Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Solicitud del pago de las rentas correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Immobles
Codi SIA
991724
Descripció

Los propietarios podrán solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el pago de las rentas correspondientes a los inmuebles arrendados por el mismo.

Òrgan responsable de la tramitació
Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública (E05190301)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
 • Empresa
Documentació
 • Factura i, si escau, el certificat d’exempció de retencions (renda de persones físiques o societats) al començament del període contractual i les renovacions anuals que s’hagin fet.
Termini de resolució

No té

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • Sotsecretaria, Sotsdirecció General de Serveis i Coordinació Territorial i Oficialia Major del departament (per delegació, segons la quantia)
Fi via
Si
Normativa Bàsica
 • Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Fecha BOE 25/11/1994, BOE nº 282.
 • Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Fecha BOE 29/12/1964. BOE nº 312.
 • Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria. Fecha BOE 27/11/2003. BOE nº 284.
 • Ley, 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Fecha BOE 27/11/1992, BOE nº 285.
 • Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Normativa que regula la tramitació electrònica
 • Ley 11/2007, de 22 junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Fecha BOE 23/6/2007. BOE nº 150.
Lloc presentació
 • Personas físicas: presencial cualesquiera de los registros públicos del art. 16 de la Ley 39/2016, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, y en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función Pública (C/ Alcalá, nº 9, 28071, Madrid).
 • Personas jurídicas: de acuerdo con el art 14 de la misma ley, por medios electrónicos puestos a disposición en la sede electrónica del MINHAFP.
Fases del procediment
 • Enviament de la documentació que es demana.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
 • Mitjançant una adreça electrònica viària
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública