Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procediments Administratius

Duanes

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Altres procediments de Duanes 214159 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització de despatx duaner. 202486 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització d'ús d'embarcacions d'alta velocitat 1998067 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autoritzacions precursors impor-expor. 997911 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta de butlletins de laboratori. 998267 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consultes taules codis. 998266 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de baix valor. Franquícia aranzelària i exempció IVA per enviaments sense valor estimable 997742 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de dipòsit temporal. 992134 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració de trameses d'escàs valor (H7) fins a 150 euros 2415043 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració sumària de sortida (EXS) 202446 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració sumària d'entrada (ENS) 202445 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Descàrrega de dades estadístiques per a organismes autoritzats. 201479 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Destinatari autoritzat de trànsit de la Unió/comú. 203648 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Document de transport electrònic com a declaració de trànsit (ETD) 1993256 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Estatut duaner de la mercaderia: Autorització per expedir una prova d'estatut de la UE a operadors. 201291 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Estatut duaner de la mercaderia: Expedir prova d'estatut de la UE a companyies marítimes (manifestos). 203654 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Estatut duaner de la mercaderia: Serveis marítims regulars. 203655 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Expedició i visat de documents T2L. 200484 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Exportació 998044 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització acords especials en trameses de valor inferior a 150 euros 2350826 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització d'autoavaluació 750553 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de declaració a través de la inscripció en els registres del declarant 182830 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de declaració simplificada habitual. 201292 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de despatx centralitzat. 202442 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de pesador autoritzat de plàtans. 202443 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització de simplificació en la determinació del valor en duana 212233 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats duaneres: Autorització d'exportació temporal d'envasos retornables 2406221 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Altres llocs (de presentació o/i de dipòsit temporal). 203657 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Autorització d'exportador autoritzat d'origen 997689 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Locals autoritzats per a l'exportació. 203658 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Magatzem de dipòsit temporal. 203656 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Garantia i pagament: Autorització d'ajornament del pagament de drets (no única operació) 2249757 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Garantia i pagament: Autorizació de garantia global (incloent-hi reduccions i dispensa). 203544 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
II. EE. Autorització. Desnaturalització parcial de l'alcohol amb desnaturalitzant general en establiment destinació 182000 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies. 200485 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Llicències d'activitat precursors 997910 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 589. Impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensació. Autoliquidació i pagament fraccionat. 204804 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Model 791. Representant duaner: Presentació de sol·licitud d'admissió a les proves 204666 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Notificació de moviment de mercaderies en un dipòsit temporal (G5) 2844307 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Notificació presentació mercaderies d'escàs valor (G3) 2844308 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Operador Econòmic Autoritzat 997744 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Pagament i consultes de comerç exterior. 998268 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
PRIMERA ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios Real Decreto-ley 20/2022 2981268 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment censal. Precursors 997909 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de comprovació limitada respecte a declaracions duaneres. 202368 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de rectificació de declaracions duaneres. 202369 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de revisió sobre drets aranzelaris. 203680 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de verificació de dades per a ENS, EXS, declaracions sumàries i manifestos. 200486 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment de verificació de dades respecte a declaracions duaneres. 202367 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment informació aranzelària vinculant 184020 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 gestionat per Duanes i Impostos Especials. 201307 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
PRÓRROGA de la ayuda al transporte para beneficiarios de la devolución por Gasóleo Profesional, Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre 2972298 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'IVMDH 215004 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs extraordinari de revisió contra resolució sancionadora Intrastat 274453 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització de destinació final. 997745 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització de dipòsit diferent del duaner 209991 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització de la utilització de la importació temporal, la destinació final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en què s'apliqui l'art. 163 del Reglament delegat 210019 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització de transferència de drets i obligacions a la destinació final (TORO) 1523394 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització del règim de perfeccionament actiu 210016 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització del règim de perfeccionament passiu 210017 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització del règim d'importació temporal 210018 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Règims especials: Autorització d'instal·lació per al dipòsit duaner de mercaderies 209990 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registre d'operadors d'embarcacions d'alta velocitat 1994412 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Autorització (o revocació de l'autorització) de cessió de dades a l'ICEX Espanya Exportació i Inversions per a la inclusió en el Directori d'Exportadors Espanyols. 998269 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Autorització-revocació en el cens del directori de comerç exterior 998270 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Registre de treballadors fronterers a l'Administració de Duanes i Impostos Especials de La Línea de la Concepción. 201768 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Registre d'exportadors registrats (REX) 214073 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Sol·licitud d'alta del número de registre i identificació d'operadors econòmics (EORI) o d'associació EORI-NIF. 998185 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Registres i censos: Sol·licitud d'inscripció en el registre de representants duaners. 200974 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Representant duaner. Devolució de taxes d'examen indegudes ingressades. 204668 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Requeriment d'informació de vigilància duanera 2447882 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Retenció de mercaderia per vulneració de marques. 997740 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sanciones tabaco crudo 3033613 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'intervenció de marques 997739 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licituds a l'autoritat duanera no regulades en altres procediments 998481 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licituds d'informació tributària en matèria de duanes. 201244 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud de información en impuestos especiales y medioambientales 3053460 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
TERCERA ayuda directa al transporte, Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre (no beneficiarios devolución gasóleo profesional) 2982534 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit 997738 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Destinatari autoritzat sota règim TIR. 203650 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Expedidor autoritzat de trànsit de la Unió/comú 203649 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Procediments simplificats propis dels transports per via aèria (nivel I) 203651 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Procediments simplificats propis dels transports per via marítima (nivell I). 203652 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit 687300 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Trànsit: Utilització de precintes de tipus especial 203653 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tránsito: Empleo de declaración en aduana con menos requisitos de datos 3015140 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Valisa diplomàtica 182750 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Ventanilla Única Aduanera (VUA) 2962302 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Vinculació a dipòsit 997749 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius