Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Recurs extraordinari de revisió

Tipus de procediment/servei
Revisió d'actes administratius i recursos
Matèria
Recursos i reclamacions
Codi SIA
991592
Descripció

Revisión de los actos administrativos firmes en via administrativa por las causas previstas legalmente.

Òrgan responsable de la tramitació
Secretaria General Tècnica (E04935203)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
 • Empresa
Documentació
 • Toda la que considere oportuna para la defensa de su argumentación.
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • El mateix òrgan que va dictar l’acte que es revisa.
Fi via
Si
Recursos
 • Recurs contenciós administratiu davant de l’ordre jurisdiccional competent, dins del termini de dos mesos.
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
 • Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE: 8/4/2013. BOE nº 84.
 • Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE 23/12/2015. BOE nº 306.
Lloc presentació
 • Cualquiera de los registros a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Fases del procediment
 • D’acord amb les normes generals del procediment administratiu. És necessari aconseguir el dictamen del Consell d’Estat, llevat que no s’acordi l’admissió a tràmit.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Baix amb registre fort: Clau permanent sense OTP
Requisitos identificación personas jurídicas
Baix amb registre fort: Clau permanent sense OTP
Sistema/es d'identificació
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública