Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Partions Administratives

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Patrimoni
Codi SIA
181000
Descripció

Partió i marcatge d'immobles de patrimoni de l'Estat.

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Empresa
 • Administració
Documentació
 • Cap.
Termini de resolució

18 Mes/mesos

Efecte silenci ofici
Caducitat
Òrgans de resolució
 • En immobles de caràcter patrimonial de l'AGE, el Delegat d'Economia i Hisenda corresponent, per delegació del Ministre d'Hisenda
 • En immobles de domini públic de l’Administració General de l’Estat, el titular del departament ministerial que correspongui.
 • En béns propis dels organismes públics i en els que en siguin adscrits, la competència és dels presidents o directors d’aquests organismes.
Fi via
Si
Recursos
 • La resolució de la delimitació pot ser impugnada en via contenciosa administrativa per infracció del procediment. Denominació del recurs: contenciós administratiu Òrgan: Jutjat contenciós administratiu Termini d'interposició: 2 mesos des de la publicació
 • Recurs potestatiu de reposició davant el titular del Departament (demanials), el President o Director de l'Organisme Públic (béns propis o adscrits) o el Ministre d'Hisenda (patrimonials). Termini: un mes
Normativa Bàsica
 • Ley 33/2003, de 30 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, Boe nº 264 de 4 de noviembre.
 • Orden HAC/134/2021, de 17 de febrero, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado
 • RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2005, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se delegan determinadas competencias en órganos y unidades administrativas del Ministerio de Economía y Hacienda
 • Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. BOE 226 de 18 de septiembre.
Lloc presentació
 • Qualsevol dels registres i oficines a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sens perjudici del que disposa la seva disposició transitòria quarta
Fases del procediment
 • Acord d’inici, instrucció i resolució. D’acord amb l’article 52 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
 • Mitjançant una adreça electrònica viària
 • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública