Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Fons de la Unió Europea

Fondos Europeos: Abre nueva ventana

Més de la meitat dels fons de la UE es canalitzen a través dels cinc Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EUA), gestionats conjuntament per la Comissió Europea i els països de la UE. Tots aquests fons s’inverteixen en la creació d' ocupació, i en una economia i un medi ambient europeus sostenibles i sans.

Els fons EIE es concentren principalment en cinc sectors:

 • Recerca i innovació
 • Tecnologies digitals
 • Tecnologia hipocarbònica
 • Gestió sostenible dels recursos naturals
 • Petites empreses

Els fons estructurals i el Fons de cohesió tenen la finalitat d'afavorir i aconseguir un major grau de cohesió econòmica i social en l'espai comunitari, a través del cofinançament de les polítiques de despesa pública desenvolupades pels estats membres.

A més, el 2020 es va crear el Mecanisme de Recuperació i Resiliència per pal·liar la greu crisi econòmica i social ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, i transformar les economies europees  fent-les més verdes, digitals i resilients.

Amb aquest objectiu, es va dissenyar el programa de recuperació de caràcter temporal NEXT GENERATION EU, amb una dotació de recursos públics sense precedents: 750.000 milions d'euros. El seu component principal és el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb una durada de sis anys, del 2021 al 2026, i amb un import total de 672.500 milions d'euros (312.500 en transferències i 360.000 en préstecs a un interès baix).

Per poder accedir als fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, els estats membres han d' aprovar els plans nacionals de recuperació i resiliència. A Espanya, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència contempla una sòlida agenda d'inversions i reformes estructurals per afrontar la crisi, mitjançant un desplegament efectiu de fins a 140.000 milions d'euros en transferències i crèdits. El pla és un gran projecte de país en el que hi estan implicats, a més del sector privat, tots els nivells de l' administració: l’estatal, l’autonòmic i el local. L'objectiu és transformar la nostra economia per fer-la més verda, digital, inclusiva i cohesionada, incrementant alhora la seva capacitat de creixement a mitjà i llarg termini.

A Espanya, la coordinació de l'aplicació i la gestió dels fons estructurals i del Pla de recuperació recau en el Ministeri d' Hisenda i Funció Pública a través de la Secretaria General de Fons Europeus, que depèn de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses.

En relació amb la definició de la posició espanyola en les negociacions per a l'aprovació i la revisió dels successius marcs financers plurianuals de la Unió Europea, la Secretaria General de Fons Europeus és l'òrgan directiu al qual li correspon, sota l'autoritat de la persona titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, la direcció, l'impuls i la coordinació de les competències atribuïdes al departament.Això sens perjudici de les competències de coordinació atribuïdes al Ministeri d' Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, del disseny, la planificació, la coordinació i el seguiment de les actuacions relatives als fons europeus i al seu finançament,  les relacions pressupostàries amb la Unió Europea, la política de cohesió i la política econòmica regional, la política d' incentius regionals, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència i, en particular, les funcions que s'enumeren a continuació:

 1. Per garantir la coherència, la coordinació de les accions finançades en el marc financer plurianual i les corresponents al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, a través del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 2. En relació amb la Comissió Europea, coordinar els plans de recuperació i resiliència.
 3. L'actuació com a autoritat responsable del Mecanisme de Recuperació i Resiliència davant les institucions europees, d’acord amb la seva normativa.
 4. La coordinació amb els ministeris, els organismes públics, les comunitats autònomes, les entitats locals i la resta d'ens nacionals i comunitaris implicats en el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 5. La supervisió dels progressos assolits d’acord amb els objectius del pla.
 6. Les funcions corresponents a l'Estat membre, en relació amb el quadre integral de comandaments que preveu la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 7. La presentació dels informes previstos a la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de les sol·licituds de pagament de la contribució financera acompanyada de la corresponent declaració de fiabilitat i, quan escaigui, del tram de préstec previst. Tot això sobre la base dels controls realitzats per l' IGAE en els termes i condicions previstos a la normativa.
 8. La direcció del Comitè Tècnic del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, coordinant els seus treballs.
 9. Les funcions de Secretaria Tècnica de la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 10. El disseny funcional dels sistemes informàtics necessaris per a la gestió i seguiment dels diferents instruments de finançament europeus competència d'aquesta Secretaria General, la interlocució amb la Comissió Europea i els organismes nacionals participants pel que fa als intercanvis i subministraments d'informació, incloent-hi la definició de normes i estàndards d'intercanvi, la planificació i coordinació en col·laboració amb l'Oficina d'Informàtica Pressupostària i la resta de centres directius responsables de l'execució tècnica dels diferents projectes, el disseny i organització de les activitats de suport i formació dels sistemes resultants, i les que se li assignin en matèria de sistemes i tecnologies d'informació, de gestió i de control dels Fons Europeus.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius