Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Retenció de mercaderia per vulneració de marques.

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Duanes
Codi SIA
997740
Descripció

Procediment de retenció de mercaderies per presumpta vulneració de drets de propietat intel·lectual.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Administració
Requisitos del solicitante
Más información sobre la protección de datos en la Agencia Tributaria en https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/condiciones-uso-sede-electronica/datos-personales.html
Documentació
 • Presentar la documentación en su poder que le sea solicitada o quie estime conveniente.
Termini de resolució

10 Dia/Dies hàbil/s

Más información sobre plazos
Los períodos de resolución, las prórrogas aplicables y la suspensión del cómputo del plazo de resolución se regirán por lo previsto en el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión y por su normativa de desarrollo [Reglamento Delegado (UE) nº 2015/2446 y Reglamento de Ejecución (UE) nº 2015/2447.
Efecte silenci ofici
Negatiu
Òrgans de resolució
 • Agència Estatal d'Administració Tributària
Fi via
No
Recursos
 • Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.
 • Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
 • Normativa en materia de propiedad intelectual y marcas
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
 • Telemàtica.
 • Oficines de l'AEAT
Fases del procediment
 • Inici. Notificació de la retenció de la mercaderia al titular del dret presumptivament vulnerat
 • Tramitació. Verificació per part de l'esmentat titular de la vulneració i comunicació de la interposició de la denúncia/demanda davant la jurisdicció competent o alliberament de la mercaderia.
 • Finalització. Manteniment de la retenció mentre finalitza el procés judicial o alliberament de la mercaderia.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública