Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Deslindes administrativos

Tipo de procedemento ou servizo
Xestión económica e patrimonial
Materia
Patrimonio
Código SIA
181000
Descrición

Deslinde e amolloamento de inmobles do patrimonio do Estado

Órgano responsable da tramitación
Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Información xeral do procedemento/servizo

Normativa Básica
 • Ley 33/2003, de 30 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, Boe nº 264 de 4 de noviembre.
 • Orden EHA 3.057/2004, de 21 de septiembre, por la que se delegan competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Economía y Hacienda
 • RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2005, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se delegan determinadas competencias en órganos y unidades administrativas del Ministerio de Economía y Hacienda
 • Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. BOE 226 de 18 de septiembre.
Forma de iniciación
 • Oficio
Efecto silencio oficio
Caducidade
Destinatario oficio
 • Cidadán
 • Empresa
 • Administración
Lugar Presentación
 • Calquera dos rexistros e oficinas aos que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, sen prexuízo do disposto na disposición transitoria cuarta da dita Lei
Fases do procedemento
 • Acordo de inicio, instrución e resolución. Conforme ao artigo 52 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das administracións públicas
Formularios
Prazo de resolución

18 Mes/es

Órganos de resolución
 • En inmuebles de carácter patrimonial de la AGE, el Delegado de Economía y Hacienda correspondiente, por delegación del Ministro de Hacienda
 • En inmobles de carácter demanial da AXE, o titular do departamento ministerial correspondente
 • En bens propios dos organismos públicos e nos adscritos a estes, a competencia correspóndelles aos seus presidentes ou directores
Recursos
 • A resolución do deslinde pode ser impugnada en vía contencioso administrativa por infracción do procedemento. Denominación do recurso: Contencioso-Administrativo Organo: Xulgado Contencioso -Administrativo Prazo de interposición: dous meses dende a publicación.
 • Recurso potestativo de reposición ante el titular del Departamento (demaniales), el Presidente o Director del Organismo Público (bienes propios o adscritos) o el Ministro de Hacienda (patrimoniales). Plazo: un mes

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos