Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Interposició de reclamacions economicoadministratives entre particulars

Tipus de procediment/servei
Revisió d'actes administratius i recursos
Matèria
Recursos i reclamacions
Codi SIA
998150
Descripció

Reclamacions relatives a retencions, ingressos a compte, repercussions, a l'obligació d'expedir i entregar factura i relacions entre el substitut i el contribuent ( Llei 58/2003 General Tributària art. 235.4).

Òrgan responsable de la tramitació
Tribunals economicoadministratius (E00127205)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
 • Empresa
Documentació
 • Tota la que es consideri oportuna, segons els articles 235, 236 i 241 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sense perjudici que la prova està limitada en el recurs d'alçada economicoadministratiu
Termini de resolució

1 Any/s

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • Tribunals economicoadministratius Central, Regionals i Locals (actuant en Ple, Salas o de forma unipersonal)
Fi via
Si
Recursos
 • Recurs d'anul·lació en els casos exclusius previstos legalment (article 239.6 de la Llei 58/2003, General Tributària), que s'interposa davant el mateix òrgan economicoadministratiu en el termini de 15 dies des de la notificació.
 • Recurs d'alçada ordinari contra les resolucions dictades en primera instància, que s'interposa davant el Tribunal economicoadministratiu Central en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de les resolucions (article 241 de la Llei 58/2003, General Tributària).
 • Recurs contenciós administratiu contra resolucions dictades en única instància o que resolguin recursos d'alçada ordinaris. S'interposa davant el Tribunal contenciós administratiu competent en el termini de dos mesos en general (article 46 de la LJCA Llei 29/1998).
Normativa Bàsica
 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Fecha BOE 18/12/2003, BOE nº 302
 • Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa. Fecha BOE 27/05/2005, BOE nº 126
 • Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas, Fecha BOE 16/10/2009, BOE nº 250
Lloc presentació
 • Presencial en qualsevol dels registres i oficines a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992. De forma telemàtica a través de la subseu dels Tribunals economicoadministratius
Fases del procediment
 • Conforme al que disposa la Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre i el Reglament General de Revisió en Via Administrativa, aprovat pel Reial Decret 520/2005, de 13 de maig
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius