Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Avís legal

El domini en internet www.hacienda.gob.es, és titularitat del Ministeri, i en el present avís legal es recullen les condicions generals del seu ús i accés..

L'ús d'est assetjo web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada al moment en què l'usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels continguts o serveis de l'assetjo web. En tot cas, l'actualització de la informació i serveis no és immediata, per la qual cosa poden existir desfasaments en la mateixa. Li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en la mateixa.

 • Condicions generals d'ús del portal web

  La informació obtinguda a través d'est assetjo web i de les respostes a les qüestions plantejades en les seves bústies, compleix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts en l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant algun.

  Amb la finalitat de millorar les prestacions de l'assetjo web, aquest Ministeri es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació als usuaris, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis de l'assetjo web, de forma unilateral.

  • Versió multillenguatge

   El portal web del Ministeri està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus respectius territoris, de conformitat amb l'establert en l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc i el gallec. També està traduït a una llengua estrangera (anglès).

   El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S'exclou de la traducció el canal Premsa i els apartats de Destacat i Actualitat de l'Home del portal, donada la immediatesa dels canvis plantejats en el mateix, així com les normes jurídiques.

   En el cas de la versió en idioma anglès dels Convenis per evitar la doble imposició que apareixen en aquest portal web, tenen caràcter merament informatiu, atès que no es tracta de la versió oficial en custòdia de l'Oficina de Tractats del Ministeri d'Afers exteriors.

   Els continguts d'est assetjo web han estat escrits originalment en castellà, i traduïts per a la seva conveniència usant eines de traducció automàtica en el cas del català i del gallec, per la qual cosa poden contenir errors. S'adverteix que amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes.

   El text oficial d'aquesta pàgina web és la versió en castellà. Si sorgís algun dubte o pregunta pel que fa a l'exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en aquest lloc, per favor consulti la versió oficial en castellà.

  • Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny, logos i altres imatges del portal web del Ministeri. Frames

   Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a aquest Ministeri o els seus organismes i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Aquesta protecció afecta igualment a les imatges contingudes en el mateix.

   El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització d'aquest Ministeri. La llicència d'ús dels elements especificats en aquest apartat d'aquest portal, atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

   Aquest Ministeri declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar vulnerant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb nosaltres a través del webmaster del portal, en la següent adreça de correu electrònic: sugerencias.portal@hacienda.gob.esS’obre en una finestra nova.

   Aquest Ministeri prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

  • Llei aplicable i jurisdicció

   La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució del qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus serveis, aquest Ministeri i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari o usuària, sempre que estigui situat en territori espanyol.

 • Condicions generals per a la reutilització d'informació

  • Obligatorietat de les condicions generals

   Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix www.datos.gob.es/avisolegalS’obre en una finestra nova , vincularan a qualsevol agent reutilitzador pel nero fet de fer ús dels documents sotmesos a elles. A aquests efectes s'entén per agent reutilitzador tota persona, física o jurídica que reutilitzi informació del sector públic, ja sigui per a finalitats comercials o no comercials.

  • Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

   Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

   El concepte de document és l'establert a l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que sigui el seu suport material o electrònic així com la seva forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

   Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la Llei.

  • Condicions generals per a la reutilització

   Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

   • Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
   • Ha de citar-se la font dels documents objecto de la reutilització. Aquesta cita podrà realitzar-se de la següent manera: "Origen de les dades: Ministeri d'Hisenda".
   • Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecto de la reutilització, sempre quan estigués inclosa en el document original.
   • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que aquest Ministeri, titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es dugui a terme amb ella.
   • Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.
  • Exclusió de responsabilitat

   La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que poguessin derivar-se d'ella.

   Aquest Ministeri no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

   Aquest Ministeri no garanteix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

  • Responsabilitat de l'agent reutilitzador

   L'agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

 • Informació per a una correcta visualització

  • Les resolucions permeses, òptimes i no suportades del Portal són:
   • Permeses
    • A partir de 1024x768 px
   • Òptimes
    • 1024x768 px
    • 1280x1024 px
   • No suportades
    • Igual o inferior de 800x600 px
  • A continuació es recull una selecció de navegadors compatibles, millor valorats i  més utilitzats:
   • Google Chrome: Compatible
   • Mozilla Firefox: A partir de la versión 51
   • Internet Explorer: A partir de la versió 10
   • Microsoft Edge: Compatible
   • Opera: Compatible
   • Safari Windows: No recomanable, obsolet (última versió 5.1.7 és de Maig de 2012)
   • Safari iOS: A partir de la versió 12.1.2
   • Vivaldi: Compatible
   • Comodo Dragon: Compatible
   • Comodo IceDrago: A partir de la versió 51

  Per a qualsevol navegador, sempre es recomana utilitzar l'última versió, perquè  s'hi afegeixen noves característiques o millores per corregir errors, i perquè les versions antigues es queden sense suport.eta.

  • Atès que el Portal compta amb els certificats HTTPS, la versió mínima suportada per als diferents sistemes operatius és:

   • Windows: tots els navegadors que s'executen sobre aquest SO funcionen correctament (confien en el certificat arrel i per tant no mostren missatges d'alerta). Això inclou Internet Explorer, Chrome...Per a Mozilla Firefox funciona correctament independentment del S.O. en el qual s'estigui executant, a partir de la versió 51 (des de gener de 2017).

   • Almacén NSS Magatzem NSS versió 3.28 i superiors: és el magatzem que usa Linux. Qualsevol navegador que s'executi en dit SO (excepte versions que no s'hagin actualitzat per a aquest NSS v3.28) funcionen correctament (des de desembre de 2016).

   • Android: es de la versió 8.X (OREIG) (Agost de 2017).

   • Llavero MAC/IOS: des de la versió iOS 12, macOS 10.14 (Mojave), watchOS 5 i tvOS 12.

   • Acrobat: Certificats arrels i intermedis incorporats a l'Adobe des del 14/10/2015.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius