Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Com són els processos selectius

Els processos selectius poden ser d'oposició o de concurso-oposició.

La oposició consisteix en la superació de proves o exàmens eliminatoris, que poden ser un o varis, i de diferents tipus en funció del cos o categoria al que es pretén accedir.

En el concurs-oposició hi ha una fase d'oposició i una fase de concurs, en la qual es valoren mèrits dels participants en el procés, com la seva experiència professional, antiguitat en l'Administració, títols acadèmics, formació, etc. Els punts de la fase de concurs no poden utilitzar-se per superar els exàmens de l'oposició. En els processos de promoció interna se sol utilitzar el concurs-oposició.

Què és el curs selectiu o període de pràctiques?

Si la convocatòria hagués establert un període de pràctiques o curs selectiu, s'efectuarà el nomenament com a funcionaris en pràctiques dels aspirants proposats. Les retribucions al fet que tindran dret els funcionaris en pràctiques vénen regulades en el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer.

Si no hi hagués període de pràctiques o curs selectiu, es procedirà a realitzar l'oferta de destinacions als aspirants que han superat el procés selectiu, d'acord amb l'establert en l'Oferta d'Ocupació Pública que correspongui i a les bases de convocatòria del procés selectiu que se trate.

El curs selectiu es desenvoluparà en un centre oficial de formació de personal funcionari i laboral, tenint caràcter eliminatori.

El període de pràctiques consistirà a desenvolupar els treballs i altres proves que s'encomanin en cada caso.

El personal laboral, per la seva banda, pot tenir un període de prova després de la formalització del contracte de treball.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius