Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Com accedir a un lloc de treball com a empleat públic

La Constitució espanyola preceptúa que la selecció en l'ocupació pública es regeix pels principis de mèrit i capacitat, igualtat i publicitat. En concret, regula que “Els ciutadans tenen el dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics” i que “la llei regularà l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat”.

Sobre la base d'aquests preceptes constitucionals d'accés a l'ocupació pública, l'Administració General de l'Estat implementa un sistema d'accés, que es detalla, a manera informativa, a continuació:

 1. Com accedir a un lloc de treball com a empleat públic

  Per accedir a l'ocupació pública deuen complir-se els requisits exigits en la convocatòria, presentar en el termini la sol·licitud,  pagar, excepte exempció, la taxa corresponent, superar les proves selectives i prendre possessió a la plaça oferta.

  L'accés a la condició d'empleat públic pot ser a la condició de funcionari de carrera o a la de treballador amb contracte laboral fix, en funció del tipus de tasques a exercir.

  En alguns casos es convoquen processos per ser nomenat funcionari interí o personal laboral temporal, en aquests casos la durada de la relació de serveis amb l'Administració està limitada en el temps i no és permanent. No obstant això, amb caràcter general per al nomenament del personal temporal no es publica una convocatòria prèvia, ja que solen utilitzar-se llestes de reserva de candidats en anteriors processos selectius per a personal fix o altres procediments específics.

  En els casos del personal funcionari, l'accés a aquesta condició es realitza mitjançant l'accés a un cos o escala concreta, creat per la llei. Els cossos de funcionaris es classifiquen en grups de titulació d'acord amb la titulació requerida per a l'ingrés en els mateixos:

  • Grup A:
   • Subgrup A1: S'exigeix estar en possessió del títol universitari de Grau, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o equivalent. En aquells supòsits en els quals la Llei exigeixi un altre títol universitari serà aquest el que es tingui en compte.
   • Subgrup A2: S'exigeix estar en possessió del títol universitari de Grau, Enginyer tècnic, Arquitecte tècnic, Diplomat universitari, Formació professional de tercer grau o equivalent.
  • Grup C:
   • Subgrup C1: S'exigeix estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent.
   • Subgrup C2: S'exigeix estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. 
 2. Quins requisits s'exigeixen per participar en les proves selectives

  • NACIONALITAT            

   Per ser Funcionari:

   • Tenir la nacionalitat espanyola.
   • També podran participar, com a personal funcionari,
    1. Els nacionals dels Estats Membres de la Unió Europea.
    2. El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat sempre que no estiguin separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguin dependents.
    3. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
   • No obstant això, es requereix nacionalitat espanyola per als cossos en els quals així s'estableix i per a aquells llocs de treball que directa o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguardia dels interessos generals de l'Estat i de les Administracions Públiques.

Per ser Laboral:

A més dels supòsits anteriors, els no nacionals amb permís de treball i residència a Espanya.

 • EDAT      
  • Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Per Llei podrà establir-se una altra edat màxima diferent per a l'accés.

   Es podrà exigir l'edat mínima de divuit anys per a l'accés als cossos i escales que impliquin l'exercici d'autoritat o les funcions de la qual suposin risc per a la salut

   .

  •  TITULACIÓ            
   • Posseir a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies la titulació que es requereixi a les bases de cada convocatòria.
   • Els aspirants amb titulacions universitàries obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o si escau del corresponent certificat d'equivalència, i els aspirants amb titulacions no universitàries obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  • CAPACITAT
   • Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
   • En alguns casos pot requerir-se superar les proves físiques previstes en la convocatòria.
  • HABILITACIÓ LEGAL
   • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels Organismes Constitucionals o Estatutaris de les Comunitats Autònomes.
   • No trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de funcionaris, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat.
   • En el cas de processos selectius per a ingrés com a personal funcionari: No pertànyer al mateix cos o escala al que es presenta... En el cas de participació en processos selectius per adquirir una determinada especialitat, si ja es tingués la condició de funcionari del mateix cos o escala, només s'adquirirà la respectiva especialitat.
   • En el cas de processos selectius per a ingrés com a personal laboral: No pertànyer com a personal laboral fix al mateix grup professional i àrea funcional a les proves selectives de la qual es presenta.
   • En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

ACCÉS A PROFESSIONS, OFICIS I ACTIVITATS QUE IMPLIQUIN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS I EXERCICI DE LES MATEIXES.

Serà requisit per a l'accés a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, i per a l'exercici de les mateixes, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l'accés a tals professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

 1. Què són els contingents de discapacitat i de promoció interna i com funcionen.
  1. Què és el torn d'accés de persones amb discapacitat?

   Les convocatòries de les proves selectives corresponents a l'oferta d'ocupació pública inclouran una reserva d'un contingent per ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les definides a l'apartat 2 de l'article 4 del text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques.

   La normativa preveu que es reservi un set per cent de les places per a persones amb discapacitat, i almenys el dos per cent per a persones que acreditin una discapacitat intel·lectual, la resta de les places ofertes el serà per a persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat. Cada Administració realitzarà la distribució de la reserva de places donant preferència a les vacants en Cossos, Escales i categories laborals les funcions de les quals resultin compatibles amb l'existència d'una discapacitat.

   La normativa estableix altres mecanismes per facilitar l'accés a l'ocupació pública de les persones amb discapacitat, com l'adaptació de temps i/o mitjans per a la realització de les proves, alterar l'ordre de prelació per a l'elecció de places en determinats suposats, o l'adaptació del lloc que s'adjudiqui.

   .

  2. Què és el torn de promoció interna?

   La promoció interna consisteix en l'ascens d'un funcionari de carrera d'un cos o escala d'un Subgrup de classificació professional a un altre cos o escala del Subgrup superior, o en el cas del personal laboral fix l'ascens a una categoria professional superior. Per a això s'ha de presentar la instància per participar en el procés i superar les proves selectives.

   El personal laboral fix també pot participar per promoció interna per accedir a un cos o escala de personal funcionari d'un determinat Subgrup professional.

   Per accedir a un cos o escala de personal funcionari s'han de posseir els requisits exigits per a l'ingrés en el nou cos o escala, i tenir una antiguitat d'almenys, dos anys de servei en el cos o escala de pertinença.

   Per a la promoció interna a una categoria superior de personal laboral, s'ha de reunir els requisits exigits en el Conveni col·lectiu d'aplicació.

   .

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius