Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Compensacións. Compensación de oficio.

Tipo de procedemento ou servizo
Tributaria
Materia
Impostos
Código SIA
992013
Descrición

Procedemento iniciado de oficio pola Administración Tributaria para a declaración da extinción de débedas en período executivo mediante a compensación cos créditos recoñecidos a favor do obrigado tributario.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Axencia Estatal de Administración Tributaria (EA0028512)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Oficio
Destinatario oficio
 • Administración
Documentación
 • O procedemento iníciase de oficio pola Administración.
Prazo de resolución

6 Mes/es

Efecto silencio oficio
Negativo
Órganos de resolución
 • Axencia Estatal de Administración Tributaria
Recursos
 • Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.
 • Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.
Normativa Básica
Lugar Presentación
 • Telemática.
 • Procedemento iniciado pola Administración.
Fases do procedemento
 • Inicio / Tramitación: Cando un debedor á Facenda pública sexa, á súa vez, acredor daquela por un crédito recoñecido, unha vez transcorrido o período voluntario, compensarase de oficio a débeda e as recargas do período executivo que procedan co crédito. Non obstante, compensaranse de oficio durante o prazo de ingreso en período voluntario: a) As cantidades a ingresar e a devolver que resulten dun mesmo procedemento de comprobación limitada ou inspección, debendo producirse o ingreso ou a devolución da cantidade diferencial que proceda. b) As cantidades a ingresar e a devolver que resulten da práctica dunha nova liquidación por ser anulada outra anterior. Neste caso, na notificación da nova liquidación procederase á compensación da cantidade que proceda e notificarase ao obrigado ao pagamento o importe diferencial para que o ingrese nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. Neste suposto, procederá a liquidación dos xuros de demora percibidos segundo o disposto no artigo 26.5 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, xuros que serán obxecto de compensación no mesmo acordo.
 • Terminación: Adoptado o acordo de compensación, declararanse extinguidas as débedas e créditos na cantidade concorrente. O devandito acordo será notificado ao interesado e servirá como xustificante da extinción da débeda. Se o crédito é inferior á débeda, procederase como segue: a) A parte de débeda que exceda do crédito seguirá o réxime ordinario, iniciándose o procedemento de constrinximento, se non é ingresada ao seu vencemento, ou continuando o devandito procedemento, se xa se tivese iniciado con anterioridade, sendo posible practicar compensacións sucesivas cos créditos que posteriormente poidan recoñecerse a favor do obrigado ao pagamento. b) Pola parte concorrente procederase segundo o disposto na alínea 1. En caso de que o crédito sexa superior á débeda, declarada a compensación, aboarase a diferenza ao interesado.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Non procede
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por comparecencia na Sede
 • Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Buscador

Formulario do buscador xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de información Económico-FinanceiraLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública