Protección de Datos

​​

Os datos persoais que o Ministerio de Facenda solicita son tratados de maneira confidencial conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016Abre nueva ventana, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos) e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos DixitaisAbre nueva ventana.

Responsable de tratamento e Rexistro de Actividades de Tratamento

Os datos persoais quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento do Ministerio de Facenda. A relación actualizada dos responsables de tratamento e das actividades que realizan atópase publicada no Rexistro de Actividades de Tra​tamento (RAT).

Finalidade e categorías de datos

A finalidade e as categorías de datos persoais tratados correspondentes a cada unha das actividades de tratamento que levan a cabo no Ministerio de Facenda están accesibles no Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT).

Legitimación ou base legal

O tratamento de datos persoais efectúase polo Ministerio de Facenda para o cumprimento de obrigacións legais, para o cumprimento de misións realizadas en interese público ou en exercicio de poderes públicos conferidos ao mesmo, así como no caso en que a finalidade do tratamento poida requirir o seu consentimento, que haberá de ser prestado mediante unha clara e indubidable acción afirmativa.

Pode consultar a base legal para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo o Ministerio de Facenda na seguinte ligazón ao Rexistro de Actividades ​d​e Tratamento (RAT).

Conservación de datos

Os datos persoais tratados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron, así como para para determinar as posibles responsabilidades que puidesen derivarse da mesma, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación..

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal. Pode consultar os destinatarios para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo o Ministerio de Facenda na ligazón ao Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT).

Transferencias internacionais

Non está previsto realizar transferencias internacionais de datos.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre os tratamentos dos seus datos que leven a cabo polo Ministerio de Facenda. Polo que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais ou ao exercicio dos seus dereitos pode porse en contacto co Delegado de Protección de Datos de Facenda neste formulario de solicitude de información.Abre nueva ventana

Pode exercer ante o responsable do tratamento, cando procedan, os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao tratamento, retirar o consentimento, así como o seu dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, mediante este formulario de exercicio de dereitos. Abre nueva ventana

Pode exercer o seu dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID, a través do seguinte enlaceAbre nueva ventana.

Con carácter previo á presentación da devandita reclamación, pode dirixirse ao Delegado de Protección de Datos de Facenda de conformidade co disposto no Art. 37.1 da citada Lei Orgánica mediante este formulario de reclamación previa.Abre nueva ventana

Delegado de Protección de Datos (DPD)​

As funcions del Delegado de ​Protección de Datos (DPD)Abre nueva ventana do Ministerio de Facenda, excluídos os Organismos Públicos adscritos, foron asumidas pola Secretaría Xeral Técnica e son exercidas pola Subdirección Xeral de Información de Transparencia, Protección de Datos e Servizos Web (C/Alcalá 9, 28071 MADRID. E.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.es).

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos