Ministerio de Facenda e Función PúblicaPresidencia Española Consello da Unión Europea PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Protección de Datos

​​

Os datos persoais que este Ministerio solicita son tratados de maneira confidencial conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016Abre en nova ventá, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos) e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos gereitos dixitaisAbre en nova ventá.

Responsable de tratamento e Rexistro de Actividades de Tratamento

Os datos persoais quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento deste Ministerio. A relación actualizada dos responsables de tratamento e das actividades que realizan atópase publicada no Rexistro de Actividades de Tra​tamento (RAT) que atopará ao final desta páxina.

Finalidade e categorías de datos

A finalidade e as categorías de datos persoais tratados correspondentes a cada unha das actividades de tratamento que levan a cabo no este Ministerio están accesibles no Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT).

Legitimación ou base legal

O tratamento de datos persoais efectúase por este ministerio para o cumprimento de obrigacións legais, para o cumprimento de misións realizadas en interese público ou en exercicio de poderes públicos conferidos ao mesmo, así como no caso en que a finalidade do tratamento poida requirir o seu consentimento, que haberá de ser prestado mediante unha clara e indubidable acción afirmativa.

Pode consultar a base legal para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo este Ministerio en seguinte ligazón ao Rexistro de Actividades ​d​e Tratamento (RAT).

Conservación de datos

Os datos persoais tratados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron, así como para para determinar as posibles responsabilidades que puidesen derivarse da mesma, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obriga legal. Pode consultar os destinatarios para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo este Ministerio na ligazón ao Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT).

Transferencias internacionais

Non está previsto realizar transferencias internacionais de datos.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre os tratamentos dos seus datos que leven a caboor este Ministerio de Facenda e Función Pública. Polo que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais ou ao exercicio dos seus dereitos pode porse en contacto co Delegado de Protección de Datos de Facenda neste formulario de solicitude de información.Abre en nova ventá

Pode exercer ante o responsable do tratamento, cando procedan, os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao tratamento, retirar o consentimento, así como o seu dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, mediante este formulario de exercicio de dereitos. Abre en nova ventá

Pode exercer o seu dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID, a través do seguinte enlaceAbre en nova ventá.

Con carácter previo á presentación da devandita reclamación, pode dirixirse ao Delegado de Protección de Datos de Facenda de conformidade co disposto no Art. 37.1 da citada Lei Orgánica mediante este formulario de reclamación previa.Abre en nova ventá

Delegado de Protección de Datos (DPD)​

As funcions del Delegado de ​Protección de Datos (DPD) deste Ministerio, excluídos os Organismos Públicos adscritos, foron asumidas pola Secretaría Xeral Técnica e son exercidas pola Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos (C/Alcalá 9, 28071 MADRID. E.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.es).

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública