Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestra

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Delimitacions administratives

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Patrimoni
Codi SIA
181000
Descripció

Delimitar i fitar els immobles del patrimoni de l’Estat.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Patrimoni de l’Estat

Informació general del procediment/servei

Normativa Bàsica
 • Ley 33/2003, de 30 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, Boe nº 264 de 4 de noviembre.
 • Orden EHA 3.057/2004, de 21 de septiembre, por la que se delegan competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Economía y Hacienda
 • RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2005, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se delegan determinadas competencias en órganos y unidades administrativas del Ministerio de Economía y Hacienda
 • Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. BOE 226 de 18 de septiembre.
Forma d'iniciació
 • Oficio
Efecte silenci ofici
Caducitat
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Empresa
 • Administració
Lloc presentació

Qualsevol dels registres i oficines a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sens perjudici del que disposa la seva disposició transitòria quarta

Fases del procediment

Acord d’inici, instrucció i resolució. D’acord amb l’article 52 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques

Formularis
Termini de resolució

18 Mes/mesos

Òrgans de resolució
 • En inmuebles de carácter patrimonial de la AGE, el Delegado de Economía y Hacienda correspondiente, por delegación del Ministro de Hacienda
 • En immobles de domini públic de l’Administració General de l’Estat, el titular del departament ministerial que correspongui.
 • En béns propis dels organismes públics i en els que en siguin adscrits, la competència és dels presidents o directors d’aquests organismes.
Recursos
 • La resolució de la delimitació pot ser impugnada en via contenciosa administrativa per infracció del procediment. Denominació del recurs: contenciós administratiu Òrgan: Jutjat contenciós administratiu Termini d'interposició: 2 mesos des de la publicació
 • Recurso potestativo de reposición ante el titular del Departamento (demaniales), el Presidente o Director del Organismo Público (bienes propios o adscritos) o el Ministro de Hacienda (patrimoniales). Plazo: un mes

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública