 11, letra f) e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso Administrativa, perante os Tribunais Superiores de Xustiza correspondentes. (convenios subscritos con CCAA) e perante a Audiencia Nacional.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos