Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Compensacions. Compensació d'ofici.

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Imposts
Codi SIA
992013
Descripció

Procediment iniciat d'ofici per l'Administració tributària per a la declaració de l'extinció de deutes en període executiu mitjançant la compensació amb els crèdits reconeguts a favor de l'obligat tributari.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Administració
Documentació
 • El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci ofici
Negatiu
Òrgans de resolució
 • Agència Estatal d'Administració Tributària
Recursos
 • Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.
 • Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica.
 • Procediment iniciat per l'Administració.
Fases del procediment
 • Inici / Tramitació: Quan un deutor a la Hisenda pública sigui, al seu torn, creditor d'aquella per un crèdit reconegut, una vegada transcorregut el període voluntari, es compensarà d'ofici el deute i els recàrrecs del període executiu que siguin procedents amb el crèdit. Això no obstant, es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari: a) Les quantitats per ingressar i per retornar que resultin d'un mateix procediment de comprovació limitada o inspecció, i s'ha de produir l'ingrés o la devolució de la quantitat diferencial que sigui procedent. b) Les quantitats per ingressar i per retornar que resultin de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat anul·lada una altra anterior. En aquest cas, en la notificació de la nova liquidació es procedirà a la compensació de la quantitat que sigui procedent i es notificarà a l'obligat al pagament l'import diferencial perquè l'ingressi en els terminis establerts en l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. En aquest supòsit, serà procedent la liquidació dels interessos de demora meritats segons el que disposa l'article 26.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, interessos que seran objecte de compensació en el mateix acord.
 • Finalització: Adoptat l'acord de compensació, es declararan extingits els deutes i crèdits en la quantitat concurrent. L'esmentat acord serà notificat a l'interessat i servirà com a justificant de l'extinció del deute. Si el crèdit és inferior al deute, es procedirà de la manera següent: a) La part de deute que ultrapassi el crèdit seguirà el règim ordinari, i s'iniciarà el procediment de constrenyiment, si no és ingressada al seu venciment, o continuarà l'esmentat procediment, si ja s'ha iniciat amb anterioritat, essent possible practicar compensacions successives amb els crèdits que posteriorment puguin reconèixer-se a favor de l'obligat al pagament. b) Per la part concurrent es procedirà segons el que disposa l'apartat 1. En cas que el crèdit sigui superior al deute, declarada la compensació, s'abonarà la diferència a l'interessat.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d'informacio económicofinanceraLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública