Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Com es pot presentar la instància de participació en els processos selectius de l'Administració General de l'Estat

Tant les convocatòries d'accés a l'ocupació pública de l'Administració de l'Estat, com el seguiment de les mateixes, pot fer-se a través de la pàgina web de l'òrgan convocant, així com des del Portal d'Accés General (administracion.gob.es). S’obre en una finestra novaEn aquest últim, altre, s'ha d'emplenar la instància de participació en els processos selectius a través d'internet, i es podrà presentar la mateixa de forma electrònica, abonat a més les taxes d'examen corresponents.

Quin és el model de sol·licitud i com es pot obtenir?

El model de sol·licitud és el denominat “model 790”.

El model de sol·licitud és el denominat “model 790”. Les sol·licituds es presentaran preferentment per via electrònica. La convocatòria podrà exigir la presentació de la mateixa per via electrònica en els termes previstos en la normativa vigent.

Lla presentació de la sol·licitud per via electrònica es realitzarà fent ús del servei d'Inscripció en Processos Proves Selectives del Punt d'Accés General (http://administracion.gob.es/pag/ipsS’obre en una finestra nova), seguint les instruccions que se li indiquin, sent necessari identificar-se mitjançant la plataforma d'identificació i signatura electrònica Cl@ve, en qualsevol de les seves modalitats.

La presentació per aquesta via permetrà

  • La inscripció en línia del model oficial.
  • Annexar documents a la sol·licitud.
  • El pagament electrònic de les taxes.
  • El registre electrònic de la sol·licitud.

Les sol·licituds en suport paper s'efectuaran mitjançant emplenament electrònic de la instància en el model oficial (http://administracion.gob.es/pag/ipsS’obre en una finestra nova) i la seva posterior presentació en el Registre General del Ministeri convocant o en la forma establerta en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds hauran d'emplenar-se electrònicament en el model oficial, al que s'accedirà, amb caràcter general, a través del Punt d'Accés General en la següent URL: http: //administracion.gob.es/pag/ips, o dels registres electrònics per a la tramitació de les inscripcions dels candidats en els processos selectius que s'estableixin.

Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. A les mateixes s'acompanyarà el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen en el compte corrent que determini cada convocatòria.

Quin termini tinc per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de la sol·licitud serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà al de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Com s'emplena la sol·licitud?

Cada convocatòria preveu instruccions específiques per emplenar cadascun dels camps previstos en el model de sol·licitud.

Quina documentació haig de presentar amb la sol·licitud?

Amb caràcter general només cal presentar el model de sol·licitud degudament emplenat i amb el pagament de la taxa prèviament realitzat. En les convocatòries de l'Administració de l'Estat en les quals existeixi fase de concurs, els mèrits de la mateixa s'acrediten mitjançant una certificació expedida pels serveis de personal dels Ministeris o Organismes on prestin o hagin prestat els seus serveis, segons el model que figura en l'annex corresponent de la convocatòria. Però la certificació només haurà de presentar-se en el termini de vint dies hàbils, explicats a partir de l'endemà al de publicació de les llistes d'aprovats de la fase d'oposició.

En el cas de funcionaris en servei actiu en l'Administració de l'Estat en el Cos o Escala des del qual participin en el procés o de personal laboral del Conveni Únic de l'Administració de l'Estat, que no instin la valoració d'altres mèrits que no siguin els que figurin inscrits en el Registre Central de Personal, l'aportació d'aquest certificat podrà ser suplerta per la consulta per part de l'Administració de les dades obrantes en el mateix, que seran els que es tinguin en compte en la valoració de la fase de concurs. El candidat haurà de donar la seva conformitat amb la informació que consta del seu expedient en el Registre Central de Personal, mitjançant annex que figurarà en la corresponent convocatòria específica. El candidat podrà consultar la informació del seu expedient mitjançant l'extracció automàtica d'un informe sobre el seu expedient personal al Portal Funciona.

Tinc què pagar taxes d'examen? ?

Cada convocatòria especificarà l'import del pagament de la taxa per drets d'examen.

Estaran exemptes del pagament d'aquesta taxa:

  1. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, havent d'acompanyar a la sol·licitud certificat acreditatiu de tal condició. No serà necessari presentar aquest certificat quan la condició de discapacitat hagi estat reconeguda en alguna de les Comunitats Autònomes que figuren en l'adreça http://administracion.gob.es/pag/pidS’obre en una finestra nova. En aquest cas, i prèvia conformitat de l'interessat, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques ofert a través del servei Inscripció en Proves Selectives.
  2. Les persones que figurin com a demandants d'ocupació durant, almenys, un mes abans de la data de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracti, no haguessin rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'haguessin negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, manquin de rendes superiors, en còmput mensual, al Salari Mínim Interprofessional. Aquests extrems hauran de verificar-se, en tot cas i tret que consti oposició expressa de l'interessat, per l'òrgan gestor mitjançant l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques ofert a través del servei Inscripció en Proves Selectives. En cas de no donar el consentiment la certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà en l'oficina dels serveis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, es realitzarà mitjançant certificat de la declaració presentada de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, corresponent a l'últim exercici i, si escau, del certificat del nivell de renda.
  3. Las famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre de Protecció a les Famílies Nombroses. Tindran dret a una exempció del 100 per 100 de la taxa els membres de famílies de la categoria especial i a una bonificació del 50 per 100 els que anessin de la categoria general. La condició de família nombrosa s'acreditarà mitjançant el corresponent títol actualitzat. La aportació del títol de família nombrosa no serà necessària quan el mateix hagi estat obtingut en alguna de les Comunitats Autònomes que figuren en l'adreça http://administracion.gob.es/pag/pidS’obre en una finestra nova. En aquest cas, i tret que consti oposició expressa de l'interessat, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques.  
  4. Les víctimes del terrorisme, entenent per tals, les persones que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acreditin mitjançant sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconegui tal condició, el seu cònjuge o persona que hagi conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del mort i els fills dels ferits i morts. El abonament dels drets d'examen o, si escau, la justificació de la concurrència d'alguna de les causes d'exempció total o parcial del mateix haurà de fer-se dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari es procedirà a l'exclusió de l'espirant. En cap cas, el pagament de la taxa dels drets d'examen o la justificació de la concurrència d'alguna de les causes d'exempció total o parcial del mateix, suposarà la substitució del tràmit de presentació, dintre del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud de participació en el procés selectiu.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius