Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Ocupació pública. Elecció de destinacions.

Tipus de procediment/servei
Recursos humans
Matèria
Ocupació i empleats públics
Codi SIA
998778
Descripció

Procedir a l'elecció de destinacions ofertades a aspirants que superin processos selectius.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Documentació
 • Petició de destinacions
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • Agència Estatal d'Administració Tributària
Fi via
No
Recursos
 • Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.
 • Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica
Fases del procediment
 • Inici: Publicació de la resolució d'oferta de vacants i obertura de termini per a la presentació de peticions.
 • Tramitació: Emplenament dels models electrònics i remissió electrònica d'aquest emplenament.
 • Finalització: Publicació de l'adjudicació de destinacions i nomenament de funcionari de carrera.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
 • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública