Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

Tipus de procediment/servei
Responsabilitat Patrimonial i altres sol·licituds d'indemnització
Matèria
Recursos i reclamacions
Codi SIA
991561
Descripció

Sol·licitud, per part dels particulars, d’una indemnització per qualsevol lesió que pateixin els seus béns o els seus drets i que sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

Òrgan responsable de la tramitació
Secretaria General Tècnica (E04935203)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
 • Empresa
Documentació
 • Tota la que consideri suficient per a la defensa de la seva pretensió.
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • Ministre
 • Consell de Ministres
Fi via
Si
Recursos
 • Recurs contenciós administratiu davant de l’ordre jurisdiccional competent, dins del termini de dos mesos. Recurs potestatiu de reposició dins del termini d’un mes.
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
 • Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE: 8/4/2013. BOE nº 84.
 • Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE 23/12/2015. BOE nº 306.
Lloc presentació
 • Qualsevol dels registres a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Fases del procediment
 • Procediment general
 • Procediment abreujat
 • S’ha de demanar, si escau, el dictamen del Consell d'Estat
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Baix amb registre fort: Clau permanent sense OTP
Requisitos identificación personas jurídicas
Baix amb registre fort: Clau permanent sense OTP
Sistema/es d'identificació
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública