Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPresidència Espanyola Consell de la Unió Europea PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Protecció de Dades

​​

Les dades personals que aquest Ministeri recapta són tractats de manera confidencial conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016S’obre en una finestra nova, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitalsS’obre en una finestra nova.

Responsable de tractament i Registre d'Activitats de Tractament

Les dades personals quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament d'aquest Ministeri. La relació actualitzada dels responsables de tractament i de les activitats que realitzen es troba publicada en el Registre d´ Activitats de Trac​tament (RAT) que trobarà al final d'aquesta pàgina.

Finalitat i categories de dades

La finalitat i les categories de dades personals tractats corresponents a cadascuna de les activitats de tractament que es duen a terme en d'aquest Ministeri estan accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT).

Legitimació o base legal

El tractament de dades personals s'efectua per aquest ministeri per al compliment d'obligacions legals, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en exercici de poders públics conferits al mateix, així com en el cas en què la finalitat del tractament pugui requerir el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara i indubtable acció afirmativa.

Pot consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme aquest Ministeri en següent enllaç al Registre d'Activitats ​d​i Tractament (RAT).

Conservació de dades

Les dades personals tractats es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual s'haguessin recaptat, així com para per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se de la mateixa, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal. Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme aquest Ministeri a l'enllaç al Registre d'Activitats de Tractament (RAT).

Transferències internacionals

No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre els tractaments de les seves dades que es duguin a terme per aquest ministeri. Pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals o a l'exercici dels seus drets pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda en aquest formulari sol·licitud d'informació.S’obre en una finestra nova

Pot exercir davant el responsable del tractament, quan procedeixin, els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament, retirar el consentiment, així com el seu dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, mitjançant aquest formulari d'exercici de drets. S’obre en una finestra nova

Pot exercir el seu dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID, a través del següent enllaçS’obre en una finestra nova.

Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda de conformitat amb el que es disposa en l'Art. 37.1 de la citada Llei Orgànica mitjançant aquest formulari de reclamació prèvia.S’obre en una finestra nova

Delegat de Protecció de Dades (DPD)​

Las funcions del Delegat de ​Protecció de Dades (DPD) aquest Ministeri, exclosos els Organismes Públics adscrits, han estat assumides per la Secretaria General Tècnica i són exercides per la Sotsdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades (C/Alcalá 9, 28071 MADRID. E.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.esS’obre en una finestra nova).

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública