Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Reclamacions per responsabilitat patrimonial.

Tipus de procediment/servei
Responsabilitat Patrimonial i altres sol·licituds d'indemnització
Matèria
Recursos i reclamacions
Codi SIA
991822
Descripció

Resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial extracontractual per danys causats per l'Agència Tributària.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
 • Oficio
Destinatari interessat
 • Ciutadà
 • Empresa
Destinatari ofici
 • Administració
Documentació
 • Reclamació de responsabilitat patrimonial.
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Efecte silenci ofici
Negatiu
Òrgans de resolució
 • El president de l'Agència Tributària. Sens perjudici de la delegació de competències que pugui existir sobre això.
Fi via
Si
Recursos
 • Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recorrer.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica.
 • Altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015
Fases del procediment
 • Inici: Mitjançant la presentació de l'escrit de sol·licitud per part de l'interessat, o d'ofici per l'Administració quan així es consideri.
 • Tramitació: És preceptiva l'emissió en el procediment de l'informe per part del servei presumptivament responsable del dany causat, així com el tràmit d'audiència a l'interessat.
 • Finalització: Amb la resolució de la reclamació estimant-la totalment o parcialment o desestimant-la.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública