Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Gobierno de España. Abre nueva ventanaMinisterio de HaciendaAgenda 2030. Abre nueva ventanaThis is the real spain. Abre nueva ventana

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Protecció de Dades

​​

Les dades personals que el Ministeri d'Hisenda recapta són tractats de manera confidencial conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016Abre nueva ventana, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets DigitalsAbre nueva ventana.

Responsable de tractament i Registre d'Activitats de Tractament

Les dades personals quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament del Ministeri d'Hisenda. La relació actualitzada dels responsables de tractament i de les activitats que realitzen es troba publicada en el Registre d´ Activitats de Trac​tament (RAT).

Finalitat i categories de dades

La finalitat i les categories de dades personals tractats corresponents a cadascuna de les activitats de tractament que es duen a terme en el Ministeri d'Hisenda estan accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT).

Legitimació o base legal

El tractament de dades personals s'efectua pel Ministeri d'Hisenda per al compliment d'obligacions legals, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en exercici de poders públics conferits al mateix, així com en el cas en què la finalitat del tractament pugui requerir el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara i indubtable acció afirmativa.

Pot consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el Ministeri d'Hisenda al següent enllaç al Registre d'Activitats ​d​i Tractament (RAT).

Conservació de dades

Les dades personals tractats es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual s'haguessin recaptat, així com para per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se de la mateixa, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal. Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el Ministeri d'Hisenda a l'enllaç al Registre d'Activitats de Tractament (RAT).

Transferències internacionals

No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre els tractaments de les seves dades que es duguin a terme pel Ministeri d'Hisenda. Pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals o a l'exercici dels seus drets pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda en aquest formulari sol·licitud d'informació.Abre nueva ventana

Pot exercir davant el responsable del tractament, quan procedeixin, els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament, retirar el consentiment, així com el seu dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, mitjançant aquest formulari d'exercici de drets. Abre nueva ventana

Pot exercir el seu dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID, a través del següent enllaçAbre nueva ventana.

Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda de conformitat amb el que es disposa en l'Art. 37.1 de la citada Llei Orgànica mitjançant aquest formulari de reclamació prèvia.Abre nueva ventana

Delegat de Protecció de Dades (DPD)​

Las funcions del Delegat de ​Protecció de Dades (DPD)Abre nueva ventana el Ministeri d'Hisenda, exclosos els Organismes Públics adscrits, han estat assumides per la Secretaria General Tècnica i són exercides per la Sots direcció General d'Informació de Transparència, Protecció de Dades i Serveis Web (C/Alcalá 9, 28071 MADRID. E.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.es).

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública