Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Protecció de Dades

​​

Les dades personals que aquest Ministeri recapta són tractats de manera confidencial conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016S’obre en una finestra nova, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitalsS’obre en una finestra nova.

Responsable de tractament i Registre d'Activitats de Tractament

Les dades personals quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament d'aquest Ministeri. La relació actualitzada dels responsables de tractament i de les activitats que realitzen es troba publicada en el Registre d´ Activitats de Trac​tament (RAT) que trobarà al final d'aquesta pàgina.

Delegat de Protecció de Dades (DPD)​

Las funcions del Delegat de ​Protecció de Dades (DPD) aquest Ministeri, exclosos els Organismes Públics adscrits, han estat assumides per la Secretaria General Tècnica i són exercides per la Sotsdirecció General de Coordinació de la Informació, Dades, Serveis Web i Transparència (C/Alcalá 9, 28071 MADRID. E.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.esS’obre en una finestra nova).

Finalitat i categories de dades

La finalitat i les categories de dades personals tractats corresponents a cadascuna de les activitats de tractament que es duen a terme en d'aquest Ministeri estan accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT).

Legitimació o base legal

El tractament de dades personals s'efectua per aquest ministeri per al compliment d'obligacions legals, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en exercici de poders públics conferits al mateix, així com en el cas en què la finalitat del tractament pugui requerir el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara i indubtable acció afirmativa.

Pot consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme aquest Ministeri en següent enllaç al Registre d'Activitats ​d​i Tractament (RAT).

Conservació de dades

Les dades personals tractats es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual s'haguessin recaptat, així com para per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se de la mateixa, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal. Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme aquest Ministeri a l'enllaç al Registre d'Activitats de Tractament (RAT).

Transferències internacionals

No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

Drets dels interessats

Els interessats poden exercitar davant el responsable del tractament, quan procedeixin, els seus drets d'accés, rectificació, supressió, de limitació i oposició al tractament, retirar el consentiment, així com el seu dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, mitjançant est formulari d'exercici de dretsS’obre en una finestra nova. La relació de responsables i dels tractaments de dades que efectua cadascun d'ells en l'àmbit d'aquest Ministeri, exclosos els seus organismes dependents, es troba disponible en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT).

En el cas que els drets de protecció de dades personals, als quals es refereix l'apartat anterior, no siguin degudament atesos pel responsable al que han estat sol·licitats, els interessats poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID, a través del següent enllaç S’obre en una finestra nova. Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació, els interessats poden dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de conformitat amb el que es disposa en l'Art. 37.1 de la citada Llei Orgànica mitjançant est formulari de reclamació prèviaS’obre en una finestra nova.

Els interessats també poden posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) a través de la bústia de correu electrònic DPDHacienda@hacienda.gob.esS’obre en una finestra nova, no requerint-se identificació per a la prestació d'aquest servei d'informació. Les dades personals que s'aportin en els correus de sol·licitud d'informació seran tractats amb la finalitat d'atendre a les qüestions plantejades, sent responsable del tractament d'aquestes dades la Sotsdirecció General de Coordinació de la Informació, Dades, Serveis Web i Transparència, en l'exercici de les funcions de Delegada de Protecció de Dades. Podrà exercir els seus drets de protecció de dades davant el responsable del tractament. Consulti més informació sobre el tractament.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública