Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Delimitacions administratives

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Patrimoni
Codi SIA
181000
Descripció

Delimitar i fitar els immobles del patrimoni de l’Estat.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Patrimoni de l’Estat

Informació general del procediment/servei

Normativa Bàsica
 • Ley 33/2003, de 30 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, Boe nº 264 de 4 de noviembre.
 • Orden EHA 3.057/2004, de 21 de septiembre, por la que se delegan competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Economía y Hacienda
 • RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2005, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se delegan determinadas competencias en órganos y unidades administrativas del Ministerio de Economía y Hacienda
 • Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. BOE 226 de 18 de septiembre.
Forma d'iniciació
 • Oficio
Efecte silenci ofici
Caducitat
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Empresa
 • Administració
Lloc presentació
 • Qualsevol dels registres i oficines a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sens perjudici del que disposa la seva disposició transitòria quarta
Fases del procediment
 • Acord d’inici, instrucció i resolució. D’acord amb l’article 52 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
Formularis
Termini de resolució

18 Mes/mesos

Òrgans de resolució
 • En inmuebles de carácter patrimonial de la AGE, el Delegado de Economía y Hacienda correspondiente, por delegación del Ministro de Hacienda
 • En immobles de domini públic de l’Administració General de l’Estat, el titular del departament ministerial que correspongui.
 • En béns propis dels organismes públics i en els que en siguin adscrits, la competència és dels presidents o directors d’aquests organismes.
Recursos
 • La resolució de la delimitació pot ser impugnada en via contenciosa administrativa per infracció del procediment. Denominació del recurs: contenciós administratiu Òrgan: Jutjat contenciós administratiu Termini d'interposició: 2 mesos des de la publicació
 • Recurso potestativo de reposición ante el titular del Departamento (demaniales), el Presidente o Director del Organismo Público (bienes propios o adscritos) o el Ministro de Hacienda (patrimoniales). Plazo: un mes

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública