Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Recurso potestativo de reposición

Tipo de procedemento ou servizo
Revisión de actos administrativos e recursos
Materia
Recursos e reclamacións
Código SIA
991557
Descrición

Revisión de actos administrativos que poñan fin á vía administrativa, baseada en motivos de nulidade ou anulabilidade.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Secretaría Xeral Técnica (E04935203)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Cidadán
 • Empresa
Documentación
 • Toda a que considere oportuna para a defensa dá súa argumentación, conforme aos artigos 70, 79 e concordantes dá Leus 30/1992 do 26 de novembro, de réxime xurídico dás administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Prazo de resolución

1 Mes/es

Efecto silencio interesado
Negativo
Órganos de resolución
 • * O mesmo órgano que ditou o acto administrativo que se impugna.
Fin vía
Si
Recursos
 • * Recurso contencioso-administrativo, perante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses
Normativa Básica
Normativa que regula a tramitación electrónica
 • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro
 • Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE: 8/4/2013. BOE nº 84.
 • Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE 23/12/2015. BOE nº 306.
Lugar Presentación
 • Calquera dos rexistros e oficinas aos que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou por rexistro telemático.
Fases do procedemento
 • Prazo de interposición: 1 mes. 1 mes. Tramitación: Conforme ás normas xerais do procedemento administrativo.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • Certificado electrónico
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Electrónica por comparecencia na Sede
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos