Ministerio de Hacienda y Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions IRPF (Model 111).

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Imposts
Codi SIA
997978
Descripció

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a aquestes declaracions o autoliquidacions.

En el procediment de comprovació limitada es podran comprovar els fets, els actes, els elements, les activitats, les explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària.

En el desenvolupament d'aquestes funcions de comprovació es podran qualificar els fets, els actes, les activitats, les explotacions i els negocis fets per l'obligat tributari independentment de la prèvia qualificació que aquest últim els hagi donat i l'exercici o període en què els hagi fet.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Administració
Documentació
 • S'inicia d'ofici per l'Administració.
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci ofici
Caducitat
Òrgans de resolució
 • Agència Estatal d'Administració Tributària
Fi via
No
Recursos
 • Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'hi ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.
 • Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguin obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.
 • A les oficines d'assistència en matèria de registre.
 • Oficines de Correus.
 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.
Fases del procediment
 • Inici. D'ofici. Certificació de dades: Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració disposi de dades suficients per formular-la. Comprovació limitada: Per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant una comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i les seves obligacions en el curs d'aquestes actuacions. Quan les dades de l'Administració Tributària siguin suficients per formular la proposta de liquidació, el procediment es podrà iniciar mitjançant la notificació d'aquesta proposta.
 • Tramitació. Certificació de dades: Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Comprovació limitada: El contribuent requerit s'haurà de personar al lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions i haurà d'aportar la documentació i els altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució contingui una manifestació expressa que no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació duta a terme.
 • Finalització. El procediment de verificació de dades finalitzarà per alguna de les següents formes: a) Resolució, en què s'indiqui no és procedent practicar liquidació provisional o en què es corregeixin els defectes advertits. b) Liquidació provisional. Ha d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en aquesta. c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Aquesta circumstància s'ha de fer constar en diligència, i no és necessari dictar resolució expressa. d) Caducitat. e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de dades. La verificació de dades no impedeix la posterior comprovació de l'objecte d'aquesta. El procediment de comprovació limitada finalitzarà per alguna de les següents formes: a) Resolució expressa de l'Administració. b) Caducitat. c) Inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la comprovació limitada.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública