Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Home Canal Oirescon

OIReScon. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

Per garantir el compliment de la normativa en matèria de contractació pública, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públicS’obre en una finestra nova, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014, estableix un nou sistema de governança.

En aquest sistema ocupa un lloc fonamental l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), l’òrgan col·legiat creat per vetllar per la correcta aplicació de la legislació i, en particular, promoure la concurrència i combatre les il·legalitats en la contractació pública. En l’exercici de la seva activitat i el compliment dels seus fins, actuarà amb plena independència orgànica i funcional.

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 342/2023, de 9 de maig, pel qual s'aproven les normes d'organització i funcionament de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, es dota l’OIReScon d'un marc estable de regulació i queda superat el règim transitori vigent fins a aquest moment en donar compliment al que disposa l'apartat 4 de l'article 332 de la LCSP i al mandat contingut en la disposició transitòria cinquena del Reial decret 682/2021, que desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Darreres publicacions


DADES DE CONTACTE DE LA OIReScon

Correu electrònic: oficinaindependienteRSC@hacienda.gob.esS’obre en una finestra nova

Direcció: Avenida General Perón, 38. 5ª Planta - 28020 - MADRID

Telèfon: 91 349 14 60


Enlace a la página de la Oficina Nacional de Evalución (ONE)

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius