Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Home Canal Oirescon

OIReScon. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

Per garantir el compliment de la normativa en matèria de contractació pública, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públicS’obre en una finestra nova, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014, estableix un nou sistema de governança.

En aquest sistema ocupa un lloc fonamental l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), l’òrgan col·legiat creat per vetllar per la correcta aplicació de la legislació i, en particular, promoure la concurrència i combatre les il·legalitats en la contractació pública. En l’exercici de la seva activitat i el compliment dels seus fins, actuarà amb plena independència orgànica i funcional.

Enllaç a la pàgina web de la ONE

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública