Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións IRPF (Modelo 111).

Tipo de procedemento ou servizo
Tributaria
Materia
Impostos
Código SIA
997978
Descrición

O procedemento de verificación de datos ten por obxecto a aclaración ou xustificación das discrepancias observadas nas declaracións ou autoliquidacións presentadas polo obrigado tributario ou dos datos relativos ás devanditas declaracións ou autoliquidacións.

No procedemento de comprobación limitada poderanse comprobar os feitos, actos, elementos, actividades, explotacións e demais circunstancias determinantes da obriga tributaria.

No desenvolvemento destas funcións de comprobación poderanse cualificar os feitos, actos, actividades, explotacións e negocios realizados polo obrigado tributario con independencia da previa cualificación que este último dera a estes e o exercicio ou período no que a realizou.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Axencia Estatal de Administración Tributaria (EA0028512)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Oficio
Destinatario oficio
 • Administración
Documentación
 • Iníciase de oficio pola Administración.
Prazo de resolución

6 Mes/es

Efecto silencio oficio
Caducidade
Órganos de resolución
 • Axencia Estatal de Administración Tributaria
Fin vía
No
Recursos
 • Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.
 • Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable. A interposición será obrigatoria a través da Sede electrónica da AEAT cando os reclamantes estean obrigados a recibir por medios electrónicos as comunicacións e notificacións.
Normativa Básica
Lugar Presentación
 • Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria
 • Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.
 • Oficinas de Correos.
 • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.
Fases do procedemento
 • Inicio. De oficio. Verificación de datos: Mediante requirimento da Administración para que o obrigado tributario aclare ou xustifique a discrepancia observada ou os datos relativos á súa declaración ou autoliquidación ou mediante a notificación da proposta de liquidación cando a Administración conte con datos suficientes para formulala. Comprobación limitada: Por acordo do órgano competente. O inicio das actuacións notificaráselle ao obrigado tributario mediante comunicación, na que se lle indicará a natureza e alcance das actuacións e se lle informará sobre os seus dereitos e obrigas no curso destas. Cando os datos en poder da Administración Tributaria sexan suficientes para formular a proposta de liquidación, o procedemento poderá iniciarse mediante a notificación desta proposta
 • Tramitación: Verificación de datos: Con carácter previo á resolución ou á práctica da liquidación provisional, a Administración notificaralle ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días. Comprobación limitada: O obrigado tributario que tivese sido requirido deberá comparecer no lugar, día e hora sinalados para a práctica das actuacións, e deberá achegar a documentación e demais elementos solicitados. Con carácter previo á resolución, a Administración notificaralle ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días. Poderase prescindir do trámite de alegacións cando a resolución conteña manifestación expresa de que non procede regularizar a situación tributaria como consecuencia da comprobación realizada.
 • Terminación: O procedemento de verificación de datos rematará por algunha das seguintes formas: a) Resolución, na que se indique non procede practicar liquidación provisional ou na que se corrixan os defectos advertidos. b) Liquidación provisional. Deberá estar motivada cunha referencia sucinta aos feitos e fundamentos de dereito que se tivesen en conta nesta. c) Emenda, aclaración ou xustificación da discrepancia ou do dato obxecto do requirimento por parte do obrigado tributario. Esta circunstancia farase constar en dilixencia, non sendo necesario pronunciar resolución expresa. d) Caducidade. e) Inicio dun procedemento de comprobación limitada ou de inspección que inclúa o obxecto da verificación de datos. A verificación de datos non impedirá a posterior comprobación do obxecto desta. O procedemento de comprobación limitada rematará por algunha das seguintes formas: a) Resolución expresa da Administración. b) Caducidade. c) Inicio dun procedemento inspector que inclúa o obxecto da comprobación limitada.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por comparecencia na Sede
 • Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Buscador

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública