Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Consulta de l'estat de tramitació

Tipus de procediment/servei
Revisió d'actes administratius i recursos
Matèria
Recursos i reclamacions
Codi SIA
998149
Descripció

Estat de tramitació d'una reclamació economicoadministrativa o recurs relacionat ja presentat.

Òrgan responsable de la tramitació
Tribunals economicoadministratius (E00127205)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
 • Empresa
Documentació
 • DNI electrònic o certificat digital
Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • No procedeix
Fi via
No
Recursos
 • No procedeix
Normativa Bàsica
 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Fecha BOE 18/12/2003, BOE nº 302
 • Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa. Fecha BOE 27/05/2005, BOE nº 126
 • Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas, Fecha BOE 16/10/2009, BOE nº 250
Lloc presentació
 • Subseu electrònica dels Tribunals economicoadministratius
Fases del procediment
 • Conforme al que disposa la Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre i el Reglament General de Revisió en Via Administrativa, aprovat pel Reial Decret 520/2005, de 13 de maig
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública