Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Sollicitud de beques per a la preparació de les proves selectives d'accés a cossos especials i especialitats adscrites al Ministeri d'Hisenda (MINHAC) i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), per promoció interna

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Subvencions i ajuts
Codi SIA
772732
Descripció

Comprèn la presentació de la sollicitud degudament emplenada, juntament amb la documentació requerida a l'ordre de la convocatòria corresponent

Òrgan responsable de la tramitació
Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública (E05190301)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Documentació
 • La requerida en la convocatoria anual correspondiente.
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Segons la normativa aplicable
Òrgans de resolució
 • El titular de la Sotssecretaria d’Hisenda, per delegació del/la ministre/a.
Recursos
 • Contra les ordres de convocatòria i de resolució es pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant l’òrgan que les va dictar, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació.
Normativa Bàsica
 • Orden de convocatoria anual.
 • - La Orden HAP/1405/2014, de 24 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 31/07/2014)
Lloc presentació
 • Els registres oficials i oficines previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Fases del procediment
 • La presentació de les sol·licituds s'efectuarà dins el termini de 15 dies hàbils, comptadors en els termes descrits en la convocatòria anual.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
No
Más información del procedimiento
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública