Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Comptabilitat pública i control

Logotip de IGAE: Abre nueva ventana
La Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Enquadrada a la Secretaria d'Estat i Hisenda i Pressupostos, és l'òrgan de control intern de la gestió econòmico-financera del sector públic estatal i el centre directiu i gestor de comptabilitat pública.

Com a òrgan de control intern és l'encarregada de verificar, per mitjà del control previ de legalitat i el control financer, que l'activitat econòmico-financera del sector públic s'adequa als principis de legalitat, eficiència i eficàcia. Com a gestor directiu de la comptabilitat pública s'encarrega de proporcionar informació comptable fiable, completa, professional i independent sobre la gestió pública i de dictar les normes necessàries per al seu adequat desenvolupament.

Informació al Portal
  • En relació ambl'execució del pressupost i la comptabilitat públicaS’obre en una finestra nova es proporcionarà informació sobre l'execució mensual dels pressupostos d'ingressos i despeses de l'exercici corrent per a l'Administració General de l'Estat i els estats, informes i documents que integren l'últim Compte General de l'Estat aprovat, així com l'estat de situació de la tramitació dels successius.
  • A informes i comptes del Sector Públic S’obre en una finestra novaes pot accedir a la informació mensual estadística, en termes de caixa i comptabilitat nacional, dels principals indicadors de l'activitat econòmica i financera de l'Estat, com el dèficit o el superàvit de caixa o la necessitat o capacitat de finançament, i a altres informes econòmics i financers sobre l'actuació de l'Estat i les Administracions Públiques.
  • Pel que fa a les actuacions de control intern del Sector PúblicS’obre en una finestra nova, bé a través de l'exercici de la funció interventora o del control financer, a més de les normes que regulen aquesta actuació, s'ofereixen dades estadístiques sobre l'activitat de fiscalització i control financer realitzada per les oficines de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
  • Finalment, disposa d'una "oficina electrònica"S’obre en una finestra nova que facilita el catàleg de sistemes d'informació d'Intervenció General de l'Administració de l'Estat i Secretaria General de Pressupostos i Despeses a disposició de les oficines pressupostàries, centres gestors de l'Administració General de l'Estat, Organismes autònoms de l'Estat, Empreses públiques, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, permet la descàrrega de programes per a l'enviament d'informació a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat o la seva utilització per a la gestió econòmica de les unitats administratives.
Més informació a:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius