Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Fons per a l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació

Plan E: Abre nueva ventana

El Govern ha posat en marxa el Pla Espanyol per a l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació, que engloba 80 mesures econòmiques, financeres i fiscals.

El Pla inclou el Fons Especial de l’Estat per a l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació, que té una dotació de 3.000 milions d’euros. Amb aquest Fons, que es va crear mitjançant el Reial decret llei 9/2008, es pretén millorar la situació conjuntural de determinats sectors estratègics i dur a terme projectes amb un elevat impacte en la creació d’ocupació.

Els ministeris que s’ocuparan de la gestió del Fons seran: el Ministeri de Ciència i Innovació; el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç; el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí; el Ministeri de l’Interior; el Ministeri d’Habitatge; el Ministeri de Foment; el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport; i el Ministeri de Defensa.

 Pla Espanyol per a l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació 

NORMATIVA:

 • Reial decret llei 9/2008Abre nueva ventana , de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació.
 • Ordre Ministerial 3566/2008 Abre nueva ventana, de 9 de desembre, per la qual es fa públic l’acord del Consell de Ministres de 5 de desembre.

MINISTERIOS GESTORS:

Ministerio de Ciencia e Innovación

Actuacions de R+D+iEs destinen 490 milions d’euros repartits en tres eixos d’actuacions:

 • Salut: les accions aniran dirigides a incrementar la competitivitat i capacitat de R+D+I de les empreses i institucions que operen en els diferents sectors afins a la sanitat (productes sanitaris, indústria farmacèutica, biotecnologia, serveis sociosanitaris, instrumental, dispositius i equipaments, alimentació saludable, etc.).
 • Energia: les actuacions estaran orientades a garantir el subministrament energètic, amb l’increment de la contribució de les energies renovables i les tecnologies energètiques emergents.
 • Excel•lència internacional: aquest eix inclou un conjunt d’actuacions per impulsar la creació d’empreses noves de base tecnològica, reforçar la cooperació internacional en actuacions sostenibles d’excel•lència, crear una infraestructura científica i tecnològica avançada, oberta a la utilització per tots els agents del sistema de ciència i tecnologia, i reforçar els programes col•laboratius públics-privats en el marc del Pla nacional de R+D+I.

 Desglossament dels imports de les actuacionsAbre nueva ventana (PDF, aprox. 51,87 KB)

 

Ministerio de Industria Turismo y Comercio

 Actuacions en el sector de l’automoció

S’assignen 800 milions d’euros al manteniment i la millora de la competitivitat del sector de l’automoció a Espanya. La finalitat concreta i les línies d’actuació que cal finançar amb aquesta assignació es determinaran mitjançant un acord posterior del Consell de Ministres, una vegada s’hagin concretat les línies estratègiques bàsiques de la Unió Europea destinades a pal•liar l’impacte de la política econòmica global d’aquest sector.Més informació

Desglossament dels imports de les actuacionsAbre nueva ventana (PDF, aprox. 27KB)

Mes informacióAbre nueva ventana

 

Ministerio Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Actuacions mediambientalsEs destinen 575 milions d’euros repartits de la manera següent:

 • Reforç dels programes d’aigües: programes de gestió i infraestructures de l’aigua, de qualitat de les aigües, i de modernització de la gestió de recursos hídrics per al regadiu.
 • Reforç d’actuacions en el litoral: protecció, defensa i conservació del domini públic marítim i terrestre; creació, recuperació i regeneració de les platges; accessos públics al mar; i altres actuacions en garantia de l’ús públic i de la protecció de la integritat de les costes. 
 • Reforç d’actuacions en el medi rural: conservació del patrimoni i dels recursos naturals en el medi rural i dins el Programa de Camins Naturals.
 • Reforç d’actuacions de política forestal i en espais d’elevat valor ecològic: reforestació i altres actuacions de repoblació forestal, neteja de muntanyes i prevenció d’incendis forestals, i actuacions en parcs nacionals. 

Desglossament dels imports de les actuacions

Mes informacióAbre nueva ventana

 

Ministerio del Interior

Construcció, adequació, rehabilitació i millora d’edificis públics, en especial de les casernes, les comissaries i els centres penitenciaris

Es destinen 380 milions d’euros a la construcció, adequació, rehabilitació i millora de les casernes, les comissaries i els centres penitenciaris.

Desglossament dels imports de les actuacions 

Mes informacióAbre nueva ventana

Ministerio de Vivienda

Rehabilitació d’habitatges i rehabilitació d’espais urbans

Es destinen 110 milions d’euros per a les actuacions següents:

 • Rehabilitació integrada de barris degradats, conjunts històrics, centres urbans i municipis rurals, així com també actuacions de renovació urbana.
 • Millora de l’eficiència energètica, higiene, salut i protecció del medi ambient en els edificis, inclosa la utilització d’energies renovables.
 • Obres que tinguin per objecte garantir la seguretat i l’estanquitat dels edificis.
 • Millora de l’accessibilitat als edificis i als seus habitatges.

Desglossament dels imports de les actuacionsAbre nueva ventana (PDF, aprox. 139 KB)

 Ministerio de Fomento

Actuacions en infraestructures petites de transport

Es dediquen 140 milions d’euros a la supressió o protecció de passos a nivell ferroviaris, al manteniment de la xarxa ferroviària convencional, i a la conservació i seguretat vial en les carreteres. 

Desglossament dels imports de les actuacions

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

Actuacions vinculades amb la prestació de serveis socials: turisme social i atenció a la dependència

430 milions d’euros per a les actuacions següents:

 • Reforç dels programes d’envelliment actiu: 30 milions d’euros destinats al programa de vacances per a gent gran i al programa de termalisme social.
 • Promoció dels serveis d’atenció a la dependència: 400 milions d’euros.

Desglossament dels imports de les actuacionsAbre nueva ventana (PDF, aprox. 101 KB) 

Mes informacióAbre nueva ventana

 Ministerio de Defensa

Actuacions per millorar les instal•lacions militars

Es destinen 75 milions d’euros a actuacions de millora de les instal•lacions militars.

Desglossament dels imports de les actuacions

Mes informacióAbre nueva ventana 

 

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d'informacio económicofinanceraLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública