Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Quins són les fases dels procediments de selecció i com es pot conèixer el seu estat de tramitació

1.  Quins són les fases del procediment de selecció

Com accedir a l'estat de tramitació del procés selectiu?

Es pot accedir a informació de caràcter general, com són la publicació de convocatòries, aprovació de llistes d'admesos i exclosos, data de celebració d'exàmens, declaració de persones que superen els exercicis, etc. a través de la pàgina web corresponent a l'òrgan convocant i que s'indiqui a les bases de la convocatòria, així com en el Punt d'Accés General administracion.gob.es.

Les convocatòries dels processos selectius per a l'accés per promoció interna es publiquen també al Portal d'intranet Funciona.

A més, a l'efecte de comunicacions i incidències, en totes les convocatòries figura la seu del tribunal així com un número de telèfon i una adreça de correu electrònic.

Quan es publica la llista d'admesos i exclosos?

Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds hi ha un termini màxim d'un mes per dictar una resolució que es publicarà en el BOE i a la pàgina web de l'organisme convocant i en la qual s'indicarà:

  • La llista d'aspirants exclosos.
  • La pàgina web i Els llocs en els quals s'estan exposades al públic les llistes completes d'aspirants admesos.
  • Termini per esmenar, si escau, els defectes que haguessin motivat l'exclusió o omissió.
  • Lloc, data i hora de començament del primer exercici de l'oposició.

Què puc fer si estic exclòs, no aparec en les llistes o hi ha algun error?

Hi ha un termini de 10 dies hàbils per esmenar el defecte. S'enviarà un escrit a l'òrgan convocant al que s'acompanyaran els documents que acreditin la correcta presentació de la sol·licitud, així com la resta de documentació que justifiqui la inexistència de causes d'exclusió o esmeni l'error. Una vegada transcorregut aquest termini es tornaran a exposar les llistes definitives en els mateixos llocs en què el van ser les relacions inicials.

Quan va a ser el primer exercici?

En la resolució per la qual es publica la llista d'admesos i exclosos, s'indicarà la data del primer exercici. La data de la resta d'exercicis es comunicarà amb la resolució d'aprovats de l'exercici anterior.

On puc consultar les qualificacions?Les relacions d'opositors que superen cada exercici s'han de publicar en:

  • Lloc o llocs de celebració de l'exercici.
  • Pàgina web corresponent a l'òrgan convocant.
  • En el Punt d'Accés General administracion.gob.es

Es publiquen les plantilles amb les respostes correctes dels qüestionaris tipus test?

Les plantilles dels exercicis apareixeran publicades a la pàgina web corresponent a l'òrgan convocant.

Quin termini tinc per presentar la documentació una vegada superada l'oposició?

20 dies hàbils des de la publicació de la resolució amb la relació definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició o el concurs-oposició.

Com es realitza l'oferta de destinacions?

L'oferta de destinacions es realitzarà per l'òrgan convocant i anirà dirigida als aspirants aprovats, establint-se un termini per poder sol·licitar les places ofertes. Aquesta oferta de destinacions es podrà publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat i, en tot cas, a la pàgina web de l'òrgan convocant.

Com s'adjudiquen els llocs?

Es realitzarà segons la petició de destinació realitzada pels aspirants, d'acord amb la puntuació total obtinguda per aquests després de la superació del procés selectiu, excepte la possibilitat d'alterar aquest ordre en aplicació del que es disposa en l'art. 9 del Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat.

Quan es realitza el nomenament?

Realitzada la corresponent adjudicació dels llocs de treball oferts, es procedirà al nomenament de funcionaris de carrera o a la formalització del contracte laboral fix.

El nomenament de funcionaris de carrera es publicarà, en tot cas, en el Butlletí Oficial de l'Estat i s'establirà en el mateix el termini per a la presa de possessió.

També es podrà publicar a les pàgines web dels Ministeris als quals estiguin adscrits els cossos o escales dels funcionaris de carrera que són nomenats. En el cas dels cossos i escales adscrits a la Secretaria d'Estat de Funció Pública aquesta publicitat tindrà lloc a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i en la de l'Institut Nacional d'Administració Pública.

I després de la publicació del nomenament?

Publicat el nomenament o subscrit el contracte, s'haurà de prendre possessió (o en el cas del personal laboral procedir a la incorporació)  del lloc adjudicat, en el termini establert i en davant els òrgans indicats en aquest nomenament i es prestarà, en el supòsit del personal funcionari de carrera acte d'acatament de la Constitució i de la resta de l'Ordenament jurídic.

I si he participat en un procés selectiu pel torn de promoció interna?

Als aspirants que hagin participat pel torn de promoció interna se'ls pot adjudicar, sempre que aquesta possibilitat no estigui exclosa en la convocatòria del procés, un lloc de treball en el Ministeri o Organisme de l'Administració General de l'Estat en el qual estiguessin destinats, podent romandre, si escau, bé en el lloc que ocupen o bé en una vacant dotada pressupostàriament oferta pel propi Ministeri o Organisme sempre que estigui situada en el mateix municipi en el qual el funcionari té assignat el seu lloc definitiu.

L'anterior està supeditat al fet que el, al fet que ho proposi el Ministeri o Organisme en el qual estigués destinat el funcionari, al fet que ho autoritzi la Secretaria d'Estat de Funció Pública i a l'acceptació per part de l'interessat.

En el cas que el Ministeri o Organisme al que estigui adscrit el lloc definitiu del funcionari no proposi la permanència o l'oferta d'una vacant preferent al mateix o realitzada aquesta no sigui autoritzada per la Secretaria d'Estat de Funció Pública o no sigui acceptada per l'interessat, l'aspirant que ha superat el procés per promoció interna, haurà de sol·licitar les destinacions ofertes amb caràcter general per al conjunt d'aspirants i li serà adjudicada una plaça en funció de les peticions dels mateixos i de l'ordre final del procés selectiu

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública