Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Aviso legal

O dominio en internet www.hacienda.gob.es, é titularidade do Ministerio, e no presente aviso legal recóllense as condicións xerais do seu uso e acceso.

O uso deste sitio web implica exprésaa e plena aceptación das presentes condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda ao mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos contidos ou servizos do sitio web. En todo caso, a actualización da información e servizos non é inmediata, polo que poden existir desfasamentos na mesma. Suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos na mesma.

 • Condicións xerais de uso do portal web

  A información obtida a través deste sitio web e das respostas ás cuestións expostas nas súas caixas de correos, cumpre unha función de información xeral e atención ao cidadán nos termos establecidos no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, de 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante algún.

  Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, este Ministerio resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación aos usuarios, a modificar ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral.

  • Versión multilenguaje

   O portal web do Ministerio está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son o catalán, o éuscaro e o galego. Tamén está traducido a unha lingua estranxeira (inglés).

   O contido do portal está traducido a diferentes niveis de profundidade. Exclúese da tradución a canle Prensa e os apartados de Destacado e Actualidade da Home do portal, dada a inmediatez dos cambios expostos no mesmo, así como as normas xurídicas.

   No caso da versión en idioma inglés dos Convenios para evitar a dobre imposición que aparecen neste portal web, teñen carácter meramente informativo, dado que non se trata da versión oficial en custodia da Oficina de Tratados do Ministerio de Asuntos Exteriores.

   Os contidos deste sitio web foron escritos orixinalmente en castelán, e traducidos para a súa conveniencia usando ferramentas de tradución automática no caso do catalán e do galego, polo que poden conter erros. Advírtese que con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivadas do proceso de tradución ás mesmas.

   O texto oficial desta páxina web é a versión en castelán. Se xurdise algunha dúbida ou pregunta con respecto á exactitude da información contida en calquera parte do texto traducido neste sitio, por favor consulte a versión oficial en castelán.

  • Dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o deseño, logos e outras imaxes do portal web do Ministerio. Frames

   Tanto o deseño do portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen a este Ministerio ou os seus organismos e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Esta protección afecta igualmente as imaxes contidas no mesmo.

   O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización deste Ministerio. A licenza de uso dos elementos especificados neste apartado deste portal, outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do devandito contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

   Este Ministerio declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a vulnerar os seus dereitos, agradecerémoslle que se poña en contacto connosco a través do webmaster do portal, na seguinte dirección de correo electrónico: sugerencias.portal@hacienda.gob.esAbre en nova ventá

   Este Ministerio prohibe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu portal.

  • Lei aplicable e xurisdición

 • Condicións xerais para a reutilización de información

  • Obrigatoriedade das condicións xerais

   As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo www.datos.gob.es/avisolegalAbre en nova ventá,  vincularán a calquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a elas. A estes efectos enténdese por axente reutilizador toda persoa, física ou xurídica que reutilice información do sector público, xa sexa para fins comerciais ou non comerciais.

  • Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual

   As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que devandito uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

   O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información calquera que sexa o seu soporte material ou electrónico así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveis máis desagregados ou "en bruto".

   Esta autorización leva, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

  • Condicións xerais para a reutilización

   on de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

   • Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
   • Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: "Orixe dos datos: Ministerio de Facenda e Función Pública"
   • Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.
   • Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que este Ministerio, titular da información reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que leve a cabo con ela.
   • Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.
  • Exclusión de responsabilidade.

   A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen derivarse dela.

   Este Ministerio non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

   Este Ministerio non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles.

  • Responsabilidade do axente reutilizador

   O axente reutilizador áchase sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.

 •   Privacidade na navegación       

  • Protección de datos de carácter persoal

   Os datos persoais solicitados nos servizos de caixas de correos e subscricións desta Web son tratados de acordo ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 Abre en nova ventá,  relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos) e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Digitales Abre en nova ventá.

   Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición do tratamento dos datos,  cando procedan, dirixíndose ao responsable do tratamento, ou a través da rede de oficinas de asistencia en materia de rexistros (https://administracion.gob.es Abre en nova ventá).

   Consulte máis información sobre a materia e os datos de Contacto do Delegado de Protección de Datos do departamento na canle de protección de datos deste portal.

  • Política de Cookies

   O portal web facenda.gob.es utiliza cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para recoller información das persoas usuarias. 

   Cookies propias:

   • Cookies Técnicas:
    • JavascriptEnabled (ao finalizar a sesión)
    • WSS_FullScreenMode (ao finalizar a sesión)
    • Cultura (permanente)
    • ASP.Net_Session_Id (ao finalizar a sesión)
   • Finalidade:
    • Indica se se permite executar Javascript
    • O modo de pantalla co que navegou o usuario
    • A cultura da navegador
    • Sesión do usuario

   Funcionalidades do Sitio web afectadas en caso de proceder ao ​borrado das cookies técnicas:

   • Buscador xeral dos Portais.
   • Páxinas con resultados de procura.
   • Paxinación de resultados de procura.

   Cookies de terceiros:

   O portal web de este Ministerio utiliza o servizo de Google Analytics coa única e exclusiva finalidade de elaborar informes de carácter estatístico. O servizo de Google Analytics utiliza a biblioteca de javascript: gtag.js, a cal emprega dúas cookies co fin de distinguir usuarios únicos, así como sesións únicas dun só usuario.

   Información de la tabla
   Nome da cookieDuración predeterminada ​Descrición
   ​Nome da cookie​_ga​Duración predeterminada​Temporal ​Descrición​Úsase para distinguir aos usuarios
   ​Nome da cookie​_ga_<container-id>​Duración predeterminada​Temporal ​Descrición​Úsase para manter o estado da sesión

   Google Analytics 4 non rexistra nin almacena direccións IP. Retira as direccións IP que recolle dos usuarios da UE antes de rexistralos en dominios e servidores da UE. os datos de direccións IP úsanse unicamente para obter os datos de geolocalización e descártanse de inmediato. Non se rexistran, non se pode acceder a eles e non se usan con ningún outro fin.

  • Links e hiperligazóns O portal do Ministerio  contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas a este ministerio. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se vostede navega por internet, pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

   Este Ministerio non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios de terceiros, cuxas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos, que terán exclusivamente carácter informativo e que non necesariamente implican relación coas persoas ou entidades titulares de tales contidos ou dos sitios onde se atopen.

   Respecto á ligazón do propio dominio, o establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre este Ministerio e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do mesmo dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece a hiperligazón.

   O Ministerio non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. O usuario ou a usuaria asumen baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da hiperligazón.

   A páxina web na que se estableza a hiperligazón non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a este Ministerio, excepto aqueles signos que formen parte do mesma hiperligazón.

   A páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

  • Información para unha correcta visualización

   • As resolucións permitidas, óptimas e non soportadas do Portal son:
    • Permitidas
     • A partir de 1024x768 px
    • Óptimas
     • 1024x768 px
     • 1280x1024 px
    • No soportadas
     • Igual ou inferior de 800x600 px
   • A continuación recóllese unha selección de navegadores compatibles, mellor valorados e  máis utilizados:
    • Google Chrome: Compatible
    • Mozilla Firefox: A partir da versión 51
    • Internet Explorer: A partir da versión 10
    • Microsoft Edge: Compatible
    • Opera: Compatible
    • Safari Windows: Non recomendable, obsoleto (última versión 5.1.7 é de Maio de 2012)
    • Safari iOS: A partir da versión 12.1.2
    • Vivaldi: Compatible
    • Comodo Dragon: Compatible
    • Comodo IceDrago: A partir da versión 51

   Para calquera navegador sempre se recomenda utilizar a última versión, xa sexa porque se engaden novas características ou melloras, pola corrección de erros e porque as versións antigas quedan sen soporte.

   • Dado que o Portal conta cos certificados HTTPS, a versión mínima soportada para os distintos sistemas operativos é:

    • Windows:todos os navegadores que se executan sobre este S.O. funcionan correctamente (confían no certificado raíz e por tanto non mostran mensaxes de alerta). Isto inclúe Internet Explorer, Chrome...Para Mozilla Firefox funciona correctamente independentemente do S.O. no que se estea executando, a partir da versión 51 (desde xaneiro de 2017).

    • Almacén NSS e superiores: é o almacén que usa Linux. Calquera navegador que se execute no devandito S.O. (salvo versións que non se actualizaran para o devandito NSS v3.28) funcionan correctamente (desde decembro de 2016).

    • Android: desde a versión 8.X (OREO) (Agosto de 2017).

    • Llavero MAC/IOS: desde a versión iOS 12, macOS 10.14 (Mojave), watchOS 5 e tvOS12.

    • Acrobat:  Certificados raíces e intermedios incorporados en Adobe desde o 14/10/2015.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública