Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Actuacions de Control i Inspecció

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Subvencions i ajuts
Codi SIA
1998424
Descripció

Tràmit d'actuacions de control i inspecció en l'en el marc de les subvencions d'Incentius Regionals regulats per la Llei 50/1985 de 27 de desembre, d'acord amb l'establert en l'article 44 del Reglament d'Incentius Regionals i l'article 55 de la Llei 39/2015.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General de Fons Europeus (E05001502)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Empresa
Documentació
 • De Oficio
Efecte silenci ofici
No té
Normativa Bàsica
 • Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda.
 • Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales (BOE nº 3, de 3 de enero de 1986)
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), que deroga la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
 • Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985 de 27 de diciembre de 1985 (BOE nº 172, de 19 de julio de 2007), modificado por el Real Decreto 303/2015 de 24 de abril (BOE nº 102 de 29 de abril de 2015).
 • Reales Decretos 304 a 318/2015, de 24 de abril, de delimitación de las zonas de promoción económica en el sistema de incentivos regionales (BOE nº 102, de 29 de abril de 2015)
 • Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre (BOE nº 261, de 29 de octubre de 2009).
Disponible a través del Registro Electrónico de Apoderamientos
Lloc presentació
 • De oficio
Fases del procediment
 • Única
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • No requereix autenticació
Integrado en Clave
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública