Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària.

Tipus de procediment/servei
Contractació pública
Matèria
Contractació i responsabilitat patrimonial
Codi SIA
998286
Descripció

Règim jurídic que regula els contractes d'obres, serveis i subministraments que formalitza l'Agència Tributària.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Empresa
Documentació
 • Ofertes Esmenes Plecs de clàusules administratives particulars Plec de prescripcions tècniques
Termini de resolució

2 Mes/mesos

Efecte silenci ofici
No té
Òrgans de resolució
 • El president de l'Agència, com a òrgan de contractació. Sens perjudici de la delegació de competències que pugui existir sobre això.
Fi via
Si
Recursos
 • Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recorrer.
 • Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica.
 • FACE (Punt general d'entrada de factures electròniques).
 • Altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015
Fases del procediment
 • Inici. Es produeix amb l'aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació i amb la posterior convocatòria pública s'obre el procés de presentació d'ofertes o bé s'invita directament els empresaris prèviament seleccionats a presentar ofertes.
 • Tramitació. Se selecciona els empresaris d'acord amb els criteris que figurin en els plecs, si s'escau, i després es valora i selecciona l'oferta que obtingui la millor puntuació, quan existeixi concurrència, aplicant els criteris de valoració prèviament aprovats.
 • Finalització. El procediment finalitzarà amb alguna de les següents decisions de l'òrgan de contractació: adjudicació, desistiment, renúncia o declaració de desert.
 • Execució. L'execució del contracte implica donar compliment a l'objecte del contracte a satisfacció de la unitat encarregada del seguiment i execució.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública