Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Recursos Llei 39/2015 i Especials.

Tipus de procediment/servei
Contractació pública
Matèria
Contractació i responsabilitat patrimonial
Codi SIA
998294
Descripció

Recursos presentats davant els acords dictats per l'òrgan de contractació, de reposició, contenciós administratiu o especial en matèria de contractació.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
 • Empresa
Documentació
 • Escrit presentat per l'interessat.
Termini de resolució

1 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • Òrgans competents de l'AEAT.
Fi via
Si
Recursos
 • Recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu competent en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).
 • Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, amb caràcter potestatiu i en el termini de 15 dies hàbils, d'acord amb l'article 44 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica.
 • Altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
Fases del procediment
 • Inici: Presentació de l'interessat.
 • Tramitació: Audiència al recurrent i resta d'interessats.
 • Finalització: El procediment finalitzarà amb alguna de les següents decisions de l'òrgan de contractació: Estimació en tot o en part o desestimació. Els terminis de resolució seran els següents: - Recursos Llei 39/2015: 1 mes. - Recursos especials: Reial decret legislatiu 3/2011, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic: 15 dies hàbils.
 • Execució: Actes i documents encaminats a complir la decisió de l'òrgan de contractació.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública