Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Declaració administrativa de l'Administració General de l'Estat com a hereva

abintestat

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Patrimoni
Codi SIA
202580
Descripció

Resolució de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat sobre la declaració

d'hereu abintestat a favor de l'Estat, davant la manca de persones que tinguin

dret a heretar segons el que disposa el Codi Civil

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Patrimoni de l’Estat (E00126605)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Administració
Documentació
 • En cas de denúncia: Justificant de la defunció del causant i del domicili en el moment de la mort. Procedència de la successió intestada, perquè concorren algun dels supòsits previstos a l'article 912 del Codi Civil. Relació dels béns i drets del causant, i informació sobre les persones que, si fos el cas, els estiguessin gaudint o administrant.
Termini de resolució

1 Any/s

Efecte silenci ofici
No té
Òrgans de resolució
 • Direcció General del Patrimoni de l'Estat
Fi via
No
Recursos
 • Recurso de Alzada ante la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública. Plazo de interposición: 1 mes
 • Reclamación previa a la vía jurisdiccional civil contra Resoluciones dictadas antes del 2 de octubre de 2016 dirigida al Ministro de Hacienda y Función Pública (Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia). El plazo dependerá de la naturaleza del objeto de la reclamación
 • Contra les resolucions dictades a partir del 2 d'octubre del 2016, una demanda davant l'òrgan jurisdiccional civil competent. El termini depèn de la naturalesa de l'objecte de la demanda
Normativa Bàsica
 • Código Civil, artículo 956
 • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículos 791, 792 y 793
 • Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, artículos 20, 20 bis, 20 ter y 20 quater
 • Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
Lloc presentació
 • Qualsevol dels registres i oficines a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sens perjudici del que disposa la seva disposició transitòria quarta
Fases del procediment
 • L’inici, l’acord d'incoació, la instrucció i la resolució, d'acord amb l'article 20 bis
 • de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
 • publiques
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
 • Mitjançant una adreça electrònica viària
 • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública